Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Bistand

Bistand i livsområder - økonomi

Oversikten viser hvor man kan henvende seg ved behov for bistand rundt økonomiske ordninger. Det vil alltid være en vurdering av de ulike tiltakene, ut i fra lovgrunnlag og behov. Noen av tiltakene er ikke bare knyttet til økonomi, men vil også kunne avhjelpe andre behov.

Servicesenteret

 

Sektor Helse og Omsorg

Husbankens virkemidler som forvaltes av

kommunen:

- Bostøtte

- Startlån til boligfinansiering

- Boligtilskudd til etablering

- Boligtilskudd til tilpasning (tilrettelegging av bolig)

 

Tilskudd til kommunale avgifter (for husstander med svak økonomi)

Omsorgslønn

Lønn til avlastningshjem

Transporttjeneste for funksjonshemmede

Ledsagerbevis

Boligkontor

 

Bolig til helse- og omsorgsformål

Gjennomgangsbolig

 

Økonomiske rådgivning

 

Barneverntjenesten

Gjeldsrådgivning

Økonomisk veiledning

 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Finnmark

 

Verge

Klage på helse og omsorgstjenester

Innvandrertjenesten

 

Introduksjonsprogram for nyankomne flykninger

 

NAV

Arbeidsavklaringspenger

Sykepenger

Tilretteleggingstilskudd

 • Opplæringspenger
 • Arbeidstrening
 • Utprøving
 • Transport
 • Merutgifter til vikar/ekstrahjelp
 • Utstyr på arbeidsplassen
 • Funksjonsvurdering
 • Kurs/opplæring av aktuelle ansatte

Arbeids- og Utdanningsreiser, for de med varige forflytningsvansker

Grunnstønad

Hjelpestønad

Kontantstøtte dersom barnet ikke er i barnehage med offentlig støtte

Uføretrygd

Alderspensjon

Tiltakspenger under tiltak

Dagpenger ved arbeidsledighet og permittering

Ventelønn for statlig ansatt

Lønnsgaranti, dersom arbeidsgiver er konkurs

Menerstatning ved yrkesskade

Kvalifiseringsstønad (KVP)

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

 • Depositumsgaranti
 • Etableringstilskudd

Pleiepenger

 • Ved barns sykdom
 • Til nære pårørende

Svangerskapspenger

Opplæringspenger

 • Omsorg for funksjonshemmet barn

Omsorgspenger utover arbeidsgivers plikt

Foreldrepenger

Engangsstønad ved fødsel

Overgangsstønad som enslig forsørger

Barnetilsyn som enslig forsørger

Barnebidrag

Barnetrygd

Ektefellebidrag

Krigspensjon

Ytelser ved dødsfall

Gjenlevende ektefelle/partner/samboer, og ugift familiepleier

Overgangsstønad som gjenlevende

Barnepensjon

Tidligere familiepleier

Gravferdsstønad

Båretransport

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS