Gravetillatelse

2012-05-09

 

Tjenestens målgruppe

Entreprenører, tiltakshavere og huseiere i Hammerfest kommune.
 

Formål med tjenesten

Kartlegge og påvise rør, kabler og andre installasjoner i grunnen for unngå skader under graving.

Sørge for at veilegemet/graveområdet settes i stand etter graving. 

Tjenesten omfatter

Søknad om gravetillatelse skal innhentes for all graving både i og utenfor offentlig veigrunn i Hammerfest kommune.
 

Hva kreves for å motta tjenesten

Det er en forutsetning for gyldig gravetillatelse at arbeid som omfattes av Plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene.

Ved søknad om gravetillatelse i forbindelse med nybygg, tilbygg eller andre byggeforetak, skal alle gebyrer som er nevnt i tillatelsen fra byggesaksavdelingen være betalt før det gis gravetilatelse.

Mindre gravearbeider på egen eiendom
Mindre gravearbeider på egen eiendom kan utføres av eier. Ta kontakt med Servicekontoret for veiledning/henvisning.

Større gravearbeider på eiendom og i vei
Større gravearbeider skal utføres av entreprenør. Ved graving i vei skal det alltid leveres inn arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarsling

Viser til Håndbok N301 Arbeid på og ved vei – krav og retningslinjer til varsling og sikring.

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei, ( nærmere enn 4 meter fra fortau) Merk: også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel, skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommunen.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2, søknaden godkjennes av kommunalteknisk drift eller av Hammerfest parkering KF.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

Krav til entreprenør i forhold til arbeidet framkommer i Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger. Retningslinjene fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Graving som gjelder vann, avløp og overvann, krav om V/A-skjema
Ved graving i forbindelse med nyanlegg, reparasjon eller endring av vann- avløp- eller overvannsinnstallasjoner skal utfylt V/A-skjema vedlegges søknaden om gravetillatelse. Skjemaet fåes ved henvendelse til servicekontoret.

Graving ved fritidseiendom
Graving ved fritidseiendom der grunneier er Statskog og hytten står på punktfeste. Skal Statskog utale seg dersom graveområdet går utenom en omkrets på 50 meter fra punktfestets sentrum.

Gyldighet
Gravetillatelsen er gyldig i 1 måned. Graving skal være igangsatt innen gyldighetsdato. Dersom graving ikke er igangsatt innen denne dato må det søkes om ny gravetillatelse.
 

Hva gjør kommunen

Saksbehandling
Søknad om gravemelding saksbehandles av Servicekontoret.
Saksbehandlingstid: ca. 1 uke

Søker kontakter Servicekontoret for søknadsskjema. Situasjonskart kan bestilles via Ambita Infoland(ekstern lenke). Har du spørsmål om denne tjenesten kan du ta kontakt med Servicekontoret.
Servicekontoret er behjelpelig ved utfylling av søknad.
Ved graving i offentlig trafikkareal skal det innleveres skiltplan/arbeidsvarslingsplan sammen med søknaden.
V/A-skjema skal vedlegges søknaden når dette er påkrevd.

Ferdigstillelse av gravetillatelse
Gravetillatelsen ferdigstilles ved at søker/entreprenør signerer for at han er kjent med de forpliktelser som gjelder for graving.

Før graving igangsettes
Før graving kan igangsettes må eventuelle kabelpåvisninger og arbeidsvarslinger være utført. Søker/entreprenør bestiller selv kabelpåvisning og utfører nødvendig arbeidsvarsling (skilting/avsperring).
Ved graving i offentlig trafikkareal skal søker/entreprenør varsle brann, politi, sykebil, taxi og FFR før gravingen starter.

Graving p.g.a lekkasje eller kabelfeil
Dersom graving må foretas omgående p.g.a lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd, skal det straks meldes fra til veiholder og andre aktuelle instanser.

Etter kontortid kontaktes følgende
Vann- og avløpsvakt, tlf. 415 25098
Veivakt, tlf.  907 67741 (kun i perioden 15. oktober til 31. mai) 
Mesta, tlf. 05200 

Søknad om gravemelding med skiltplan/arbeidsvarslingsplan fremmes snarest og seinest påfølgende arbeidsdag. Søknaden behandles som hastesak. 

Hvordan søke tjenesten
Kontakt Servicekontoret for søknadsskjema og veiledning i utfylling. 

Besøksadr: Hammerfest rådhus, Rådhusplassen 1, 1.etg.
Postadr.: Postboks 1224, 9616 HAMMERFEST

Tlf:  784 02500

E-post: servicekontoret@hammerfest.kommune.no 

Lenker
Vegloven (Lovhjemmel/vedtekt) 
 
Plan og bygningsloven (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Gravemelding - Gebyr  (Se gjeldende Gebyr- og avgiftsregulativ)

Bankgaranti på kr. 30.000.- stilles i henhold til graveinstruksens punkt A.8.
 

Kontakt for mer informasjon
Kommunalteknisk prosjekt og drift
Postboks 1224
Storgata 17
9616 Hammerfest
Tlf: 784 02000
Fax: 784 02602
postmottak@hammerfest.kommune.no

 
 
Tips en venn Skriv ut