Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Miljø

Rent kystvann og sandstrand

Tiltaksanalysen for vannområde Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland

Av Tor Harry Bjørn

Vannforskriften og EU`s vanndirektiv legger opp til en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge og resten av Europa. Målet er at vannforekomster i Norge skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at alle vannforekomster skal ha god miljøtilstand.

Se mer her.jpeg

Om vannforskriften og forvaltning av vann

Om vannforskriften og forvaltning av vann

Av: Tor Harry Bjørn

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har valgt å slutte seg til gjennom EØS-avtalen. EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet, er et av de viktigste miljødirektivene i Europa. Direktivet gir konkrete miljømål som vi er forpliktet å nå. Det viktigste verktøyet er helhetlige vannforvaltningsplaner i hver vannregion, på linje med resten av EU. Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet i Norge skal ha et godt vannmiljø innen 2021. Dette gjelder alt vann fra fjord til fjell, bekker, elver, innsjøer, grunnvann og sjøvann.

Se mer her.jpeg

Skilt turstier nordre Sørøya

Skilting av turstier og bygging av gapahuk på nordre Sørøya høsten 2012

Hammerfest kommune skiltet turstiene på nordre Sørøya, høsten 2012. Det ble også oppført en gapahuk, dette i amarbeid med Hammerfest videregående skole, VK1 bygg- og anleggsteknikk.

Se mer her.jpeg

Bilde

Kartlegging av naturtyper - verdsetting av av biologisk mangfold i Hammerfest kommune

Kartlegging av naturtyper & arter i Hammerfest kommune er utført iht. den metodikk som Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet i DN- håndbok 13.2 Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold, 2. utgave 2006.

Se mer her.jpeg

Rapport Primorsk ingressbilde

Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – Russland har inngått en vennskapsavtale

Hammerfest kommune og Primorsk kommuneadministrasjon i Arkhangelsk – Russland har inngått en vennskapsavtale der vi har forpliktet oss til å samarbeide innenfor fagområder miljø, næring og kultur.

Se mer her.jpeg

Bilde

Utsetting av kunstige REV (RUNDE REEF) I Hammerfest kommune

To grupper på 12 enheter av typen Runde Reef fra Reef Systems as ble i juli 2006 satt ut på ca. 10 og 20. m dyp i Slennesfjorden på Sørøya og i St. Fagervika på Seiland i Hammerfest kommune. Områdene har i årevis vært dominert av kråkebollebeiting, og formålet med revene var å kompensere for bortfallet av tredimensjonale habitater som tare.

Se mer her.jpeg

Web levert av CustomPublish AS