Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Handlingsplaner - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2019 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2019
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner bilde

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2019

Hammerfest kommune har vedtatt plan mot vold i nære relasjoner. Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse. Mål, hensikt, begrepsavklaring, tiltak i innsatsområdene, oversikt over tiltakene og fra plan til handling finner du i planen.

1 Innhold

1 INNHOLD

2 INNLEDNING

2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen

2.2 Hensikten med handlingsplanen

2.3 Begrepet «Vold i nære relasjoner»

3 TILTAK

3.1 Innsatsområde: Informasjon

3.1.1 Tiltak: Veileder

3.1.2 Tiltak: Informasjon på kommunens hjemmeside

3.2 Innsatsområde: Kunnskap og kompetansebygging

3.2.1 Tiltak: Opplæring av ledere og medarbeidere

3.2.2 Tiltak: Opplæring/veiledning av foreldre

3.3 Innsatsområde: Tjeneste- og tiltaksutvikling

3.3.1 Tiltak: Bistand og beskyttelse

3.3.2 Tiltak: Beredskapsboliger

3.4 Innsatsområde: Koordinering og samarbeid

3.4.1 Tiltak: Ressursteam - vold i nære relasjoner

3.4.2 Tiltak: Samarbeidsavtaler

3.4.3 Tiltak: Fagsamling

4 OVERSIKT OVER TILTAKENE

5 FRA PLAN TIL HANDLING

2 Innledning

2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen
Vold i nære relasjoner er et alvorlig helseproblem og til dels skjult samfunnsproblem.

Det overordnede målet med handlingsplanen er at alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse. Handlingsplanen bygger på regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Tiltak som kompetanseheving, samhandling, holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring, bedre tilbud til voldsutøveren, og forebyggende arbeid vil være med å bidra til dette. Målet er å få til et godt tverrfaglig samarbeid, og skape gode rutiner for hvordan vi kan håndtere vold og overgrep på en mest mulig enhetlig måte.

Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester. Eksempler på dette er helsestasjoner, barnehager og skoler. Andre tjenester og virksomheter som sosialtjenesten, deler av pleie og omsorg, helsetjenesten og deler av kulturtjenesten og politiet representerer imidlertid også tjenester som gjennom møteplasser med sine brukere kan få en rolle som "oppdager".

Målgruppa for handlingsplanen er alle ansatte i Hammerfest Kommune som i sitt virke møter volds- og overgrepsutsatte, slik at alle i enda større grad kan bidra til en trygg og god tilværelse for byens innbyggere. Det er også et mål å utvikle samarbeidet og koordineringen med andre sentrale tjenester i Hammerfest.

2.2 Hensikten med handlingsplanen
(Jfr. veilederen)
Hensikten med kommunale handlingsplaner er at innsatsen på området vold og overgrep skal sikre et hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og samordnet på kommunenivå. En handlingsplan kan bidra til å styrke kunnskaps- og handlingsgrunnlaget ved at det etableres forpliktende samarbeid mellom sektorer, faggrupper og forvaltningsnivåer. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner blir dermed et redskap for å sikre at kommunene utvikler tilrettelagte og helhetlig tilbud ved å

 •  sette fokus på innsatsbehov i kommunen
 •  styrke og samordne kompetanse i kommunen og
 •  iverksette tiltak som kan gjøre hjelpeinstansene bedre i stand til å forholde seg til de sammensatte problemstillingene som vold i nære relasjoner reiser

En handlingsplan uttrykker kommunens mål for utvikling på området, tar stilling til virkemidler for å nå målene, bestemmer ansvar og skisserer hvem som er deltakere i arbeidet. Planen bør synliggjøre konkrete tiltak og ha innebygd metoder for å evaluere måloppnåelse.

Argumentasjonen for en plan kan baseres på behovet for en samordning av de ulike tjenestene som kan møte vold og seksuelle overgrep. Den nye krisesenterloven pålegger kommunene ansvaret for at kvinner, menn og barn utsatt for vold skal få et faglig godt nok tilbud. For at et faglig godt nok tilbud skal kunne dokumenteres må det foreligge eksplisitte mål og virkemiddel for de ulike tjenestene i kommunen der vold kan oppdages. En kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil dermed være et viktig grunnlag for at kommunen kan gi en slik dokumentasjon.

Jfr. Lov om Folkehelsearbeid kap.2 § 4 skal kommunene fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Bidra til å forebygge psykiske og somatisk sykdom, skade eller lidelse, utjevning av sosiale helseforskjeller, og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helse.

2.3 Begrepet «Vold i nære relasjoner»
Begrepet «Vold i nære relasjoner» er blitt et standardisert begrep hvor voldsutøver og offer er knyttet til hverandre ved familiebånd, eller på annen måte betyr noe for hverandre. Ulike typer vold kan være:

Fysisk vold som er alle former for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.

Psykisk vold er all bruk av stemme, ord, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Det kan være direkte eller indirekte trusler om vold.

Materiell vold er utagerende adferd eller sinne ved å ødelegge eller kaste ting.

Seksuell vold brukes når noen mot sin vilje blir tvunget til å utføre seksuelle handlinger. Seksuell trakassering, ydmykelse og incest.

Latent vold betyr å gå på nåler, være på vakt og vente på volden.

Æresrelatert vold og ekstrem kontroll innebærer utøvelse av vold i frykt for å miste ære eller posisjon, og oppstår spesielt i situasjoner som er preget av sosial forandring, under press som for eksempel bosetting i et annet land. I noen land brukes æresrelatert vold og ekstrem kontroll til å gifte bort barn mot deres vilje. Dette er et overgrep mot menneskets rett til å velge ektefelle. Kjønnslemlestelse er fellesbetegnelse på alle typer inngrep der kvinnelige kjønnsorgan blir varig skadet. Dette betegnes også som vold mot kvinner.

3 Tiltak

Handlingsplanens tiltak er organisert under følgende innsatsområder:

 •  Informasjon
 •  Kunnskap og kompetansebygging
 •  Tjeneste og tiltaksutvikling
 • Koordinering og samarbeid

3.1 Innsatsområde: Informasjon
Relevant informasjon og veiledning er en grunnleggende nødvendighet for gode tjenester.

Målgruppene for slik informasjon er både kommunale tjenesteutøvere, andre tjenester og innbyggere.

Det foreligger en rekke rutinebeskrivelser og annen nyttig informasjon om vold i nære relasjoner. Imidlertid mangler det en samlet oversikt som gir en tilstrekkelig oversikt for ulike målgrupper. Et mål er derfor at medarbeidere og samarbeidspartnere sikres samme informasjon og kunnskap om tjenestenes rutiner, retningslinjer og virkemidler. Videre er det et mål at innbyggere i lokalsamfunnet kan få kunnskap om hvor de kan henvende seg og hva de kan få hjelp til når vold i nære relasjoner mistenkes eller avdekkes. Slik informasjon skal være lett tilgjengelig og forståelig.

3.1.1 Tiltak: Veileder

Tiltak: Samle og kvalitetssikre nødvendig informasjon om vold i nære relasjoner;

 •  Om ulike instanser, oppgaver og roller
 •  Om ulike rutinebeskrivelser som tjenestene forholder seg til
 • Informasjon om samarbeid
 •  Sikre gode rutiner på informasjon rettet mot barn, ungdom, voksne og eldre

o Oppstartsamtaler i barnehager

o Tidlig innsats

o Oppdragervold

o Om vold og seksuelle overgrep

o Om økonomisk vold/ - uavhengighet

o Vold mot eldre

o Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Felles veileder legges på kommunens intranett og presenteres i ulike virksomheter og samarbeidsfora.

Målgruppe: tjenesteytere
Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene
Koordinator for arbeidsgruppe: fagansvarlig i forebyggende tjenester
Tid: 2017/18

3.1.2 Tiltak: Informasjon på kommunens hjemmeside
Tiltak: Legge ut relevant informasjon på kommunens hjemmeside. Informasjonen skal være oppdatert, lett tilgjengelig og egnet som brosjyremateriell. Stoffet hentes fra felles veileder.

Målgruppe: Kommunens innbyggere
Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene
Koordinator for arbeidsgruppe: webansvarlig for kommunens hjemmeside
Tid: 2017

3.2 Innsatsområde: Kunnskap og kompetansebygging
Systematisk opplæring og riktig kompetanse er viktig i forhold til alt arbeid rundt seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Målgruppen er alle som jobber med barn, unge, voldsutsatte og eldre. Følgende kunnskap er spesielt viktig for målgruppen:

 •  hvordan utrygge tilknytningsforhold arter seg
 •  hvilken adferd som er tegn på omsorgssvikt og hvilke utslag det kan gi hos den enkelte
 •  hvordan man kan avdekke vold i nære relasjoner
 •  hva de skal gjøre når de oppdager at noen er utsatt for seksuelle overgrep eller vold eller bor under forhold der de er vitne til vold i nære relasjoner
 •  hvem som har kompetanse på ulike områder
 •  hvor man kan søke riktig informasjon og veiledning

3.2.1 Tiltak: Opplæring av ledere og medarbeidere
Tiltak: Lage en plan og gjennomføre opplæring og veiledning som skal sikre økt kompetanse blant ledere og medarbeidere som jobber i alle kommunale tjenester hvor det er behov for kompetanse på området.

Aktuell opplæring:

 •  Seminar om seksuelle overgrep. Etablere et samarbeid med Senter mot seksuelle overgrep om undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner i barnehage og skole
 •  E-læringskurs ifht vold og seksuelle overgrep for styrere og rektorer. På sikt skal alle ansatte gjennomføre tilsvarende kurs
 •  Obligatorisk kurs for alle som arbeider med barn og unge om temaet «Vold i nære relasjoner» i samarbeid med RVTS Tromsø
 •  Obligatorisk kurs for alt helsepersonell om temaet «vold i nære relasjoner»
 •  Obligatorisk kurs for alle medarbeidere i hjemmetjenesten og sykehjem om temaet «Eldre og vold»
 •  En konferanse i planperioden mot en bred målgruppe om relevante tema.

Målgruppe: alle medarbeidere som arbeider med barn, unge, eldre, voldsutsatte
Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene
Koordinator for arbeidet: ikke avklart
Tid: 2017-2019

3.2.2 Tiltak: Opplæring/veiledning av foreldre
Tiltak: Lage en plan og gjennomføre opplæring og veiledning av foreldre.

 •  Støtteteam for seksuelle overgrep gjennomfører foreldremøter i alle barnehager i 2017.
 •  Barn som pårørende – orientering om rutine i oppstartsamtaler og på foreldremøter.
 •  Foreldreveiledningsprosjekt; Etablere et prosjekt med 3-4 års varighet. Utvikle og igangsette ulike former for veiledning rettet mot definerte grupper. Prosjektet blir et tverrfaglig samarbeid der formålet er å bidra til å forebygge og/eller avverge ulike former for vold og seksuelle overgrep mot barn.

Målgruppe: foreldre /foresatte
Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene
Koordinator for arbeidet: ikke avklart
Tid: 2017-2019

3.3 Innsatsområde: Tjeneste- og tiltaksutvikling
Offentlig sektor har et felles ansvar for å yte tjenester i forhold til vold i nære relasjoner. Tjenestene gjelder både forebyggende tiltak og hjelp/støtte når noen er utsatt for overgrep, eller det foreligger mistanke om seksuelle overgrep og vold.

De ulike offentlige tjenestene har i dag en rekke ulike tiltak, deriblant tilbud på krisesenter, veiledning av krisesenter, veiledning av familievernkontor, økonomisk veiledning, bistand fra barnevernstjeneste, oppfølging av Barne-og ungdomspsykiatrisk og Voksenpsykiatrisk poliklinikk, foreldresamtaler i barnehager og skoler og hjelp fra politietaten. Gjennom økt samarbeid og koordinering, jfr ulike tiltak i handlingsplanen, vil det bli satt fokus på forbedringer og tiltaksutvikling med mål om økt kvalitet overfor brukerne / innbyggerne. En har derfor ikke foreslått egne tiltak i planen som gjelder de enkelte tjenestene.

Når saker må løses akutt krever det at beredskapen og oppfølgende tiltak er tilgjengelige. Beredskapen kan deles i to faser; akuttfase og oppfølgende fase. I en akuttfase er første mål å skape trygghet. Oppfølgende tiltak skal være tilgjengelige i etterkant.

I akuttfase er følgende tjenester involvert: Politietaten, Vest-Finnmark krisesenter, Barnevernet og helse/legetjenesten. I oppfølgende fase vil deriblant kommunepsykolog, skolehelsetjeneste, familievernkontoret og overgrepsmottaket involvert.

3.3.1 Tiltak: Bistand og beskyttelse
Tiltak: Gjennomgå prosedyrer og praksis for tjenestene med mål om å sikre følgende;

Akutt fase:

 •  Tilbud om informasjon og samtale med kort ventetid i en akuttsituasjon for de som har vært utsatt, eller vært vitne til vold i nære relasjoner.
 •  Tilbud som skjermer/sikrer utsatt person for voldsutøver.

Oppfølgende fase:

 •  Den som er utsatt for vold skal bli tilbudt oppfølging av faginstanser.
 •  Den som utøver vold i nære relasjoner skal tilbys behandling.
 • Målgruppe: Kommunens innbyggere

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene
Koordinator for arbeidsgruppe: ikke avklart
Tid: 2017/18

3.3.2 Tiltak: Beredskapsboliger
Tiltak: Leilighetene tilknyttet det nye Vest-Finnmark Krisesenter vurderes brukt som beredskapsleiligheter for personer/familier som for en kortere periode har behov for bolig.

Målgruppe: Klienter som er tilknyttet Vest-Finnmark krisesenter
Overordnet ansvarlig: rådmann
Administrativ forvaltning: Leder ved Vest-Finnmark krisesenter
Tid: 2017

4 Oversikt over tiltakene

Tiltak

Innsatsområde

Overordnet ansvar

Koordinator

Tid

Veileder

Informasjon

kommunalsjefene

2017-18

Informasjon på kommunens hjemmeside

Informasjon

kommunalsjefene

2017-18

Opplæring av ledere og medarbeidere

Kunnskap og kompetansebygging

kommunalsjefene

2017-19

Opplæring og veiledning av foreldre

Kunnskap og kompetansebygging

Kommunalsjefene

Bistand og beskyttelse

Tjeneste og tiltaksutvikling

kommunalsjefene

2017

Beredskapsbolig

Tjeneste og tiltaksutvikling

rådmann

2017

Ressursteam

«Vold i nære relasjoner»

Koordinering og samarbeid

kommunalsjefene

2017

Samarbeidsavtaler

Koordinering og samarbeid

kommunalsjefene

2017-19

Fagsamling

Koordinering og samarbeid

kommunalsjefene

2017-19

5 Fra plan til handling

For å sikre realisering av tiltakene, skal alle tiltak «eies» av en kommunal funksjon / person. Som det fremgår av tiltakene, vil det overordnede ansvaret ligge hos kommunalsjefene som gruppe. Årlig evaluering av planen skal innarbeides i rådmannens ledergruppe. Den faglige evalueringen skal gjøres i en årlig fagsamling, jfr tiltak 3.4.3.

Det er lagt vekt på at planen ikke skal inneholde for mange tiltak, slik at det er realistisk å få til en gjennomføring av de ulike tiltakene.

Veilederen, jfr tiltak 1, vil være et sentralt dokument som vil synliggjøre både rutiner, samarbeidslinjer mm. Derfor er det viktig at dette dokumentet utarbeides først. Likeså er det viktig at ressursteam og fagsamlinger etableres i 2017.

Utskriftsvennlig versjon:

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS