Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Inngressbilde Beskrivelse av ulike miljøgifter

Beskrivelse av ulike miljøgifter

Beskrivelse av ulike miljøgifter som finnes i Storvannet og havnebassenget.

Organiske miljøgifter/forbindelser

Er kunstig fremstilt og brytes svært langsomt ned. Meget stabil i miljøet og akkumuleres i dyr og passerer gjennom næringskjeden. Er fettløselige og samles i fettvev hos dyr. Giften blir mer konsentrert for hvert nivå i næringskjeden. De høyeste og mest skadelige nivåene finnes vanligvis i rovdyr/fisk på toppen av næringskjeden. Er svært skadelige.
 
PCB. Er en gruppe klororganiske forbindelser som ikke finnes naturlig i miljøet, men som er framstilt syntetisk. De inneholder karbon, med ett til ti kloratomer festet til karbonskjelettet i ulike posisjoner. Det finnes ca. 200 forskjellige PCB- varianter.De er svært tungt nedbrytbart og har høy fettløselighet. Disse egenskapene gjør at PCB lagres i fettrike deler i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB kan overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til foster og via morsmelk.
PCB kan medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ulike PCB- forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft, skade forplantningsevnen og fosteret. PCB er også vist å ha negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.
PCB er akutt giftig for marine organismer. Den akutte giftigheten for pattedyr er relativ lav. Selv i små konsentrasjoner har PCB kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende organismer. PCB settes for eksempel i sammenheng med reproduksjonsforstyrrelser hos sjøpattedyr.
Kilder: Benyttet i visse betong/mørtelblandinger, fugemasse, maling, isolerglass, hydraulikkoljer, oljer for brannhemming, elektrisk isolasjon, transformatorer, kondensatorer belysning med mer.
 
PAH. Stoffgruppen består av mange forskjellige forbindelser som er bygget opp av flere benzenringer. I miljøet finnes PAH- forbindelser hovedsakelig bundet til partikler.
PAH-forbindelser brytes ned i varierende grad og kan bioakkumuleres. Flere PAH-forbindelser er meget giftige for vannlevende organismer. Studier har også vist at flere av forbindelsene kan påvirke reproduksjon hos fisk. Benzo[a]pyren antas å være en av de mest helseskadelige forbindelsene. Benzo[a]pyren er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonsskadelig.
Kilder: All ufullstendig forbrenning av organisk materiale, vedfyring, bileksos, båtutslipp, slitasje av bildekk/asfaltdekke, kreosotimpregnert trevirke med mer.
 
 
 
TBT. Er klassifisert som miljøskadelige og er meget giftige for vannlevende organismer. Stoffene er også veldig giftige for varmblodige dyr. I tillegg kan de forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet fordi de er tungt nedbrytbare og hoper seg opp i organismer.
TBT medfører imposex hos snegler. Imposex er dannelse av mannlig kjønnsorgan hos hunnsnegler, noe som sannsynligvis skyldes endrede nivåer av kjønnshormoner. Utviklingen skjer gradvis og kan til slutt medføre sterilitet. I havneområder i Europa er hele populasjoner av purpursnegl truet på grunn av imposex.
TBT er klassifisert som giftige for menneske, og kan gi alvorlige helseskader ved lengre tids påvirkning.
TBT kan brytes ned i naturen til di- og monobutylforbindelser. Slike forbindelser brukes som tilsetningsstoffer i ulike produkter. Effektene av disse forbindelsene er ikke like godt dokumentert som effektene av TBT og TFT. Forbindelsene antas å være giftige for vannlevende organismer. Fra 1990 ble det forbudt å bruke tinnorganiske forbindelser i bunnstoff for båter under 25 meter og i notimpregneringsmidler. Fra 2003 gjaldt forbudet også påføring av TBT-holdig bunnstoff på skip over 25 meter.
Kilder: Bunnstoff båter, overflatebelegg akvakulturanlegg, kaianlegg, båtslipper, alge, sopp og insektsmidler, marinaer, avløpsvann/kloakk m.m.
 
Uorganiske forbindelser (tungmetaller)
 
Noen tungmetaller med forhøyede nivåer fra sedimentprøver i Hammerfest
Kadmium. Er sterkt akutt giftig for vannlevende organismer og akutt giftige for pattedyr. Er kreftfremkallende. Hos pattedyr opphopes kadmium i nyrene og gir kroniske nyreskader.
Kilder: industri, avfallsforbrenning, fyllinger, forbrenning av oljeprodukter, batterier, korresjonsbeskyttelse, plast og kunstgjødsel, kommunale avløp, vedfyring med mer.
 
Kvikksølv. Inngår i mange uorganiske og organiske forbindelser. Kvikksølv oppkonsentreres i næringskjeden og har lang biologisk halveringstid. Hos mennesker kan kvikksølv gi nyreskader og skade på sentralnervesystemet.
Kilder: Kommunale avløp, sigevann fra fyllinger, lysstoffrør, sparepærer, avfallsforbrenning, tannfyllingsmateriale(amalgan), krematorier, metallurgisk industri m.m.
 
Kobber. Flere forbindelser er meget giftige for vannlevende organismer.
Kilder: Bunnstoff til båter, notimpregneringsmidler, treimpregneringsmidler, avfallsforbrenning, bilverksteder og bensinstasjoner med vaskehall, kommunale avløp, med mer.
 
Sink. Bioakkumuleres.I høye konsentrasjoner er sink akutt giftig for vannlevende organismer, enkelte planter og pattedyr.
Kilder: Industri, avfallsforbrenning, korrosjonsbeskyttelse, maling, plast og gummi m.m.
 
Bly. Bioakkumuleres i fisk og pattedyr, og er akutt giftig. Bly gir kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i små konsentrasjoner.
Kilder: industri, forbrenning, blyholdige produkter(bensin, batterier, ammunisjon, kabler, fargetilsetting, etc.)
Web levert av CustomPublish AS