Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Adopsjon - Utenlands

Familje icon

Tjenestens målgruppe

De som ønsker å adoptere barn.

Formål med tjenesten

Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og trygt hjem til barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta vare på.

Adopsjon over landegrensene skal bare finne sted dersom det ikke er mulig å finne omsorgsløsninger for barnet i hjemlandet. I så fall kan barnet frigis for internasjonal adopsjon. Adopsjon skal være til barnets beste.

Tjenesten omfatter

Adopsjonsprosessen:
Adopsjonsprosessen er todelt. Første del foregår i Norge.
Gjennom samtaler og rettledning hjelper de norske adopsjonsforeningene med å svare på aktuelle spørsmål og finne et passende land å søke til.

Parallelt går prosessen for å bli godkjent som foreldre av norske myndigheter ved barneverntjenesten i kommunen der man bor, og senere ved et av Barne-, ungdoms- og familieetatens (BUFETAT) regionskontor.

Andre del av prosessen starter når papirer er oversendt utenlandske myndigheter.

Hva adopsjon innebærer:
Det følger av adopsjonsloven § 13 at adoptivbarnet ved adopsjon får samme rettsstilling som om det hadde vært adoptivforeldrenes egenfødte barn.
Ved adopsjon går således alle de plikter og rettigheter som biologiske foreldre har, og som følger av foreldreansvaret, over på adoptivforeldrene.

Forholdet mellom adoptivforeldre og adoptivbarn kan bare endres ved tiltak etter barnevernloven eller ved en ny adopsjon.

Adoptivbarnets navn:
På bakgrunn av melding kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) samtidig med adopsjonen, treffe vedtak om adoptivbarnets navn etter navneloven. BUFDIR kan gi nærmere informasjon om hvilke navn barnet kan ta.
Se også Justisdepartementets rundskriv G-20/02.

Adoptivbarnets rett til opplysninger om biologiske foreldre:
Det følger av adopsjonsloven § 12 at adoptivforeldre så snart som tilrådelig skal fortelle adoptivbarnet at det er adoptert.  Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplysninger om sine opprinnelige foreldre fra BUFDIR.

Hva kreves for å motta tjenesten

Lover og retningslinjer:
For å adoptere et barn fra et annet land, må to lands regelverk følges. I Norge er kravene bestemt i Lov om adopsjon og i retningslinjer fra Barne- og familiedepartementet.

Barnets opprinnelsesland har sine lover og regler.
Adopsjonsforeningene kan gi videre opplysninger om dette.

Retningslinjer:
Barne- og familiedepartementet har utarbeidet egne retningslinjer for undersøkelse og godkjenning av adoptivhjem ved søknad om utenlands adopsjon.

Alder:
Som hovedregel må søkerne være fylt 25 år. Ingen av foreldrene bør være over 45 år.

Ekteskap:
For å adoptere må man være gift. Enslige kan også søke om forhåndssamtykke til adopsjon. Da legges det imidlertid vekt på at søkerne har spesielle ressurser i forhold til barn.

Helse:
Fysisk og psykisk helse må være god.

Økonomi:
Det kreves en trygg og stabil økonomi, men ikke at søkerne har spesiell høy inntekt.

Adoptivfamilien:
En adoptivfamilie bør i minst mulig grad skille seg ut fra andre familier med egenfødte barn. Dette gjelder antall barn, alder osv. Adoptivbarnet bør være den yngste i familien, og bør ha vært i familien i minst ett år før en eventuell ny søknad om adopsjon fremmes. Ettårs-regelen gjelder også når søkerne har fått et eget født barn eller et fosterbarn.

Hva gjør kommunen

SØKNAD OG SAKSBEHANDLING

1.

Søknadsprosessen starter ved at søkeren henvender seg til en av de tre godkjente adopsjonsforeningene som påtar seg å formidle eventuell adopsjon.

2.
Søknadsprosessen starter i søkernes hjemme kommune.
Søknadsskjema om adopsjon og nærmere opplysninger om den dokumentasjon som må følge søknaden fås av Barneverntjenesten.

3.
Det må avtales tid for hjemmebesøk. Ta kontakt med Barneverntjenesten.

På bakgrunn av hjemmebesøk, intervju og samtaler med søkerne, skal barneverntjenesten utarbeide en sosialrapport. Sosialrapporten skal også inneholde kommunens tilrådning i saken.

Sosialrapporten er det viktigste dokumentet i en adopsjonssøknad. Den skal brukes både i Norge i forbindelse med søknadsbehandlingen, og i utlandet i forbindelse med tildelingen av adoptivbarn. Det er derfor viktig at rapporten gir et bredt og nyansert bilde av søkerne.

4.
Søkerne må legge fram fødselsattest, vigselsattest, ligningsattest, legeattest og egenerklæring om helsetilstand samt uttømmende politiattest i forbindelse med utredningen i kommunen.

I tillegg skal det fremlegges en bekreftelse fra aktuell adopsjonsforening om at denne foreningen har påtatt seg ansvaret for å formidle et adoptivbarn til søkerne fra det landet foreningen og søkerne har blitt enige om.

Av formidlingsbekreftelsen skal også anbefalt aldersramme for barnet fremgå.

5.
Når all nødvendig dokumentasjon foreligger, oversender kommunen søknaden til
Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontor i Alta (BUFETAT). 

6.
Når regionskontoret har registrert søknaden vil søkerne normalt få tilsendt en  søknadsbekreftelse med opplysning om forventet saksbehandlingstid.

Det er et mål at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden skal være 3 måneder. Det kan imidlertid oppstå forhold som gjør at saksbehandlingstiden kan bli lengre enn først anslått, f.eks. når det viser seg nødvendig å innhente tilleggsopplysninger eller tilleggs rapport fra kommunen før søknaden kan avgjøres, eller i forbindelse med ferieavvikling om sommeren.

Ved positivt vedtak utstedes såkalt vitterlighetserklæring om at søkerne er godkjent av rette norske myndighet til å adoptere et barn fra det aktuelle landet.
Dette dokumentet omtales vanligvis som et "forhåndssamtykke" til adopsjon av barn fra utlandet.
Søkerne får tilsendt dette i original, mens adopsjonsforeningen vil få en kopi.

Et forhåndssamtykke er vanligvis gyldig i to år. På et forhåndssamtykke vil det alltid være spesifisert hvilket land barnet skal komme fra. Ved eventuell endring av land må det søkes om og utstedes nytt forhåndssamtykke.

Klage på vedtak:
Dersom BUFETAT`s regionskontor gir avslag på søknad om forhåndsgodkjenning, kan avgjørelsen påklages til Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.
Klagen må sendes via regionskontoret.
Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt.

7.
Den videre adopsjonsprosessen foregår gjennom adopsjonsforeningene.

8.
Etter at forhåndssamtykke til adopsjon er gitt har adopsjonsforeningene ansvaret for mesteparten av det praktiske og administrative arbeidet i forbindelse med utenlands adopsjoner. I tillegg fungerer foreningene som et bindeledd mellom familier med adopterte barn.

9. Bufdir utbetaler en engangsstøtte til adoptivfamiliene etter at adopsjonen er gjennomført

10. Bufdir har også ansvaret for det sentrale adopsjonsregisteret, der alle adopsjoner fra 1917 og fram til i dag er registrert.

Hvordan søke tjenesten

Tre adopsjonsforeninger i Norge har godkjenning for å drive adopsjonsformidling:

Adopsjonsforum
Inkognitogaten 17
Postboks 2364 Solli, 0201 OSLO

Telefon 23 28 08 00/ fax 23 28 08 01
e-post: info@adopsjonsforum.no
Hjemmeside: www.adopsjonsforum.no

Verdens barn
Bogstadveien 27B, 0355 OSLO

Telefon: 22 59 52 00/ fax 22 59 52 01
e-mail: adopsjon@verdensbarn.no
Hjemmeside: www.verdensbarn.no

Inor Adopt
Skippergaten 21, 4663 Kristiansand

Telefon 38 10 59 50/ fax 38 10 59 51
e-mail: inoradopt@inoradopt.no
Hjemmeside: www.inoradopt.no

Adopsjonsprosessen involverer barneverntjenesten i kommunen og BUFETATs regionskontor:

Barneverntjenesten i Hammerfest kommune
Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1224 9616 Hammerfest
Telefon: 78 40 23 95

Barne-, ungdoms- og familieetaten region nord
Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta
Postadresse: 9509 Alta
Telefon: 78 48 10 00

Kontakt for mer informasjon

Barneverntjenesten
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 78 40 23 95
Fax: 78 42 90 01
bvtj@hammerfest.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS