Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Kommunesammenslåing Hammerfest og Kvalsund

Navn og våpen til ny kommune for Hammerfest og Kvalsund: Kåring av folkets favoritter

Frist for innsendelse av forslag er innen 1. mai 2017

Det er bestemt at Kvalsund og Hammerfest kommuner skal slås sammen med virkning fra valget høsten 2019, senest 01.01.2020. Vi inviterer med dette alle til å komme med forslag på kommunenavn og kommunevåpen til den nye kommunen. Det er kun anledning til å sende inn forslag på nytt navn og/ eller nytt våpen. Se artikkel for nærmere informasjon.

De eksisterende kommunenavn og kommunevåpen for Kvalsund og Hammerfest skal være med helt til sluttbehandlingen med endelig vedtak på hva den nye kommunen skal hete og hva slags kommunevåpen man skal ha. Derfor skal det ikke sendes inn forslag på eksisterende navn og våpen.

Av alle innkomne forslag på kommunenavn og kommunevåpen vil det bli valgt ut 8 navn og 8 våpen som blir lagt ut for avstemning; folkets favoritter – 2 navn og 2 våpen som går videre, sammen med eksisterende navn og våpen, til endelig vedtak. Temakomiteen for kommunenavn og våpen gjør utvelgelsen.

Endelig vedtak om navn og våpen for den nye kommunen gjøres av fellesnemda, som består av medlemmer fra dagens Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer.

Premiering: Hver av de utvalgte 8 forslag på kommunenavn og på kommunevåpen vil få et universelt gavekort til en verdi av kr. 1000,- i premie. Offentliggjøring av folkets favoritter på kommunenavn og kommunevåpen vil skje 2. juni 2017.

Bakgrunn for Hammerfest kommunes navn og våpen:
Navnet Hammerfest har sin bakgrunn i at da soknets kirke skulle oppføres tidlig i 1620, påsto allmuen at den skulle oppføres ved Hammerfesthavnen, hvor de som søkte til Guds hus best kunne berge sine båter ved å binde båtfestet eller fanglinen fast i hamrene, dvs i en del store steiner som lå både ved Nordhamran og ved Østhamran nedenfor Salsberghamran. Da stedet på alle kanter var befestet med store steiner (hamre), antok øvrigheten og prestene at det derfor har fått navnet Hammerfest.
Kommunevåpenet: »Isbjørn i sølv på rød bunn» vedtatt i 1939 har sin bakgrunn i Hammerfests lange historiske tradisjoner med ishavsfangst. Den første levende isbjørnen ble i 1795 fanget av brødrene Bucks fangstskute som det første fartøy fra Hammerfest, som var på fangst ved Spitsbergen.

Bakgrunn for Kvalsund kommunes navn og våpen:
Navnet Kvalsund har sitt navn etter sundet mellom Kvaløy og fastlandet.  Kart fra 1590-årene viser hvalfangstskip i dette farvannet, og de store mengder med hval i samme området har gitt navn til sundet.Kommunevåpenet: «Tre lakser i sølv mot blå bunn» vedtatt i 1986 som gjenspeiler den gamle fisketradisjonen som en grunnpilar i kommunens næringsliv, sportsfiske bl.a. i Repparfjordelva og den moderne fiskerinæring med oppdrett.

Hammerfest og Kvalsund – felles generell historie:
Hammerfest by fikk kjøpstadsrettigheter i 1789 og regnes som verdens nordligste by.

Områdene rundt Hammerfest og Kvalsund var delt inn i to sogn: «Hammerfest sogn», som var Hammerfest by, og «Hammerfest landsogn», som besto av Sørøysund, Måsøy og Kvalsund. Måsøy ble utskilt som egen kommune i 1839.

I årene 1839-1852 hadde Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund felles kommunestyre- og formannskapsordning, bestående av Hammerfest by- og landdistrikt.

I 1852 fikk by- og landdistriktene hver sine kommunestyrer: landdistriktet het Hammerfest herred og besto av Sørøysund og Kvalsund, mens bydistriktet var Hammerfest by.  Byen og landsognet ble delt igjen 1852. Kvalsund ble eget herred i 1869 med eget kommunestyre, og navnet på Hammerfest landsogn ble i 1916 endret til Sørøysund.

Hammerfest kommunes kjennetegn i dag:
Hammerfest kommune ligger i dag på deler av øyene Kvaløya, Seiland og Sørøya. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1992 da Sørøysund kommune ble innlemmet i Hammerfest kommune. Folketallet er i dag på omlag 10500 innbyggere og det bor ca. 75 nasjonaliteter i kommunen.

Hammerfest er et viktig handels- og servicesenter i Vest-Finnmark og har regionale kontorer for en rekke statlige institusjoner og bedrifter. Livsgrunnlaget er forankret i naturgitte fortrinn som havbruk og fiske, internasjonal handel og en aktiv petroleumsindustri. Hammerfest har stor aktivitet innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv og er et attraktivt sted å besøke for turister, bl.a. grunnet verdensarven Struves meridianbues endepunkt Meridianstøtta beliggende på Fuglenes.

Kvalsund kommunes kjennetegn i dag:
Kommunen var lenge et sjøsamisk område. Landmålerprotokollen for 1779-1784 har kun lappiske navn.  Men med norsk og kvensk innvandring ble den etter hvert flerkulturell. Under fornorskningen (ca. 1850-1960) forsvant mye av den samiske kulturen og språket, men i nyere tid er den sjøsamiske kulturen vekket til live igjen.

I dag er det lite primærnæringer igjen i kommunen.  Den største arbeidsgiveren er kommunen, i tillegg finnes handel- og servicenæringer, fiskeri og transport. Folketallet er synkende og er i dag på rundt 1000 innbyggere. Holdingselskapet Nussir ASA planlegger oppstart av gruvedrift, noe som gir ny optimisme.  Kommunen er også et av Finnmarks største hytteområder, der særlig Skaidi/Repparfjorddalen har mange hytteeiere fra Hammerfest.

Invitasjon til konkurranse: NAVN på ny kommune – kriterier:

Et nytt kommunenavn er et stedsnavn som representerer viktige språklige og kulturelle verdier. Navnet er en del av lokalmiljøet og lokalhistoria, og navnet skal bidra til å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nytt navn skal vedtas, må man tenke på at navnet skal bli stående i generasjoner fremover.

Stedsnavn har lovfestet vern som immaterielle kulturminner, jfr. Stedsnavnloven. Formålet med loven er å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminne, gi de en skriftlig form som er praktisk, og som ikke skygger for meningsinnholdet i navnet. Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale.

Navnet skal være dekkende for hele eller store deler av det aktuelle området, slik at flest mulig av innbyggerne i den nye kommunen kan identifisere seg med navnet.

Invitasjon til konkurranse: VÅPEN for ny kommune – kriterier:
Forslag på kommunevåpen skal leveres i A4-format - papir, i ren flatetegning uten bruk av perspektiv og skyggelegging og må ta hensyn til de heraldiske reglene (se under).

De heraldiske reglene for nye kommunevåpen lyder som følger:

1.Våpenet skal ha to farger: sølv eller gull + rødt, blått, grønt eller svart.
2.Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
3.Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
4.Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og skyggelegging.
5.Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
6.Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
7.Motivet skal fylle skjoldflaten godt.
8.Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Frist for innsendelse av forslag er innen 1. mai 2017.
Praktiske forhold:
Du kan komme med forslag på bare kommunenavn eller bare kommunevåpen eller begge deler; kommunenavn og kommunevåpen. Forslagene (navn og våpen) merkes med navn, adr./E-postadr. på baksiden av forslagene.

Velkommen med forslag.

Med vennlig hilsen

Kvalsund og Hammerfest kommuner

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mottaksadresse for forslag:
 

På e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no. Postadresse; Postmottak, Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest.
Direkte levering: Servicekontoret i Hammerfest kommune, på rådhuset inngang rådhusplassen.

For nærmere spørsmål ta kontakt med kultursjef Gerd Hagen på telefon 78 40 20 77 eller 993 90 488.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS