Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg, anlegg og utstyr

Tjenestens målgruppe:

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innen programområdene:

  • Idrett og friluftsliv
  • Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, revy, kunst og husflid m.m.)
  • Øvrige kulturformål

Formål med tjenesten:

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

  • å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
  • å styrke felleskap og kvalitet i lokalmiljøet
  • å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
  • å gi alle anledning ti å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke-profesjonelle

Tjenesten omfatter:

Stønaden gis til:

  • drift av bygg/ anlegg
  • mindre investeringsprosjekt innen egne kulturbygg og anlegg
  • kjøp av utstyr og materiell som er nødvendig for utøvelse av organisasjonens kulturaktivitet

Stønad til drift av bygg/anlegg kan gis med inntil kr. 25.000,-

Stønad til investering i bygg/anlegg kan gis med inntil 50% av kostnadene, dog begrenses stønaden til max kr. 25.000,-

Stønad til kjøp av utstyr gis med inntil 50% av kostnadene, dog begrenses stønaden til max kr. 20.000,-.

Hva kreves for å motta tjenesten:
Søknaden må foreligge før tiltaket/prosjektet igangsettes.

Det kan kun søkes om en type stønad

For drift skal søknaden inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktivitet, regnskap og budsjett for drift av vedkommende bygg/anlegg.

For mindre investeringer/kjøp av utstyr skal søknaden inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktivitet, begrunnelse for investeringer/kjøp av utstyr, siste års regnskap, budsjett og finasieringsplan for investeringen.

Søknaden må foreligge på forhånd, det gis tilsagn om tilskudd og tilskuddsmidlene utbetales etter fullført investering.

Hva gjør kommunen
Tildeling av kulturmidlene/søknadsfrist blir kunngjort i dagspressen tidlig på nyåret.


Et administrativt/faglig utvalg med representanter fra sektor for Kultur og Idrett, foretar prioritering og tildeling i h.h.t. innkomne søknader, vedtatte kulturpolitiske målsettinger, etter "Retningslinjer for kommunal støtte (Kulturmidler) til frivillige organisasjoner"

Hvordan søke tjenesten:
Benytt dette søknadsskjema: Søknadsskjema - tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til drift  (Søknadsskjema)

Servicekontoret kan være behjelpelig med utskrift av søknadsskjema.

Søknadsadresse er:
Hammerfest kommune
kultur- og idrett, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Søknad kan også leveres på Servicekontoret.

Retningslinjer for kommunal støtte (kulturmidler) til frivillige organisasjoner (Lovhjemmel/vedtekt)

Veiledning: kultursjef Gerd Hagen på tlf. 78402077/ 99390488 eller e-post: gerd.hagen@hammerfest.kommune.no
Eller Reidar Næss på tlf. 46861276 eller e-post: reidar.neas@hammerfest.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS