Kroppsøving – fag og folkehelse

Pressemelding fra Hammerfest kommune

2019-05-10 Av Eilert Sundt

Alle skal kunne delta og oppleve mestring i kroppsøving

Hammerfest kommunes folkehelseoversikt viser at barn og unge er mindre fysisk aktive enn før og at flere elever i grunnskolen og videregående skole vegrer seg for kroppsøving. Dette ses i sammenheng med folkehelseutfordringene psykisk helse, overvekt, hjerte-kar-sykdommer og muskel- og skjelettplager. Studier viser at fysisk aktivitet er forebyggende. Kommunens folkehelseplan har derfor mål om at alle elever, uavhengig av funksjonsnivå, kan delta og oppleve mestring i kroppsøvings-faget

Kroppsøvingsseminar med bred detlakelse

Dette er bakgrunnen for at skolehelsetjenesten i samarbeid med Baksalen skole gjennomførte et kroppsøvingsseminar for kroppsøvingslærere fra 1. trinn til videregående skole, skoleledere, fysioterapeuter og helsesykepleiere på Baksalen skole onsdag 8. mai.

Virksomhetsleder for skolehelsetjenesten, Tone Bruun Strand, innledet konferansen og var også sentral blant initiativtakerne:

– Vi har sett det over en tid nå i skolehelsetjenesten at det er elever på flere alderstrinn som vegrer seg for å ha kroppsøving, både gym og svømming. Det kan ha flere årsaker, som for eksempel plager og «vondter», kroppsfokus eller at de ikke opplever mestring.  Vi mener at alle barn og unge har utbytte av jevnlig fysisk aktivitet, og at for mange elever ikke opplever kroppsøvingsfaget som en positiv anledning til å oppleve mestring og glede. Dette vil vi gjerne gjøre noe med.

Vil vurderes ut fra egne forutseninger

Bruun Strand forteller videre at en av tilbakemeldingene som går igjen fra flere ungdommer og foreldre er en opplevelse av å bli vurdert på lik linje med de som er aktive innen idrett, og ikke ut i fra egne forutsetninger. Dette påvirker ofte deres opplevelse av mestring og likeverd.

– I dagens læreplan står det at man skal ta hensyn til elevenes forutsetninger, og i fagfornyelsen i den nye læreplanen som gjelder fra høsten 2020 heter det at kroppsøvingsfaget skal motivere til en aktiv livsstil og bidra til en god helse.

Kroppsøvingsfag som helsetiltak

– Vi i skolehelsetjenesten er jo naturlig nok opptatt av helseeffekten av fysisk aktivitet, og vi ønske at kroppsøvingsfaget skal være en mulighet for alle til å komme i aktivitet og å få gode vaner med hverdagsaktivitet, fordi vi ser at det har så mange positive virkninger på helsen. Det er også godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer mestring, trivsel og læring og dermed forbedrer prestasjonene i andre fag. Derfor er det naturlig at tiltaket om kroppsøvingsfaget blir prioritert i kommunens folkehelseplan. Vi ønsker at faget planlegges og tilrettelegges sånn at alle elever kan delta og oppleve mestring. For å få til det er vi mange som må jobbe sammen, og særlig må vi jo ha kroppsøvingslærerne og skolens ledelse med på laget. Det er derfor vi har dette seminaret, med lærere, elever, fysioterapeuter og helsesykepleiere.

Glede og motivasjon

Jan Steinar Paulsen, som er kroppsøvingslærer, fotballtrener, fotballpappa, fotballspiller og en hel masse annet som har med fysisk aktivitet å gjøre, holdt en engasjerende innledning om aktivitetsglede, motivasjon og mestringsfølelse.

– Hva betyr det at innsats skal være et vurderingskriterium, spurte han blant annet. – Er det ikke vi lærerne som styrer hvordan innsatsen er? Det går godt an å engasjere og motivere alle til å være fysisk aktive i kroppsøvingstimene var hans påstand.

Fagfornyelse

Rektor Anita Olsen ved Baksalen skolen innledet til siste del om fagfornyelsen og hva de nye kjerneelementene vil si i praksis

 Hun la vekt på et felles verdigrunnlag for å få til en endring i tråd med den nye læreplanen. Ny struktur skal bidra til å se helhet og sammenheng i læreverket – at alle de ulike delene og fagene henger sammen. Spørsmål til deltakerne om dagens praksis med samarbeid mellom faglærere  i kroppsøving og lærere fra andre fagområder, viste at vi samarbeider nokså lite, men at det vil være nyttig med et samarbeid både internt i skolen og tverrfaglig.

Tone Bruun Strand forteller at hun er godt fornøyd med seminaret.

– Så absolutt! Det var et godt engasjement og vi har fått inn masse gode innspill som vi skal ta med oss videre, blant annet om elevmedvirkning og foreldresamarbeid. I avslutningen med ordsky på viktige faktorer for deltakelse, mestring og aktivitetsglede i kroppsøving kom lek ,variasjon og tverrfaglighet sterkest frem, andre sterke faktorer var uteskole, engasjement og hverdagsaktivitet. Jeg har god tro på at vi sammen skal få til å gjøre kroppsøvingsfaget til en kilde til både helse, lek og glede!

Kontakt

Tone Bruun Strand
Virksomhetsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Hammerfest
T 78 40 24 11 | M 951 16 312 | Tone.Bruun.Strand@hammerfest.kommune.no

Pressebilder

Klikk på bildene for høyoppløselige versjoner

Kvinne foran lerret med diagram

Tone Bruun Strand

Kvinne holder foredrag

Tone Bruun Strand

Mann holder foredrag

Jan Steinar Paulsen

Mann holder foredrag

Jan Steinar Paulsen

Mann holder foredrag for fullsatt sal

Bra med deltakere på seminaret

Ordsky