Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Ren Havn - Hammerfest Havn: Risikovurdering av delområder. - Hammerfest Havn: Risikovurdering av delområder.

Hammerfest Havn: Risikovurdering av delområder.

Av: Prosjektleder Ren havn Tor Harry Bjørn

Basert på kunnskapen om forurensningsgraden i sedimentene, spredningsmekanismer, sedimentasjon og kilder på land ble havneområdet delt inn i 5 avgrensede delområder. Risikoen for spredning av miljøgifter fra hvert område ble
beregnet og det ble vurdert tiltak og gevinst av tiltak i hvert område.

Figur 1
 

 Figur 1: Delområder i Hammerfest havn. Område 1-5 representerer grunnområdene, mens område 6 er dypområdet.

Risikovurderinssystemet brukes til å bedømme risiko fra sedimentene i deres nåværende tilstand. En slik risikovurdering er et ledd i saksgangen for opprydding i forurensede sedimenter og er i flere trinn. Hvert trinn er mer arbeidskrevende, men gir økt lokal forankring og økt sikkerhet i konklusjonene.
Risikoen for spredning vurderes ut i fra beregnet miljøgifttransport fra sedimentene til vannmassene via diffusjon og bioturbasjon, oppvirvling som følge av bølger og skipstrafikk og opptak i organismer og spredning via næringskjeden.
Risiko for human helse vurderes ut fra aktuelle transportveier til mennesker etter hvordan sedimentområdet brukes: havnevirksomhet, rekreasjon, fangst av sjømat osv. Den viktigste eksoneringsveien er via konsum av fisk (og skalldyr), men inntak av og kontakt med sediment og vann er også tatt med.
Risiko for effekter på økosystemet vurderes ut i fra beregnede konsentrasjoner av miljøgifter som organismer eksponeres for sammenlignet med relevante grenseverdier for effekter. Resultatene skal danne grunnlag for å avgjøre om tiltak er nødvendige.


Figur 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Forenklet spredningsmønster fra sediment til de øvrige deler av økosystemet.

Ut fra analysering av forurensningsdatadata, risikovurdering trinn 1, 2 og 3 samt rangering av delområdene i Hammerfest havn kan det trekkes følgende konklusjoner:

  • Alle delområdene i Hammerfest havn har i dag miljøgifter overskridende tilstandsklasse III.
  • Trinn 1 risikovurdering viser at delområde 4 har flest miljøgifter overskridende tilstandsklasse III. Delområde 1 har svært høye TBT-konsentrasjoner.
  • Trinn 2 risikovurdering viser at delområde 4 har høyest risiko for spredning, human helse og økologisk effekt dersom man ser bort fra TBT.
  • På bakgrunn av risikovurdering trinn 1, 2 og 3 rangeres delområdene i grunnområdet som følgende, fra mest forurenset til minst forurenset: 4, 3, 5, 2, 1.
  • Simulering av tiltak i delområde 4 og 3 viser at tiltak her vil ha stor gevinst på miljøbildet i havna. Etter tiltak vil de fleste miljøgiftene tilfredsstille miljømålet om tilstandsklasse III-sedimenter
  • For å oppnå miljømålet om tilstandsklasse III må det gjøres tiltak i alle delområdene i grunnområdet. Dette skyldes svært høye TBT-konsentrasjoner i delområde 1. Sedimenttiltak bør derimot ikke gjennomføres bare på bakgrunn av høye TBT-konsentrasjoner, men kan utføres i sammenheng med planlagte utfyllinger.
  • Dersom det gjøres tiltak i grunnområdet og kildene på land håndteres vil spredning av miljøgifter fra grunnområdet avta og forurensningssituasjonen i dypområdet (delområde 6) vil på sikt forbedres.
  • Som tiltak anbefales det en kombinasjon av mudring, tildekking og ingen tiltak (naturlig forbedring).

Figur 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Gjennomsnittlige verdier av organiske miljøgifter i de ulike delområdene og i ulik dybde i sedimentene(KH1 og KH2).
 

Se hele rapporten her:

Web levert av CustomPublish AS