Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Re-/habilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i samfunnet.
Målgruppen er personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Tjenester som tilbys skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltagelse. Tjenestemottaker skal selv medvirke ved gjennomføring av sitt habiliterings- og rehabiliteringstilbud.
Tjenester som inngår i kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Helse- og omsorgstjenesten skal ved behov samarbeide med andre instanser. Den enkelte tjeneste har et selvstendig ansvar for å sørge for samordning og samarbeid med andre.
 

Kontakt rehabiliteringskoordinator:
Besøksadresse: Strandparken, Strandgata 52, 4 etasje, Hammerfest
Postadresse: Sektor for pleie og omsorg, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon 78 40 27 05

  Bistand i livsområder PDF documentODT document

Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2011-2015
 

Retningslinjer for ansvarsgrupper leser du her

 

Prosjekt Hverdagsmestring-
Lengst mulig i eget hjem, i eget liv

 Tjenester:

 • Avlastning, voksne
  Hammerfest kommune gir tilbud om avlastningsopphold i institusjon til brukere som er pleie– og omsorgstrengende.
  Les mer

   
 • Avlastning, funksjonshemmede barn
  Hammerfest kommune gir tilbud om avlastning for funksjonshemmede barn i Turistveien eller i private avlastningshjem.
  Les mer
   
 • Brukerstyrt personlig assistent
  Alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til stekt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
  Les mer

   
 • Ergo - og fysioterapitjenesten
  Ergo – og fysioterapitjenester har ansvar for planlegging og gjennomføring av fysikalsk medisinsk rehabilitering / habilitering. Tjenesten gir tjenester poliklinisk, og bistår med oppfølging hjemme, i barnehager, skoler og institusjoner.
  Les mer

   
 • Fritid
  Hammerfest har et variert utvalg av fritidstilbud. Det overordnede mål for all aktivitet er inkludering gjennom å delta i ordinære fritidstilbud.
  For informasjon/rådgivning om fritidstilbud for funksjonshemmede, ta kontakt med støttekontaktkoordinator, tlf 78 40 23 50
  eller rehabiliteringskoordinator, tlf 78 40 27 05.
  Les mer om kultur og fritidstilbud i Hammerfest kommune.

   
 • Helsetjeneste/ helsesøster:
  Helsesøstertjenesten skal fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skader,
  Les mer
              
   
 • Hjelpemidler
  Ved behov for hjelpemidler vil ergo – eller fysioterapeut være behjelpelig med søknad og tilpasning av hjelpemidler.
  Syns – og hørselstekniske hjelpemidler ivaretas av egen kontaktperson.
  Les mer
   
 • Hjelpeverge
  Hjelpeverge kan oppnevnes for myndige personer som pga. sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming eller legemlig funksjonshemming ikke kan ivareta sine anliggender.
  Les mer
              
   
 • Hjemmetjenesten
  Formålet er å yte hjelp til personer som trenger bistand i hjemmet eller til egenomsorg.
  Les mer

   
 • Individuell plan
  Individuell plan (IP) er et samarbeidsdokument som skal beskrive personens mål, ressurser og behov for bistand fra hjelpeapparatet som er nødvendig for å kunne leve et mest mulig aktivt og selvstendig liv.
  Les mer

   
 • Ledsagerbevis
  Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke vil kunne delta i / nyttiggjøre seg av uten bistand.
  Les mer

   
 • Matombringing
  Personer med bistandsbehov, og som ikke er i stand til å lage egen middag , kan søke om matombringing på hverdager
  Les mer
       
   
 • Miljøarbeidertjeneste
  Miljøarbeidertjeneste omfatter bistand i hjemmet, praktisk hjelp og hjelp til personlig stell, alt etter individuell behov. (Beskrivelse under utarbeidelse.)
  Nærmere informasjon ved henvendelse til Pleie og omsorg v/oversykepleier, 784 02708. 

   
 • Omsorgsboliger
  Ved tildeling av omsorgsbolig er vil det være pleie- og omsorgsbehovet samt søkers livssituasjon som blir vektlagt.
  Les mer
   
 • Omsorgslønn
  Omsorgslønn skal bidra til en økonomisk kompensasjon for privat utført omsorgsarbeid til eldre og funksjonshemmede. Tjenesten begrenses av faglig vurdering av de samlede hjelpetjenester til den omsorgstrengende, og av den økonomiske ramme kommunen har satt til formålet.
  Les mer
   
 • Parkeringskort for forflytningshemmede
  Personer med meget begrensning i sine muligheter til å bevege seg kan søke om parkeringskort. Kortet gir tilgang til spesielt merkede parkeringsplasser i hele landet
  Les mer
   
 • Rehabilitering og habilitering
  Rehabilitering og habilitering handler om å øke eller opprettholde funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
  Les mer
   
 • Rehabiliteringsplasser
  Hammerfest kommune har rehabiliteringsplasser ved Rypefjord sykehjem. Dette er et tilbud til pasienter som har behov for oppfølging etter sykehusinnleggelse og/eller operasjon.
  Les mer

   
 • Støttekontakt
  En støttekontakt skal bidra til å gi personen en aktiv og meningsfylt fritid.
  Hvordan søke støttekontakt?
  Ta kontakt med støttekontaktkoordinator, 784 02678.
  Hvordan bli støttekontakt?
  Les mer

   
 • Syn- og hørselskontakt
  Kommunen har en egen syn- og hørselskontakt. Ta kontakt med ergo- og fysioterapitjenesten, 784 02380 for nærmere informasjon og timeavtale. 

   
 • Tilrettelegging av bolig
  Ved behov for tilrettelegging av bolig finnes det ulike låne– og støtteordninger for funksjonshemmede.
  Les mer om:
  Boligtilskudd til egen bolig (Husbanken)
  Boligtilskudd til tilpasning
  Bostøtte
  Startlån
   
 • Transporttjenestekort (TT-kuponger)
  Transporttjenestekort utstedes til personer som har problemer med å forflytte seg og som ikke kan bruke kollektivt transportmiddel.
  Les mer
   
 • Trygghetsalarm
  Personer som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som medfører behov for pleie og omsorgstjenester kan søke om trygghetsalarm.
  Les mer

Lenker til lover og retningslinjer:

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS