Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kulturmidler

Hammerfest kommune gir støtte til frivillige organisasjoner og privatpersoner til allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid m.m.), idrett og friluftsliv og øvrige kulturformål. Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

For å være tilskuddsberettiget må de frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innfri følgende krav:

 • Ha en viss kontinuitet (etter oppstart, over år) i sin kulturvirksomhet.
 • At et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for alle.
 • Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
 • Dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser og lignende) i form av vedtekter.

Overordnet målsetting
De frivillige organisasjonene er en av kommunens viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Kommuneplanens overordnede målsetning for kultur og idrett er:

 • Et aktivt lokalsamfunn - med tilhørighet for alle og en sterk identitet.
 • Fysisk aktivitet som gir helse og trivsel.
 • Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funskjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger:

 • Grunntilskudd
 • Aktivitets- og prosjekttilskudd
 • Tilskudd til drift, mindre investeringer i bygg og anlegg og til utstyr
 • Kulturprisen
 • Kulturstipend
 • Idrettsstipend
 • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene

Hvorfor støtte?
Gjennom støtte til kulturarbeid (kulturmidlene) ønsker kommunen:

 • Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser. Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet.
 • Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet.
 • Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet.
 • Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle.

Lenker


 

 

Web levert av CustomPublish AS