Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Økonomisk rådgivning

Generelt

Har du betalings- eller gjeldsproblemer kan du ta kontakt med vår økonomiske rådgiver og avtale et møte.
Økonomisk rådgiver kan være behjelpelig med å:

 • Bistå i forbindelse med gjeldsproblemer. Enten opplyse om hvordan man bør gå frem i forbindelse med gjeldsforhandlinger med kreditorer, eller  hvis du ønsker det - bistå i gjeldsforhandlinger.
 • Utarbeide husholdningsbudsjett. Vurdere utgifter i forhold til inntekt/ livsoppholdsnormer og satser.
 • Kontakte trekkinnstans dersom du har trekk i inntekt og du mener trekket er for høyt. 
 • Gi råd om økonomistyring
 • Gi råd og veiledning i forbindelse med lån og støtteordninger.
 • Gi orientering om gjeldsordningsloven.

Målgruppe

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du:

 • Opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekkenødvendige hehov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betjene gjelden

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om sosial stønad  fra NAV.

Kriterier/vilkår

Denne tjenesten gjelder alle innbyggere i Hammerfest kommune.
Krav til skyldneren ved  utenrettslige gjeldsforhandlinger:

 • Du må undertegne eget fullmaktsskjema.
 • Du  må gi riktige opplysninger.
 • Du må være behjelpelig med å fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon.
 • Du må møte til samtale når du blir innkalt. Er du forhindret fra å møte, ta kontakt og avtal ny time.
 • Du må holde økonomisk rådgiver orientert om eventuelle endringer i økonomien i gjeldsforhandlingsperioden.
 • Du må ikke stifte ny gjeld så lenge gjeldsforhandlingene pågår.

Pris for tjenesten

Denne tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning forutsetter et godt samarbeid mellom  søker og økonomisk rådgiver. Økonomisk rådgiver  har et nært samarbeider med  NAV,  namsmann, rus-/psykiatritjenesten , skatteavdeling  og boligkontor.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan bestille time for økonomisk rådgiver ved henvendelse til  servicekontoret  på Rådhuset   via din saksbehandler hos NAV  eller andre i kommunens hjelpeapparat eller ved å kontakte økonomisk rådgiver direkte på telefon: 78 40 25 90.

Besøksadresse

Sjøgata 4, 3. etg. (Biblioteksbygget)

Postadresse

Hammerfest kommune
Bolig- og eiendomsavdelingen
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Vedlegg

Dette er en lovpålagt tjeneste.  Dette fremkommer av følgende lover::

Lov om sosiale tjenester:

§ 17.Opplysning, råd og veiledning

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan  kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner(gjeldsordningsloven)

§ 1-5.Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer:

Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere.

Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker.

Saksbehandling

I forbindelse med utenrettslige gjeldsforhandlinger vil du på første møte med økonomisk rådgiver  få en nærmere orientering om denne  prosessen.

Du kan evt. på forhånd be om å få tilsendt vår folder som heter «gjeldsproblemer» hvor saksgangen er nærmere beskrevet. I tillegg inneholder folderen en fullmakt og et husholdningsskjema som må fylles ut. Det fremkommer også her hvilke dokumentasjon som må fremskaffes.

Saksbehandlingstid

Denne kan variere noe i forhold til saksmengde men som regel får du time innen 1- 2 uker.

Tjenesten oppdatert: 26.03.2019 12:27

Web levert av CustomPublish AS