Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Eiendomsoppmåling

Ønsker du fradelt en parsell av eiendommen din, utført grensejustering mot naboeiendommen, nytt målebrev/matrikkelbrev over eksisterende eiendom eller grensepåvisning etter tidligere koordinatbestemt målebrev, kan du søke om dette til byggesaksavdelingen. Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og arealoverføring er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 pkt m. matrikkelloven. Grensejustering mot naboeiendommen, nytt målebrev/matrikkelbrev over eksisterende eiendom eller grensepåvisning etter tidligere koordinatbestemt målebrev, er utføres i henhold til Matrikkelloven. 

Skjema - eiendomsoppmåling

Her finner du en oversikt over aktuelle skjema. Skjemaene er hovedsaklig PDF-dokumenter. Vi vil gradvis legge over til elektroniske skjema som vil kunne sendes inn via internett. Alle dokumentene kan du også få ved å henvende deg til vårt servicekontor på rådhuset. 

Veiledning for søker- fradeling av eiendom

Fradeling av eiendom

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer(matrikkelnummer).

Se mer her.jpeg

Bilde oppmåler

Oppmålingsforretning

Oppmålingen skjer med basis i hjemmelshavers søknad og kommunens tillatelse. Søknadsskjema må fylles med nabovarsel og situasjonskart. Ved arealoverføring må skjema erklæring om arealoverføring og konsesjon sendes med. Oppmålingen utføres i henhold til pbl. § 20-1 m og matrikkelloven kap. 7.

Se mer her.jpeg

Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene.

Se mer her.jpeg

Grensejustering

Grensejustering

En grensejustering/makeskifte vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter(eiendommer) som har felles grense. Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene. For overføring av større områder, kan man gjøre en arealoverføring eller fradeling og senere eventuelt sammenslås.

Se mer her.jpeg

Grensepåvisning

Kartlegging av eksisterende grenser/Grensepåvisning

Det kan ofte være behov for å få påvist grensene f.eks. ved oppsetting av gjerde. Når grensene på forhånd er fastsatt med koordinater foretar Plan- og bygningsetaten oppmåling og markerer grensene. Vanligvis nedsettes offentlige grensemerker ved grensepåvisning.

Se mer her.jpeg

 

Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer med tilknytning til hverandre, som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan slås sammen, jf matrikkelloven §18.

Se mer her.jpeg

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev/målebrev

Delingslovens målebrev er i matrikkelloven fått betegnelsen matrikkelbrev. Matrikkellbrev vil i tillegg til informasjon om ny eller justert eiendom inneholde opplysninger som er registrert i matrikkelsystemet på den rekvirerte eiendommen. 

Uteareal

Uteareal til eierseksjon

Ønskes det å etableres en eksklusiv bruksrett til uteareal i et eierseksjonssameie skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet jf. matrikkelloven § 6 1. ledd bokstav e og eierseksjonsloven § 9 2.ledd. Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres.

Se mer her.jpeg

Norges lover

Dispensasjon

Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven (pbl), tilhørende forskrift eller vedtekt, reguleringsplaner og -bestemmelser.

Se mer her.jpeg

Anleggseiendom Fig.

Anleggseiendom

Matrikkelloven innfører anleggseiendom som ny matrikkelenhetstype. Det åpner for å opprette matrikkelenheter som strekker seg inn over eller under annen grunneiendom. Anleggseiendom vil typisk være bygning eller anlegg bygd på lokk over annen eiendom eller tunnel eller fjellanlegg (et volum) i undergrunnen.

Se mer her.jpeg

 

Tegninger - hva kreves?

Seksjonering/ reseksjonering av eiendom

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Kommunen kan etter begjæring gi tillatelse til å opprette eierseksjoner etter eierseksjonsloven. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. 
 
Se mer her.jpeg

 

Web levert av CustomPublish AS