Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Planer, retningslinjer, prosjekter - Forskrifter og reglementer - Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og arealer - Retningslinjer

Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og arealer - Retningslinjer

1. Formål

Utsmykkingsordningens formål er å:

 • Sikre offentlige midler til kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg/ uteområder.
 • Skape et triveligere miljø for de som arbeider i og besøker offentlige bygg/uteområder.
 • Sikre arbeidsoppdrag for kunstnere bosatt i kommunen/ landsdelen.
   

2. Finansiering

Til kommunale nybygg, uteområder, tilbygg og større restaurerings-/ oppussingsarbeid skal det budsjetteres med inntil 1,5 % av brutto byggekostnader til et fond for kunstnerisk utsmykking. Enkeltbeløpene skal primært brukes til det bygg budsjetteringen gjelder.

Videre skal det over kulturbudsjettet 1.4550 bevilges et årlig beløp til:

 • Utsmykking av bygg som ikke er under restaurering/oppussing (eldre bygg).
 • Utskifting av eldre, uaktuell eller av år forringet kunst.

Størrelsen av beløpet fastsettes hvert år ved grovfordeling kulturmidler


3. Fondsstyre

Kommunestyret oppnevner et fondsstyre bestående av:

 • Kultursjefen, eller den vedkommende utpeker
 • 1 representant for formannskapet
 • 1 representant for styret for kultur, omsorg og undervisning/ KOU-styret
 • 1 representant for lokale/regionale kunstnerorganisasjoner

Formannskapets representant er utvalgets leder.         


4. Fondsstyrets oppgave

Fondsstyrets skal:

 • Så langt det er mulig skaffe oversikt over det som finnes av kunst i de kommunale bygg/ uteområder, kartotekføre dem med angivelse av kunstner, tittel, størrelse, kunstart, verdi, m.m.
 • Utnevne utsmykkingskomiteer for de enkelte utsmykkingsprosjekter.
 • Henvende seg til kunstnerorganisasjonene og be dem utpeke 1- 2 kunstfaglige konsulenter som skal tiltre utsmykkingskomiteen som kunstneriske/kunstfaglige rådgivere.
 • I samråd med KOU-styret, etablere en fast innkjøpsordning for senere utsmykking.
 • Behandle forslag til utsmykkingsplaner fra utsmykkingskomiteen.
 • Søke Norsk Kulturråd om støtte til aktuelle utsmykkingsformål.
 • Avlegge årlig regnskap og beretning til KOU-styret/ formannskap.
 • Sørge for at unge/ uetablerte kunstners arbeid blir innkjøpt til utsmykkingsformål.
   

5. Utsmykkingskomiteene

En utsmykkingskomitè skal oppnevnes for det enkelte byggeprosjekt og bestå av minst 4 personer:

 • 1 representant for byggherren
 • 1 brukerrepresentant
 • 1 arkitekt
 • 1 kunstnerisk konsulent

Til mindre oppdrag (under kr. 50.000,-) bør komiteen bestå av 3 personer:

 • 1 representant fra byggherren, som er ansatt ved det pågjeldende bygg
 • 1 arkitekt
 • 1 kunstnerisk konsulent


6. Utsmykkingskomiteens oppgaver

Utsmykkingskomiteen skal fremme forslag til utsmykking av nye bygg/uteområder og renoverte bygg innenfor de vedtatte økonomiske rammer, ved å foreslå:

 • Inntil 1,5 % av brutto byggebudsjett skal avsettes til kunstnerisk utsmykking.
 • Kjøp av eksisterende navngitte kunstverk
 • Engasjement av navngitte kunstnere
 • Utskriving av utsmykkings-konkurranser
 • Gi en begrunnelse for utsmykkingen, plassering, tilpassing til byggets- og uteområdets miljø, art av arbeid, valg av kunst/kunstner (e)., forslag om utsmykkingskonkurranse (åpen/lukket) etc.
 • Oversikt over kostnader, utgifter til montasje, frakt etc.

* Forøvrig følges Norsk Kulturråds regelverk på de punkter der de er retningsgivende for Komiteens arbeid.


7. Andre bestemmelser

a.De kunstfaglige konsulenter lønnes innen rammer av fondsavsetning til det enkelte prosjekt. Reiseutgifter dekkes i overensstemmelse med kommunens reiseregulativ.

b.Eventuelle tvister/dissenser i Utsmykkingskomiteen bringes inn for Regionalt samarbeidsutvalg/Norsk Kulturråds utsmykkingsutvalg til uttalelse.

c.Kulturadministrasjonen bistår Fondsstyre/utsmykkingskomiteene med nødvendig veiledning.


8. Ikrafttredelse

Disse retningslinjer er vedtatt av Hammerfest kommunestyre 24. april 1990.

 

 

 


 


Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS