Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Storvannsrøya i Hammerfest kommune

Hele artikkelen (pdf). 

Sjørøye finnes bare i Nordland, Troms og Finnmark. Det har de senere årene vært en generell nedgang i sjørøyebestandene i Nord-Norge. Dette har ført til restriksjoner i fisketiden i mange av vassdragene, enten med kortere fisketid eller også i enkelte tilfeller er alt fiske etter sjørøye blitt forbudt (gjelder i Storvatnet). Hovedårsaken til dette er enten en reell nedgang i mengden sjørøye eller prinsippet om føre var forvaltning av sjørøyebestandene. Generelt har vi for lite kunnskap om denne unike laksefisken. 

Røya i Storvannet

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildetekst: Sjørøye i fiskefella i Storvatnet, 2010

Sjørøye i fiskefella i Storvatnet, 2010.
Et av de viktigste sjørøyevassdragene i Norge er Storvatn i Hammerfest kommune. Sjørøyebestanden i Storvatn er unik siden den er en av de mest storvokste bestandene i Norge. Det ble i tidligere tider tatt sjørøye på mellom 4-5 kg i Storvatnet, noe som vissnok ikke var helt uvanlig… Klekkeriet til Vest Finnmark J&F forening ved Storelva var i drift i mange år bl.a. på grunn av etterspørsel etter den flotte fisken vår. Den er brukt som stamfisk i oppdrettsnæringa og ble tidligere satt ut i mange vann og vassdrag både i og utafor fylket nettopp pga. sitt vekstpotensiale.

Bestandsnedgang
Undersøkelser med fiskefelle gjennomført i 2010 viser en dramatisk nedgang i andel storvokst (>45 cm) sjørøye i bestanden. Det ble registrert hele 80 % nedgang. Årsakene til dette er uklare, men ulovlig garnfiske i sjøen, lakselus, klimaendringer, miljøgifter og/eller endrede forhold i Storvatnet kan være medvirkende årsaker til dette. Vi har rett og slett ikke nok kunnskap om dette. Nå kan fraværet av stor røye sette artens utvikling i fare, og interessen for sjørøye som sportsfisk i Storvatnet kan minke.

Lysbilde5.JPG
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell: I 2010 var 10 % av røya over 45 cm. I 1992 var 50 % av røya over 45 cm.

Forskning i Storvatnet
Storvannsrøya og Storvatnet er kommunens ansvarsområde og svært viktig mht. ansvaret vi har i forhold til forvaltningen av biologisk mangfold. Sjørøya er kanskje den viktigste arten vi har ansvaret for, fordi den er helt unik for Hammerfest kommune.
For å få mer kunnskap om sjørøya og forvaltningen av denne er det i samarbeid med bl.a. Akvaplan- Niva og Vest Finnmark Jeger & Fiskerforening igangsatt overvåkingsprosjekter i Storvatnet. Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge sjørøyas vandringer gjennom 3 år både i vatnet og i sjøen for å få bedre kunnskap over viktige områder og lokaliteter som har spesiell betydning for bestanden. Resultatene fra forskningen vil også brukes i hovedfagsarbeider i biologi ved universitetet i Oslo.
Målsettingen er å få bedre kunnskap om røya, som igjen vil gi oss bedre muligheter til å forvalte denne slik at den også i framtiden kan ble en del av merkevaren for Hammerfest kommune, noe vi kan være stolt av å ha midt i byen!
Prosjektet finansieres så langt av Statoil- Hydro, Hammerfest kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Framsenteret i Tromsø samt Akvaplan- Niva.


Akustiske sendere
De siste 2 årene er det operert inn akustiske sendere i 60 sjørøyer fra Storvatnet. Ved hjelp av nedsenkede lyttebøyer (loggere) i vannet og i sjøområdene rundt Kvaløya, kan man følge bevegelsesmønsteret til røya, når den går inn og ut av vatnet, hvor den oppholder seg på beitevandringer, gyteområder m.m. Vi ønsker å studere bevegelser både i Storvatn og i havet for å se om spesielle steder har særlig betydning for bestandsutviklingen.
I Storvatnet er det spesielt viktig å få lokalisert gyteområdene. Disse kan da undersøkes nærmere mht. vurdering av tilstanden på gyteplassene.
Dataene vil også være viktig ved vurderinger av tiltak for å fjerne miljøgifter i fra sedimentene samt ved utfyllinger/grøntområdeutvikling og biotopforberedende tiltak langs strandsonen i vatnet.
Radiomerkene i fisken vil sende ut signaler i 3 år og det vil derfor være hensiktsmessig å registrere fisken frem i hele denne perioden. 
 

Provetaking av røya i Storvannet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtetekst: Akustiske sendere er operert inn i til sammen 60 fisk.

Kameraovervåking av bestanden
Tidligere år er det brukt fiskefelle for å registrere oppgangen av fisk, noe som var både arbeidskrevende og i perioder med flom problematisk. I år vil det bli montert kamera i elva for automatisk registrering av opp- og nedgang av fisk til vatnet. Dette vil gi informasjon om bl.a. bestandsutviklingen og størrelsesfordelingen på sjørøya. Disse dataene vil være et viktig tilskudd for en kunnskapsbasert forvaltning og bestandsovervåkning av sjørøya i Storvatnet.

Fiske i Storvatnet
Fylkesmannens miljøvernavdeling har de senere år innført begrensninger i røyefiske, som følge av nedgangen. I år er det forbud mot fiske etter sjørøye. Sesongen 2012 vil vi imidlertid fokusere på fiske etter stasjonær ørret i Storvatnet.
Det er en meget god ørretbestand i Storvatn bestående nesten utelukkende av stasjonær fisk. Det er en betydelig mengde ørret i størrelsesgruppen fra 300 – 600 gram som er i meget god matkvalitet med god kondisjon og fin rødfarge. Dette er også en utmerket sportsfisk.

Storvatn har historisk sett har fungert som et samlingspunkt for fiskeentusiaster og andre i Hammerfest-regionen.
Utallige barn og unge har lært seg gleden ved fritidsfiske nettopp i Storvatn.
Storvatn har et stort potensial for fritidsfiske, og som rekreasjonsområde.
Det er på tide at vi prioriterer å få røyebestanden på fote igjen og ser på de mulighetene som ligger i å utvikle potensialet som Storvatnet har som fiskevatn og grøntområde for både byens befolkning og tilreisende. Målet må være å få til en framtidig bærekraftig bestandsforvaltning av sjørøyestammen slik at den igjen kan gi grunnlag for fiskeopplevelser midt i byen.

Samtidig er det et ubestridt faktum at denne typen bynære vassdrag i praksis krever aktiv forvaltning om en skal kunne kombinere livskraftige fiskebestander med aktiv bruk av området, fiske inkludert. For å forsterke denne nærmiljø- og rekreasjonsfunksjonen er det avgjørende at kommunen prioriterer dette arbeidet videre.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS