Politiske styrer, råd og utvalg - reglement

2008-07-31

Vedtatt av kommunestyret 09.09.2016. Reglementet omfatter de ulike organene; oppnevning og sammensetning, og rammene for møteavvikling.

Mandat for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Reglement for folkevalgte organer