Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Inngressbilde_192x500

Ny flyplass på Grøtnes

Hammerfest by og den omkringliggende regionen har de siste ti årene vært i sterk utvikling. På grunn av en sterk industrisatsing i olje og gass-sektoren har svært mange nye arbeidsplasser kommet til. Hammerfest vil få et innbyggertall på over 10 000 i år og det forventes videre vekst. Samtidig er Kvalsund kommune i ferd med å realisere et meget stort gruveprosjekt og en storstilt satsing på vindkraft vil komme i begge kommuner. Behovet for transport av både passasjerer og gods har derfor økt betydelig. Dette legger et stort press på transportsektoren. Det har blitt stadig tydeligere at dagens flyplass ikke er dimensjonert eller egnet for denne nye trafikken og at den er blitt en flaskehals for videre utvikling. Dagens flyplass har for mange restriksjoner til å kunne tilfredsstille dagens og morgendagens krav til regularitet. En slik regularitet vil ikke være mulig å innfri med dagens lokalisering. Årsaken til restriksjonene har sammenheng med topografi i og rundt flyplassen og de uhell som har funnet sted, senest 1. mai 2005. 

 
Hammerfest og Kvalsund kommune har derfor besluttet å bygge ny flyplass. Dette betinger at området ved Grøtnes er regulert til dette formålet. En slik prosess er derfor startet.
 
 
Reguleringsarbeidet vil ha følgende saksgang:
Planarbeidet skal følge en prosess som er nedfelt i plan og bygningsloven og som er felles for hele landet. Prosessen er i korte trekk som følger:
 
·         Det skal varsles planoppstart med avgrensning av planen i kart. Planen og tiltaket skal konsekvensutredes og det lages et planprogram som følger denne varslingen. Planprogrammet fastsetter hvilke tema som konsekvensutredningen skal utrede og hvilket presisjonsnivå som skal etterstrebes. Fra varslingen er det en høringsfrist for innspill til planprogrammet for alle berørte parter.
·         Det skal utarbeides et planforslag. Dette inneholder plankart, bestemmelser og beskrivelse av prosjektet samt ROS-analyse. I tillegg skal det utarbeides en konsekvensutredning.
 
·         Samlet går dette til første gangs behandling i det interkommunale planstyret.
 
·         Planforslaget sendes så ut på høring (offentlig ettersyn) til alle sektormyndigheter og berørte parter. Disse gir sin vurdering av planen og kommer med innspill. Planen revideres etter en vurdering av innspillene. Det vil kunne være aktuelt å avholde et folkemøte i denne planfasen.
 
·         Den reviderte planen sendes så til 2 gangs behandling i planstyret hvor saksbehandler redegjør for de valg som er gjort.
 
·         Planen vedtas i hvert enkelt kommunestyre og blir rettskraftig.
 
 
Det er følgelig gjennom planarbeidet to muligheter for berørte parter til å komme med innspill. Disse er etter oppstartsvarsel og etter 1 gangs politiske behandling, kalt offentlig ettersyn.
 
Om prosjektet:
Rullebanen skal bygges på en fylling i sjøen. Fyllingen vil strekke seg fra Grøtnes og sørover. Det vil legges til rette for helikoptertrafikk, avgangsområde, trafikkområder og nødvendig infrastruktur.
 
Spørsmål rettes til Øyvind Sundquist, arealplanlegger i Hammerfest Kommune

Vedlegg:

Web levert av CustomPublish AS