Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Ren Havn - Lite kvikksølv i torskefilet fra Hammerfest havn, men pass på torskelever. - Lite kvikksølv i torskefilet fra Hammerfest havn, men pass på torskelever.
tor harry, lite kvikksolv artk

Lite kvikksølv i torskefilet fra Hammerfest havn, men pass på torskelever.

Torskefilet

I en nasjonal undersøkelse av NIFES ( Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ) av torskefilet viser resultatet at innholdet av kvikksølv er lavt i de fleste havner, og vesentlig lavere en EUs og Norges grenseverdi for kvikksølv (0,5 mg pr kg, våtvekt). Analysene i denne undersøkelsen omfatter torsk fra 15 fjorder og havner langs norskekysten. I 5 havner, bl.a. i Narvik, var det funn av fisk med konsentrasjoner over grenseverdi.  Lavest nivå av kvikksølv hadde torsken fra Honningsvåg og Hammerfest. I Hammerfest-området ble det analysert for kvikksølv fra filetprøver fra en stasjon ved Fuglenes, en fra indre havn samt en ved Rypeklubben.
Resultatene viste at konsentrasjonene er lave på alle Hammerfest stasjonene, og betydelig lavere enn den øvre grenseverdi på 0,5 mg/kg våtvekt. Kun 4 av totalt 40 fisk fra Hammerfest-området hadde konsentrasjoner over 0,1 mg. Den høyeste kvikksølvkonsentrasjonen som ble funnet var på 0,20 mg i en torsk fra Hammerfest indre havn. Gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon var også høyere i torsk fra Hammerfest indre havn enn i torsk fra de to andre stasjonene. Innholdet av kvikksølv økte også i takt med alder og størrelse på fisken, noe som en også kan forvente mht. miljøgiftnivåer i organismer. De tre eldste fiskene i Hammerfest-området var 8 år og fra indre havn (største fisk 3300 gram). Disse var også de 3 fiskene med høyest kvikksølvinnhold.  Mattilsynet har satt ei grense på 0,20 mg per kg når det blir gitt råd til ammende og gravide om inntak av lokalt fanga torsk.
De samme tre stasjonene er også tidligere undersøkt av Akvaplan-niva i 1997/98 (2). Sammenligning av resultatene fra denne undersøkelsen viste at kvikksølvinnholdet i torskefilet lå på tilnærmet samme nivå da. Det vil si at kildene til kvikksølvforurensning trolig ikke har endret seg siden da.
Mht. kvikksølvnivåene er det for oss i Hammerfest gode resultater og ikke noe å tenke så mye på. Unntaket må være hvis du er gravid eller ammende og spiser mye filet fra stor torsk fanget i indre havn…
 

Torskelever
Mattilsynet fraråder imidlertid å spise lever av torsk tatt i havneområdet. Advarselen gis på bakgrunn av undersøkelsen av torskelever i 15 havner og fjorder (3) og at det er fastsatt grenseverdier for summen av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever. Med unntak av Honningsvåg, var det ingen av de undersøkte områdene som hadde gjennomsnittsverdier av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever som var under den fastsatte øvre grenseverdi på 25 ng TE/kg våtvekt. I Hammerfest ble det tatt prøver av fisk fra de samme 3 stasjonene som nevnt tidligere. I undersøkelsen er også resultatene sammenlignet med Akvaplan- niva undersøkelsen i 1997/98.
Gjennomsnittskonsentrasjon for Hammerfest indre havn var på 89 ng TE/kg, klart høyere enn grenseverdien på 25ng. På stasjonene ved Fuglenes og Rypeklubben var situasjonen mye bedre, hvor gjennomsnittskonsentrasjonen ikke var høyere enn 25 ng TE/kg våtvekt. Kun fire av 15 torsk (27%) på hver av disse stasjonene hadde et innhold over 25 ng TE/kg.
Sammenlignet med resultatene fra 1997/98 viser at nivået av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever fra Hammerfest indre havn var lavere nå (89 ng TE/kg våtvekt) enn den tidligere undersøkelsen i 1997/98 (132 ng TE/kg våtvekt). Likeledes er innholdet av sum dioksinlignende PCB i torskelever fra Fuglenes og Rypeklubben lavere nå (18 og 22 ng TE/kg våtvekt) enn tidligere (52 og 40 ng TE/kg våtvekt).  Resultatene kan bety at konsentrasjonene av visse typer miljøgifter er blitt mindre i fiskens miljø, og at tilførselen av miljøgifter er blitt mindre. Dette er positive resultater og betyr trolig at det er renere i de undersøkte områdene nå enn for 10 år sia. Uansett bør resultatene følges op for å bekrefte trenden, samt at en også bør ta prøver av blåskjell for å se om den samme utviklingen er gjeldende her.
Det er for øvrig frarådet konsum av skjell  (kostholdsråd fra Mattilsynet for Hammerfest havneområde innenfor moloen , Rossmolla og Rypefjord. Dette gjelder pga. høye verdier av PAH målt i blåskjell.
For oss i Hammerfest er det vel ikke de helt store utfordringer mht. kostholdet vårt. Trolig er det ingen som baserer noe av sitt kosthold på torsk fanget i indre havn. Ellers er det ikke tillatt å omsette fiskelever til folkemat når innholdet av sum dioksiner og dioksinlignende PCB overstiger 25 ng TE/kg våtvekt. Det har alle leddene som omsetter næringsmidler ansvaret for. Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg.


Oppryddingsplaner
For øvrig er det utarbeidet Nasjonale føringer for opprydding i forurensede havner og fjorder. Hammerfest havneområde er et prioritert område og det jobbes nå med å utarbeide konkrete planer for opprydding av forurensede bunnsedimenter. På sikt er målet at det også skal være trykt å spise fisk fanget i Hammerfest indre havn. En opprydding vil også stoppe spredningen av miljøgifter fra havneområdet og ut i sjøområdene utafor.

Mer info, samt rapportene finner du på følgende webadresser:
http://www.matportalen.no/verktoy/advarsler/fisk_og_skalldyr_fra_visse_havner_fjorder_og_innsjoer
http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-vann/Pavirkninger-pa-livet-i-vann/Miljogifter_vann/Miljogifter_marint/kostholdsrad/Kostholdsrad-Hammerfest/
http://www.miljostatus.no/no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PAH/
http://www.nifes.no/forsiden/nyhetsarkiv/2010/index.php?page_id=126&article_id=3645
http://www.nifes.no/forsiden/nyhetsarkiv/2010/index.php?page_id=&article_id=3855&lang_id=1

Kilder:
(1). Overvåking av forurensede havner og fjorder 2009/2010. En undersøkelse av kvikksølv i torskefilet fra 15 fjorder og havner langs Norskekysten. Bente M. Nilsen og Kåre Julshamn. NIFES, 06.12 2011.
(2). Jørgensen, E., Velvin, R. og Killie, B. (2000) Miljøgifter i marine sediment og organismer i havneområdene ved Harstad, Hammerfest og Honningsvåg 1997-1998. Statlig program for forurensningsovervåking, Rapport nr. 786/00, Akvaplan-niva, 123 s.
(3). Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære områder. En undersøkelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever fra 15 fjorder og havner langs norskekysten 2009. Bente M. Nilsen, Sylvia Frantzen og Kåre Julshavn. NIFES, 9.02 2011.

 

 

Web levert av CustomPublish AS