Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025

2014-07-04
Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord, 2014-2025. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf plan- og bygningslovens § 11-15, siste ledd.

Planen består av

  1. Plankart (ett for Hammerfest og ett for Rypefjord)
  2. Bestemmelser og retningslinjer
  3. Planbeskrivelse

Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i kommuneplanens arealdel angitt som areal til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder eller til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder, og eiendommen innen fire år ikke blir regulert eller angitt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretatt, hvis båndleggingen medfører at eiendommen ikke lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren samme krav når bebyggelsen er fjernet. Jf plan- og bygningslovens § 15-1. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning rettes skriftlig til Hammerfest kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Vedtak om oppheving av reguleringsplaner

Samtidig med at kommunestyret vedtok revidert utgave av kommunedelplanen, ble det vedtatt å oppheve en del eldre reguleringsplaner. Hvilke planer dette gjelder, framkommer av vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer.

Vedtak om oppheving av reguleringsplaner kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre uker fra dette varselet er mottatt. Jf plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9. Skriftlig klage rettes til Hammerfest kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap som følge av reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven §15-2 og §15-3, må være fremsatt skriftlig overfor kommunen senest tre år etter kunngjøring av vedtatt plan.

Kontaktperson i Hammerfest kommune er Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen. Han kan kontaktes på e-post: odd.edvardsen@hammerfest.kommune.no eller tlf: 78402518.

Iht plan- og bygningslovens § 11-15 oversendes kopi av planens dokumenter til departementet, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og andre berørte, statlige myndigheter.

Dokumenter: