rehab

Rehabilitering/habilitering

2018-01-29

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i respekten for menneskeverdet, uavhengig av grad av funksjonshemming og den enkeltes evne til aktivitet og arbeid. Det skal tilstrebes et likeverdig tilbud uavhengig av bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger og behov.


Målgruppen er personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
Habilitering- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Den enkelte tjeneste har et selvstendig ansvar for å sørge for samordning og samarbeid med andre.

Habilitering og rehabilitering skal fremme selvstendighet og deltakelse og evne til å mestre eget liv ut fra egne forutsetninger, ønsker og mål. Det er den samlede effekten av tiltakene som er målet. Pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en habilitering- og rehabiliteringsprosess. Tjenestene må tilpasse sine bidrag ut fra hva pasient og bruker definerer som sine mål og opplevelse av helhet og sammenheng. Dette stiller krav til individuell tilnærming og høy grad av pasient- og brukermedvirkning.
Prinsippet om likeverd må forstås slik at tilbudet er likeverdig når mennesker med funksjonsnedsettelser har samme sjanse til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre.
Felles for begge målgrupper er behovet for et vidt spekter av faglige tilnærminger, herunder medisinsk, fysikalsk, sansemessig, kognitivt, sosialt og psykososialt.

 


Kontaktinformasjon:

ReHabiliteringskoordinator
Strandparken 1, Strandgata 52
4. etasje, Fag- og forvaltningsenhet i Sektor Helse og Omsorg
Telefon: 78 40 27 05
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut