Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Areal- og samfunnsplanlegging - Areal- og samfunnsplanlegging

Areal- og samfunnsplanlegging

Utsnitt av Tunnellbakken. Foto: Hammerfest kommune/Bjørnar Lunga.
 

Kommunen har et ansvar for å forvalte arealer og naturressurser i hele kommunens område. Dette gjøres både ved at kommunens plan- og utviklingsavdeling selv lager arealplaner eller behandler forslag fra grunneiere eller andre private aktører som planlegger utbygging. Arealplanlegging- og forvaltning handler også om å ta vare på naturområder og naturressurser både mhp vern og friluftsliv. Arealplanleggingen styres i hovedsak gjennom plan- og bygningsloven.

Plan- og utviklingsavdelingen tildeler også tomter til nærings- og boligformål.

Utfordringer
Byplanlegging i Hammerfest er spesielt utfordrende fordi at samtidig som det er stor etterspørsel etter nye byggeområder, er det mangel på tilgjengelig areal. Stedets beliggenhet mellom fjellet og sjøen legger naturlige begrensninger for videreutvikling av sentrale områder.  I tillegg er Hammerfest en reindriftskommune, og en slik arealkrevende næring setter betydelige begrensninger på arealbruken.
Kommunen satser på å løse noen av arealutfordringene i pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Det jobbes samtidig med å flytte flyplassen ut av byen. Dette vil frigjøre et stort område innenfor bygrensen som kan utvikles til en ny bydel med boliger, kontorer og forretning.

Byutvikling
For å sikre fortsatt vekst satser kommunen sterkt på bolyst og trivsel. Et av tiltakene er planlegging av ny omkjøringsvei for å redusere biltrafikk i sentrale områder. Dette er et viktig miljøprosjekt som vil bidra til mindre støy og støv i sentrum, bedre tilbud til gående og syklende og høyere trafikksikkerhet. I påvente av denne langsiktige satsingen, pågår nå omfattende opprustning av riksveien gjennom sentrum.
Det er vedtatt en plan for en strandpromenade i hjertet av byen fra Rådhusplassen til Storelva. Promenaden vil åpne for kontakt med sjøen og vil være en viktig kvalitet for byens befolkning. 
Kommunen er spesielt stolt av sin Lysplan som nå er under gjennomføring. Lyset skal være dynamisk og forandre seg med døgnets rytme. Gjennomtenkt og estetisk lyssetting vil bedre livskvaliteten til befolkningen i mørketiden og bidra til å fremheve byens arkitektur og landemerker.
I byplanlegging legges det spesiell vekt på grønne områder, byggeskikk og klimatilpasning.

Målsetninger
Kommuneplanen angir bl.a. følgende viktige målsetninger for arealplanlegging- og forvaltning i Hammerfest kommune:

Tilstrekkelig med byggearealer for ulike formål og boliger i ulike prisklasser
Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i og bruker byen / tettstedene

 

Kontaktinformasjon - Plan og utvikling:
Besøksadreesse: Hammerfest Rådhus, Rådhusplassen 1, Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02000
Telefax: 784 02602
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no


 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS