Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Ren Havn - Datering og vurdering av sedimentkjerner fra Hammerfest Havn - Datering og vurdering av sedimentkjerner fra Hammerfest Havn

Datering og vurdering av sedimentkjerner fra Hammerfest Havn

Av Prosjektleder Ren havn Tor Harry Bjørn

I forbindelse med prosjekt ”Ren Havn ” ble det tatt 2 kjerneprøver av sedimentene fra dypområdet i havna i 2012 (se figur). Hensikten var å undersøke sedimentasjonshastigheten i dypområdet, samt å kartlegge vertikalutbredelsen av miljøgifter. Sedimentene på havbunnen fungerer som et historisk arkiv over tilførslene av miljøgifter. Bunnen av kjernen som var ca 20 cm er datert tilbake til ca 1940. Det ble målt en sedimentasjonshastighet på ca 3 mm. pr. år. Analysene viser den historiske utviklingen av forurensningssituasjonen og nivåene av ulike miljøgifter tilbake i tid. Undersøkelsene vil være en del av grunnlaget for vurderingene av tiltaksbehov i havna.

Datering og vurdering av sedimentkjerner fra Hammerfest Havn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Oversikt over prøvestasjoner.
Tilstand
Kjerneprøven fra stasjon KH-1 viser ingen nedadgående trend for PAH mot overflaten i kjernen,
hvilket tyder på fortsatt aktive kilder til PAH- forurensning. Kildene er bl.a. forurenset
jord/grunn i byen, snødumping, kloakkutslipp samt industri/havneaktiviteter. I tillegg kan det antas at forurensede lag fra grunnområdene i havna er en kilde til forurensning av dypområdene.
 
Ved stasjon KH2 er det jevnt over lavere konsentrasjoner av miljøgifter i kjernen, med unntak av
TBT. Stasjonen ligger nærmere området hvor det foregår slippaktivitet som er sannsynlig kilde
for TBT. Tidligere undersøkelser i sedimentene utenfor slippen har vist høyt innhold av TBT i
overflatesedimentene. Det er generelt høye konsentrasjoner av TBT (Tilstandsklasse 4 og 5) i de grunne områdene i hele havna.
 
Naturlig restitusjon
Analyser av sedimentenes miljøtilstand indikerer at det fortsatt foregår sedimentasjon av
forurensede partikler i Hammerfest havn. Så lenge det finnes aktive kilder i området, vil tiltak
i forurensede sedimenter i dypområdene i havna ha en relativt kortvarig effekt. Beregningene viser at med dagens miljøgiftkonsentrasjoner i det som tilføres av sedimenter til dypområdene vil tilstandsklasse 3 (miljømål for miljøgiftnivå) overskrides i løpet av de neste 23 årene.
For å nå miljømålet for Hammerfest kommune om tilstandsklasse 3 i sedimentene i Hammerfest
havn, er det nødvendig å håndtere kildene for den partikulære spredningen til Hammerfest havn.
Beregning av naturlig restitusjon viser at det vil ta over 100 år å nå miljømålet om 
tilstandsklasse 3 i sedimentene dersom tilførselen av sedimenterte partikler er i tilstandsklasse 3. Dersom kildehåndtering fører til at tilført sediment oppnår lavere tilstandsklasser (1 og 2), vil
restitusjonen gå raskere (ca. 20-30 år).
Per i dag er tilstanden i bunnsedimentene over tilstandsklasse 4 og 5 for PAH16, TBT og kobber. For at miljømålet skal nås, er det nødvendig at kilder håndteres slik at miljøgiftinnholdet i ny
sedimentasjon klassifiserer i tilstandsklasse 3 eller lavere. Tiltak i grunnere områder vil sannsynligvis forbedre kvaliteten på sedimentasjonen i dypområdene.
 
Anbefalte tiltak i dypområdene
Alle tiltak som er med på å redusere tilførsel av miljøgifter til havna vil gi en positiv effekt på
tilstanden i dypområdene i havna. Hammerfest kommune har fokus på massehåndtering (tiltaksplaner) ved bygge- og gravearbeid på land. Dette bidrar til at forurenset masse håndteres forsvarlig. Slutt på snødeponering rundt Storvannsvassdraget vil også bidra til mindre tilførsler av miljøgifter til havna. Et annet tiltak som vil bidra til redusert tilførsel av forurensede partikler er fjerning av kloakkutslipp fra havna. Tidligere undersøkelser viste at det samlet sett var dårligst tilstand i nærheten av kloakkutslippet i havna.
Rambøll anbefaler i rapporten at det utføres tiltak i grunnområdene, samt at de planlagte tiltak på land gjennomføres. Når disse tiltakene er gjennomført, kan en vurdere om tiltak i dypområdet skal gjennomføres.
 
Se hele rapporten her:
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS