Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Ren Havn

Helhetlig tiltaksplanlegging i Hammerfest havn

Prosjekt

Av: prosjektleder ren havn Tor Harry Bjørn

Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter i Hammerfest havneområde ble ferdigstilt i Desember 2014.

Tiltaksplanen beskriver bl.a. forurensningstilstand, miljømålene for opprydding samt tiltaksvurderinger og mulige tiltaksløsninger. 

Se mer her.jpeg

Inngresbilde Undersøkelser av Siloksaner i Storvannet

Undersøkelser av Siloksaner i Storvannet

Siloksaner er en stor gruppe stoffer som er mye brukt i mange forskjellige produkter. Vi vet lite om de fleste av stoffene, men noen har vist seg å være skadelig for miljøet. Arbeid pågår både nasjonalt og internasjonalt for å øke kunnskapen. Mest vet vi om de ringformede siloksanene D4 og D5. Disse to stoffene har svært betenkelige egenskaper. Ringformede siloksaner spres både med luft og vann.

Se mer her.jpeg

Figur 1

Hammerfest Havn: Risikovurdering av delområder.

Basert på kunnskapen om forurensningsgraden i sedimentene, spredningsmekanismer, sedimentasjon og kilder på land ble havneområdet delt inn i 5 avgrensede delområder. Risikoen for spredning av miljøgifter fra hvert område ble
beregnet og det ble vurdert tiltak og gevinst av tiltak i hvert område.

Se mer her.jpeg

Forurenset Havn: Noen spørsmål og svar

Forurenset Havn: Noen spørsmål og svar

Av Prosjektleder ren havn Tor Harry Bjørn

Hva er miljøgifter?
Et stoff regnes som en miljøgift dersom stoffet kan skade miljøet selv når det forekommer i lave konsentrasjoner eller i små mengder. Når det er lite nedbrytbart, dvs. at det ikke lar seg bryte ned eller at det brytes sakte ned. Eller når stoffet bioakkumuleres, dvs. at det hoper seg opp i enkeltorganismer og videre oppover i næringskjeden og gir uønskede effekter på arter og økosystemene. Effektene av miljøgifter kan være hormonelle forstyrrelser og forstyrrelser i reproduksjonsprosessene, samt arvestoffskader.

Se mer her.jpeg

Datering og vurdering av sedimentkjerner fra Hammerfest Havn

Datering og vurdering av sedimentkjerner fra Hammerfest Havn

Av Prosjektleder Ren havn Tor Harry Bjørn

I forbindelse med prosjekt ”Ren Havn ” ble det tatt 2 kjerneprøver av sedimentene fra dypområdet i havna i 2012 (se figur). Hensikten var å undersøke sedimentasjonshastigheten i dypområdet, samt å kartlegge vertikalutbredelsen av miljøgifter. Sedimentene på havbunnen fungerer som et historisk arkiv over tilførslene av miljøgifter.

Fuglenes

Ren Havn - prosjekt

Hammerfest havn er en av de mest forurensede havnelokaliteter i Norge, med svært høye konsentrasjoner av miljøgifter i bunnsedimentene. Kommunen har nå startet prosessen med å planlegge tiltak og virkemidler for å hindre tilsig og spredning av skadelige miljøgifter.

Se mer her.jpeg

Inngressbilde Publiserte miljøgiftrapporter

Publiserte miljøgiftrapporter

En oversikt over alle miljøundersøkelser i Hammerfest havneområde og Storvannet. De mest sentrale rapportene er lagt ut.

Se mer her.jpeg

Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Forurenset grunn er vanlig i by og industriområder, også i Hammerfest. Kartet viser områder hvor det er påvist forurensning eller områder hvor det kan være forurensning i grunnen. Kartet er laget på bakgrunn av prøvetakinger av jord/grus hvor det er påvist miljøgifter, samt en historisk vurdering av arealer hvor det har vært aktiviteter som kan ha forurenset grunnen. Byen ble dessuten brent ned under 2 verdenskrig og mye av grunnen i byen er forurenset at dette brannlaget.

Se mer her.jpeg

Kilder til forurensing i Hammerfest havn

Kilder til forurensing i Hammerfest havn

Kartoversikt over kilder som bidrar til forurensning av Hammerfest Havneområde. Kartet er laget på bakgrunn av miljøundersøkelser og historisk kartlegging av områder.

Se mer her.jpeg

tor harry, lite kvikksolv artk

Lite kvikksølv i torskefilet fra Hammerfest havn, men pass på torskelever.

I en nasjonal undersøkelse av NIFES ( Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ) av torskefilet viser resultatet at innholdet av kvikksølv er lavt i de fleste havner, og vesentlig lavere en EUs og Norges grenseverdi for kvikksølv (0,5 mg pr kg, våtvekt). Analysene i denne undersøkelsen omfatter torsk fra 15 fjorder og havner langs norskekysten. I 5 havner, bl.a. i Narvik, var det funn av fisk med konsentrasjoner over grenseverdi.  Lavest nivå av kvikksølv hadde torsken fra Honningsvåg og Hammerfest. I Hammerfest-området ble det analysert for kvikksølv fra filetprøver fra en stasjon ved Fuglenes, en fra indre havn samt en ved Rypeklubben.

Se mer her.jpeg

Storvatnet

Grønnplaner for Storvatnet og havneområdet

Dette er en ideskisse med henhold til landskapsplanleggingen i Hammerfest. Tegningene er en del av planleggingen og mulighetene for tiltak rundt Storvatnet og strekningen Storelva til Fuglenesbukta

Se mer her.jpeg

ROV rute

ROV undersøkelse Storvatnet

En kartlegging av bunnen i Storvatnet høsten 2010 viste store mengder søppel og skrot av ymse slag. Alt i fra gamle bilvrak, bildekkansamlinger, bygnings-og husholdningsavfall med mer.

Se mer her.jpeg

Inngressbilde Animasjon film om forurensede sedimenter, årsaker og opprydding

Animasjon - forurensede sedimenter

Animasjon film om forurensede sedimenter, årsaker og opprydding.

Se mer her.jpeg

Inngressbilde Beskrivelse av ulike miljøgifter
Inngressbilde Beskrivelse av ulike miljøgifter

Beskrivelse av ulike miljøgifter

Er kunstig fremstilt og brytes svært langsomt ned. Meget stabil i miljøet og akkumuleres i dyr og passerer gjennom næringskjeden. Er fettløselige og samles i fettvev hos dyr. Giften blir mer konsentrert for hvert nivå i næringskjeden. De høyeste og mest skadelige nivåene finnes vanligvis i rovdyr/fisk på toppen av næringskjeden. Er svært skadelige.

Se mer her.jpeg

Web levert av CustomPublish AS