Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Forliksrådet

Forliksrådet er folkets egen domstol og aller første instans for sivile saker. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved megling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Forliksrådet er det laveste rettsorgan i rettssystemet for sivile saker, og er både meklingsinstans og domstol. Et krav om f.eks. betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller for å fastslå ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan evt. tvangsfullbyrdes hos namsmannen/ lensmannen.

Megling
Alle sivile saker skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de evt. kan fremmes for tingretten. I forliksrådet kan partene møtes og ved hjelp av megling forsøke å bli enige, dvs. inngå forlik. Dersom forlik ikke oppnås, kan forliksrådet også under visse forutsetninger avsi dom.

Vanlige saker og kostnader
De vanligste sakene som behandles er krav om betaling av gjeld, men også andre saker som for eksempel nabotvister, kjøpstvister og  erstatningskrav m.m. kan fremmes for forliksrådet.

Den som ønsker en sak behandlet av forliksrådet, må betale ett rettsgebyr

Hvordan få opp en sak?
For å få en sak opp i Forliksrådet kan du ta direkte kontakt med kontoret. Det er en fordel at klagen inngis skriftelig, men det er også adgang til å fremsette den muntlig ved personlig frammøte.

Et folkevalgt råd
Forliksråd består av 3 legdommere og like mange varamedlemmer. Disse er valgt av kommunestyret for fire år av gangen og har egen sekretær/saksbehandler.

På Namnsfogdens sine nettsider finner du fyldig orientering om bl.a. forliksråd, skjema for forliksklage m.m. Dette finner du her.

 


Kontaktinformasjon - Forliksrådet i Hammerfest
Besøksadresse: Parkgata 16, 9600 Hammerfest
Postadresse: Postboks 330, 9615 Hammerfest
Telefon:  784 28025

 

 

Web levert av CustomPublish AS