Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Barneverntjenesten

Tjenestens målgruppe

Barn under 18 år. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna.

Når barnet samtykker kan tiltak som er iverksatt før barnet fyller 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak etter Lov om barneverntjenester inntil barnet har fylt 23 år.

Formål med tjenesten

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Tjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg.

Tjenesten omfatter

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte, veiledning og kontroll.

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige instanser. Dette innebærer samarbeid med andre sektorer og forvaltningsnivåer, når dette kan bidra til å løse oppgaver som disse er pålagt etter loven.

Barnevernet skal bestandig først vurdere om det er mulig å hjelpe barnet / familien i hjemmet ved hjelp av forebyggende tiltak, som for eksempel råd og veiledning, støttekontakt /besøkshjem til barnet, bidrag til fritidsaktiviteter, bistå med å sørge for plass i barnehage eller SFO.

Det er først hvis forebyggende tiltak ikke hjelper på situasjonen at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. En plassering utenfor hjemmet kan gjennomføres med samtykke fra foresatte som et hjelptiltak, eller ved at barneverntjenesten overtar omsorgen for barnet. En omsorgsovertakelse skjer bare i helt spesielle tilfeller, og det må derfor være vektige grunner før et omsorgsvedtak fattes. 

Omsorgsovertakelse:
Sak om omsorgsovertakelse forberedes av barneverntjenesten i kommunen og den avgjøres av fylkesnemnda som er en statlig uavhengig instans. Foreldrene har rett til å være tilstede under behandlingen, men ikke under selve rådslagningen og stemmegivningen. Det har heller ikke den kommunale barneverntjenesten rett til.

Ved omsorgovertakelse blir det også vurdert om barnet skal plasseres i fosterhjem eller i barne- eller ungdomshjem. Barneverntjenesten er pliktig til å undersøke i barnets familie om det er noen der som kan benyttes som fosterhjem.
Dersom kontakten med foreldrene kan skade barnet kan fylkesnemnda også bestemme at barnets adresse skal holdes hemmelig for foreldrene.

Når et barn / ungdom har vist alvorlige atferdsproblemer (vedvarende kriminalitet, rusmisbruk eller annet) kan fylkesnemnda vedta at barnet / ungdommen plasseres på institusjon for behandling. Slik plassering kan foretas med eller uten barnets og foreldrenes samtykke.
Hvis det er til barnets beste, er det åpnet for at det i enkelte tilfeller også kan vedtas at foreldrene kan fratas foreldreansvaret for barnet.

Hva gjør kommunen

Meldinger til barneverntjenesten 
Alle kan melde bekymringer til barnevernetjenesten. Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse. Familien det gjelder blir varslet, og man tilstreber å få til et samarbeid.

Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser 
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.

Frister og ileggelse av mulkt 
En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.

Partsrettigheter
Alle barn over 15 år har partsrettigheter (dvs anledning til å være representert ved egen advokat og mulighet til å komme med egne synspunkter). Ved atferdvansker har barnet partsrettigheter uansett alder.
Selv om barnet ikke er part i saken, skal barnet informeres og tas med på råd når barnets utvikling, modning og sakens art tilsier det. Når barnet har fylt 7 år, skal det alltid få si sin mening før det blir gjort vedtak om plassering i fosterhjem, institusjon eller senere flytting.

Klageadgang
Enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet kan påklages til fylkesmannen.
Klagefristen er 3 uker. Klagen fremsettes direkte til fylkesnemnda.

Vedtak som fattes av Fylkesnemda (f.eks. omsorgsovertakelse) kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving. Fristen for å bringe inn saken for retten er 2 måneder.

En advokat kan representere de som er parter i saken. Det offentlige dekker advokatutgiftene for sakene som behandles i fylkesnemnda og ved eventuell senere behandling ved domstolene.

Hvordan søke tjenesten

Nærmere informasjon fås ved henvendelsen til:  

Barneverntjenesten i Hammerfest kommune
Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02395 (ekspedisjon)
 


Lenker
Melding til barnevernet  (skjema)
 

Kontakt for mer informasjon

Barneverntjenesten
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 784 02395
Fax: 78 42 90 01
bvtj@hammerfest.kommune.no
Web levert av CustomPublish AS