Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Grunnskoler

Profilbarn

Syv grunnskoler rundt om i  Hammerfest kommune sørger for at de fleste barn i kommunen har et skoletilbud i sitt nærområde.

Skolestart er vanligvis det kalenderåret barnet fyller seks år. Det er imidlertid mulig å få innvilget utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte på skolen. Likeledes er det mulig etter søknad og sakkyndig vurdering å la et barn begynne på skolen ett år tidligere når barnet innen 1. april har fylt fem år.

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført det 10. skoleår. Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene, kan kommunen helt eller delvis vedta å frita en elev for opplæringsplikten hvis hensynet til eleven tilsier dette.

Her finner du mer om:

Grunnskolene
Nærmere orientering om grunnskolens innhold fås ved direkte henvendelse til den enkelte skole. Her finner du en oversikt over grunnskolene i Hammerfest:

Akkarfjord Skole
Akkarfjord skole

Akkarfjord skole

"Fokus på læring - trygghet for alle"

   Akkarfjord skole
   9650 Akkarfjord

   Tlf: 78 41 91 34 (rektor)
   Tlf: 78 41 91 53 (lærerrom)

Hjemmeside

Nye Baksalen skole, hovedinngang, hele bygget
Baksalen skole

Baksalen skole

Baksalen skole er en ny skole, som ble tatt i bruk til skolestart 2017-18. Dette skoleåret er det 340 elever og om lag 60 ansatte ved skolen.

Baksalen Skole er et moderne bygg med gode tekniske anlegg og høy grad av moderne automatikk. Alle trinnareal har gode løsninger både når det gjelder areal og IT løsninger. Tilgangen til rene spesialrom som f.eks grovverksted, forskerrom og heimkunnskap er god.

Vi har en til en til elevene når det gjelder læringsbrett. Lesing som grunnleggende ferdighet er noe vi vektlegger svært høyt.

Inkludering, positivitet, samarbeid, respekt og trygghet er våre kjerneverider. Disse verdiene vil danne grunnlaget for utviklingsarbeidet vårt i årene som kommer.

Adresse: Skaidiveien 4

Hjemmeside

Breilia skole
Breilia skole

Breilia skole

Båthuset skole
Båthuset skole

Båthuset skole

Båthuset alternative skole ble startet i 1985, og mer enn 200 elever har hatt plass her. 
Opprinnelig startet virksomheten i et gammelt båthus i Hammerfest sentrum. Det var så trekkfullt at man måtte legge håndkler i vinduskarmene for å skjerme rommene mot trekken.
I dag holder Båthuset til i 2. etasje på Skihuset på Prærien. Vi har store lokaler - med stue, kjøkken, bad, flere arbeidsrom, malerom, musikkrom og redigeringsrom. Hver morgen starter med frokost og morgenmøte - og hver dag spiser vi lunsj sammen. Fredager har vi varm lunsj - slik integreres f. eks. heimkunnskap inn i en praktisk hverdag.

Hjemmeside

Fjordtun skole
Fjordtun skole

Fjordtun skole

Forsøl skole

Fuglenes skole
Fuglenes skole

Fuglenes skole

Fuglenes skole kan tilby:

 • Undervisning i henhold til vedtatte planer, lover og forskrifter
 • Undervisning som så langt det er mulig ivaretar elevens rett til tilpasset opplæring
 • Friminutt med tilsyn av flere voksne
 • Omsorg og vern ut fra den enkelte elevs  varierende behov
 • Kontakt med eksterne instanser, PPT, barnevernet, helsesøster m.fl. når det er behov for det
 • Særskilt tilrettelagt undervisning til elever med behov for dette
 • SFO til elever i 1.-4.klasse. Inntak etter søknad
 • Stabilt personale med høy faglig og sosial kompetanse. Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13
 • Melk til alle som ønsker det- mot betaling
 • Fri frukt
 • Flerkulturell erfaring
 • Fin beliggenhet og gode uteområder

Hjemmeside

Reindal skole
Reindalen skole

Reindalen skole

Reindalen skole er en barneskole med elever på 1.- 7. trinn, vi er 150 elever.
Skolen ligger øverst på "Prærien" og er bygget i tre trinn, det første i 1983 og det siste i 1997. Klikk her for kart.
Vi er 30 ansatte.
Reindalen skole er aktive brukere av uteområdet rundt oss samtidig som vi
har mange arrangement og tradisjoner vi er stolte av, slike som;
- Prosjektukene "Miljøuka", "Vinteruka" og "Internasjonal uke"  
- Filmfestivalen "RIFF"
- Kanonballturneringen, storsamlinger og Melodi Grand Prix jr.

Hjemmeside

Regionalt samarbeidskontor

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark.  De ivaretar og koordinerer utviklingen av skolene, ved at de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft.

Link: RSK Vest-Finnmark

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS