Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - PPT - PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Vi er et lokalt PPT-kontor for Hammerfest kommune.  PPT er en kommunal tjeneste som er en sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning i grunnskolen og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Vi  har som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre hverdag i barnehage og skole. Alle kan henvende seg til PPT for råd og veiledning.

Hovedmålet med vår virksomhet er å gi hjelp, støtte og utrede i forhold til personer med spesifikke opplæringsbehov. En del av vår virksomhet er å veilede barnehager og skoler på området spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og tilpasset opplæring.

Alle tjenester er gratis.

PPT kartlegger, veileder og gir råd i forhold til:

  • Læringsmiljø
  • ADHD
  • Ulike typer fagvansker (f.eks. lese-, skrive - og matematikkvansker)
  • Språkvansker
  • Atferdsproblem
  • Ulike typer funksjonshemninger
  • Sosiale/følelsesmessige vansker
  • Mobbing

Ulike behov i forbindelse med overgang til og oppstart i barnehage, skole eller yrkesliv

Hvem kan kontakte PPT?
Henvisning til PPT kan skje gjennom barnehage, skole eller voksenopplæringssenter. Foresatte kan på eget initiativ henvise til PPT og elever kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til tjenesten uten samtykke fra foresatte.

Hvis det er bekymring rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT i kontaktmøte med skole/barnehage, før det blir en formell sak i form av en henvisning. Ta kontakt med sosped på skolen eller pedagogisk leder i barnehagen, dersom du ønsker å drøfte ditt barn på kontaktmøte.
Tiltak skal normalt først være prøvd ut før henvisning sendes.


Samarbeidspartnere
Tjenesten er forankret i Opplæringsloven, og våre nærmeste samarbeidspartnere er foreldre, skoleverket og barnehagene.

Noen ganger er problemene av en slik art at brukere har behov for andre tjenester, for eksempel helsevesen, barneverntjeneste, Barne- og Ungdomspsykiatrien, Barnehabiliteringen, nasjonale kompetansesenter eller trygdekontor.

PPT kan i slike tilfeller være bindeledd og veileder mellom bruker og disse instansene.


Stillinger i PPT
Per i dag er det 8 fagstillinger ved kontoret og 0,5 merkantil stilling. Fagstillingene er per. I dag spesialpedagoger og klinisk barnevernspedagog.

 

ALLE SOM ARBEIDER I PPT HAR NATURLIGVIS TAUSHETSPLIKT!

 


 

Kontaktinformasjon - PPT Hammerfest:

Hovednummer/sentralbordet: 78 40 23 00 (telefontid: 10.00-13.30)

Åsa Westman, spesialpedagog 784 02315
Liv Astrid Kolbeinsen 784 02305
Tove Larsen, spesialpedagog 784 02308
Kirsti Høylo Larsen, Klinisk barnevernspedagog 784 02313
Anita Andersen, spesialpedagog 784 02309

Britt Mauseth, spesialpedagog 784 02307

Ann Kristin Kjemsaas, trivselskontakt 784 02322
Vidar Henriksen, sekretær 784 02300
Siv Mansika Øyan, virksomhetsleder 784 02311
 

Besøksadresse: Storgata 17, Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 78 40 23 00
E-post: ppt@hammerfest.kommune.no
 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS