Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Ny flyplass - Grøtnes

Oppdatert 27.05.2014

 Illustrasjonsbilde - Fly lander
Foto: Allan Klo

Hammerfest og Kvalsund kommuner arbeider for at det skal etableres en flyplass på Grøtnes som erstatning for dagens flyplass. Bakgrunnen for dette er følgende:

Hammerfest by og den omkringliggende regionen har de siste ti årene vært i sterk utvikling. På grunn av industrisatsing i olje og gass-sektoren har svært mange nye arbeidsplasser kommet til. Hammerfest er i vekst og passerte 10000 innbyggere i 2012. Det forventes videre vekst. Samtidig er Kvalsund kommune i ferd med å realisere et meget stort gruveprosjekt, og en storstilt satsing på vindkraft vil komme i begge kommuner. Behovet for transport av både passasjerer og gods har derfor økt betydelig. Dette legger et stort press på transportsektoren. Det har blitt stadig tydeligere at dagens flyplass ikke er dimensjonert eller egnet for denne nye trafikken og at den er blitt en flaskehals for videre utvikling. Dagens flyplass har for mange restriksjoner til å kunne tilfredsstille dagens og morgendagens krav, og det er heller ikke mulig å innfri disse med dagens lokalisering.
 
En ny flyplass på Grøtnes anses derfor avgjørende for å sikre en videre positiv utvikling. Området i sjøen sør for Grøtnes skal utgjøre arealet for selve flyplassen. I forbindelse med dette kan det etableres annen virksomhet som det er naturlig å samlokalisere med flyplassen. Dette vil gjelde helikoptertrafikk, buss og biltransport, næringsaktiviteter, og muligens også hotell, båttrafikk og lignende.

Vedtatt plan med underlagsdokumenter finner du her.

Plandokumenter


Konsekvensutredning:
• Geoteknisk vurdering
• Orienterende miljøundersøkelse
• Utredning landskapsbilde, kulturminner, naturmiljø, friluftsliv
• Naturmiljø i sjø
• Reindrift
• Støy
• Forprosjekt, basisbudsjett
• Samfunnsanalyse
• ROS-analyse

Vegplanlegging:
• Tegningshefte
• Tverrsnitt
• Snitt videre mot Hammerfest
• SOSI filer
• Flomberegning NVE

Restriksjonsplaner:
• 1550m
• 2000m

Illustrasjonsplaner:
• 1550m
• 2000m

Flytekniske rapporter:
• Pans Ops
• Klimaanalyse og værmessig tilgjengelighet
• Utredning fra Avinor på ny flyplass i Hammerfest

Skisseprosjekt fra arkitekt:
• Nordishavet Lufthavn

Web levert av CustomPublish AS