Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Distriktspolitisk fond

Distriktspolitisk fond - retningslinjer

Næringsvirksomheter, lag, foreninger og andre initiativtakere kan søke distriktspolitisk utvalg om tilskudd til tiltak i distriktene som kommer allmenheten til gode.
Tiltak som bidrar til utvikling i kommunens distriktssamfunn på Sørøya og Seiland vil bli prioritert.

Søknadsfrist settes to ganger årlig, 1. april og 1. oktober.

Formål for distriktspolitisk utvalg
Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i Hammerfest kommune.

Hvordan søke tjenesten
Søknad om tilskudd fra næringsfondet skal rettes til Regionforvaltning
støtteordningen «Hammerfest kommune – Distriktspolitisk utvalg»

Alle søkere må opprette bruker for å kunne søke distriktspolitisk utvalg.

Ved søknad om tilskudd fra distriktspolitisk utvalg skal følgende opplysninger
oppgis/vedlegges:
• God beskrivelse av tiltaket/ prosjektplan
• Budsjett og/ eller investeringsplan
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan

Forvaltning av midler
Formannskapet fastsetter retningslinjer for distriktspolitisk utvalg. Næringsavdelingen fungerer som sekretariat for distriktspolitisk utvalg.

Budsjett og regnskap integreres i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter.
Distriktspolitisk utvalg prioriterer tiltakene og disponerer fondsmidlene. Distriktspolitisk utvalg møter minimum to ganger i året, ett møte på våren og ett møte om høsten.

Retningslinjer for midler fra distriktspolitisk utvalg
Næringsvirksomheter, lag, foreninger og andre initiativtakere kan søke distriktspolitisk utvalg om tilskudd til tiltak i distriktene som kommer allmenheten til gode.
Tiltak som bidrar til utvikling i kommunens distriktssamfunn på Sørøya og Seiland vil bli prioritert.

Søknader som gjelder næringsvirksomhet skal først og fremst rettes til Hammerfest kommunes næringsfond, men dersom næringsfondet gir avslag på søknaden kan de bli behandlet i forhold til distriktspolitisk utvalg sine fondsmidler.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Det kan gis inntil 100%, maksimalt kr 100.000,-, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket/prosjektet.

Distriktspolitisk utvalg vil ikke prioritere søknader fra kommunale og andre offentlige sektorer.

Klage
Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemnda for videre behandling.

 


 

Nærmere informasjon og veiledning fås ved henvendelse til Næringsavdelingen.
Telefon: 784 02000.
E-post_ postmottak@hammerfest.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusplassen 1, 3. etg.

Web levert av CustomPublish AS