Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Kultur, idrett og fritid - Bootleg - Felles ansvar - Hva er ”Felles ansvar”?

Hva er ”Felles ansvar”?

Felles ansvar er et tiltak for samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak i Hammerfest iverksatte i samarbeid mellom Hammerfest kommune, politiet, konfliktrådet og Hammerfest videregående skole.  Tiltaket «Felles ansvar» var opprinnelig organisert under SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak), et prosjekt som ble avsluttet desember 2009. Felles ansvar er videreført, men hvor tiltaket i dag er organisert innenfor de de ordinære rammene  til involverte aktører. For Hammerfest kommune deltar Forebyggende tjenester og Rus - og psykiatri tjenesten i forhold til organisering av tiltaket.

Målgruppe:
Ungdom under 18 år og som har begått lovbrudd og som er i «startfasen» for kriminell løpebane.
 
Målsetting:
Stanse kriminalitet og kriminell utvikling, samt hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eget liv og skape et nyttig og meningsfull tilværelse.
 
Forutsetning for å delta i tiltaket ”Felles ansvar”:
 • Ungdommen må være bosatt i Hammerfest kommune
 • Ungdommen må ha vist samarbeidsvilje mht etterforskning i egen sak
 • Det er en forutsetning at straffesaken kan avgjøres med påtaleunnlatelse, noe som må avklares med påtale umiddelbart
 • Det straffbare forholdet må formelt kunne avgjøres med påtaleunnlatelse
 • Ungdommen må selv ønske å delta, tiltaket er basert på frivillighet og samtykke fra foresatte
 • Ungdommen og foresatte må samtykke til fritak for taushetsplikt slik at andre instanser kan involveres mht tiltak
 • Ungdommen må forplikte seg gjennom kontrakt som utformes i samarbeid mellom ungdom og foreldre.
 
Tidsperspektiv:
 • Når kontrakt er inngått vil tiltaket normalt ha en varighet på 6 måneder men i narkotikarelaterte saker vil tiltaket ha en varighet på 12 måneder.
 
 
Gjennomføring av tiltaket:
 • Det opprettes ansvarsgruppe med representanter fra instanser som er relevant i forhold til behovet i den enkelte sak
 • Ansvarsgruppa møtes en gang pr. måned for å utveksle informasjon og evaluere tiltak
 • I narkotikarelaterte saker vil det være krav om hurtigtest gjennom hele kontraktsperioden på 12 måneder
 • Delta i konfliktråd/meklingsmøte der dette er aktuelt, gjøre opp for seg/bidra til forsoning
 • Skal ikke begå nye ulovligheter inkludert bruk av rusmidler
 • Skal møte på skole, hvis han/hun er skoleelev, prioritering av skolearbeid
 • Skal møte på arbeid, hvis han/hun har arbeid, overholde forpliktelser
 • Betale utestående fordringer
 • Delta på fritidsaktiviteter
 • Ved brudd på kontrakten innkalles det til ekstraordinært møte i ansvarsgruppa. Nytt lovbrudd medfører ikke automatisk opphør av tiltaket, men politiet avviker ikke de betingelsene som er satt i påtaleunnlatelsen. Ungdommen kan fortsette i tiltaket selv om straffesaken som var utgangspunktet for kontrakten trekkes ut og avsluttes som ordinær sak hos politiet.
 • Ungdommen kan trekke seg fra kontrakten når som helst, dette gjøres skriftlig og signeres av ungdommen selv og foresatte.
 
Avslutning av tiltaket:
 • Ungdommer som gjennomfører tiltaket vil ha plettfri vandel når kontrakten er gjennomført og at det ikke er utøvet ny kriminalitet i prøvetiden på 2 år.
 • Det utstedes bekreftelse når tiltaket er avsluttet iht kontrakt
 • I narkotikarelaterte saker avsluttes tiltaket med et fellesmøte der alle aktører må delta
 • Felles ansvar rapporterer tilbake til politiet når kontrakt er gjennomført.
 
 
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS