Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Planer, retningslinjer, prosjekter - Forskrifter og reglementer - Tilskudd til kommunale avgifter - retningslinjer

Tilskudd til kommunale avgifter - retningslinjer

1. Formål

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Hammerfest til delvis dekning av kommunale avgifter for personer/husstander med lav inntekt.

Kommunestyrer stiller midler til disposisjon ved den årlige budsjettbehandlingen.

2. Målgruppe – Hvem kan motta tilskuddet

Tilskuddet kan gis til eldre, uføre og andre med lav inntekt i henhold til følgende kriterier:

A. : Bosettingskrav:
Tilskuddet kan innvilges til:

 • søkere som eier bolig med kommunale avgifter

 • søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien

Søker/husstanden må være folkeregisterregistrert på den boligen det søkes tilskudd til.

B.: Inntektskrav:

Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens satser for gruppen ung ufør pr. dagens dato.

Det kan beregnes tilskudd for husstander på inntil 4 personer. 

C: Formueskrav:

Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer må ikke overstige kr   150.000.

3. Tilskuddets størrelse

Dette avhenger av årlig bevilgning. Tilskuddet fordeles med inntil 50 % av faktisk kommunalt gebyr eks mva til den enkelte søker/husstand, med en øvre grense på kr 5.000,- pr. husstand pr. år.

 

Følgende avgifter inngår:

 • vann

 • avløp

 • renovasjon (fast avgift)

 • feiing

 • festeavgift

 • eiendomsskatt


4. Saksbehandling – avgjørelse

Søknader behandles av bolig og eiendomsavdelingen.

Tilskuddsordningen utlyses 1 gang pr år med søknadsfrist 1. september.

Det må søkes hvert år.

5. Utbetaling

Tilskuddet utbetales samlet. For de som bor i egen bolig vil tilskuddet gå som fradrag på kommunale avgifter.

6. Vedlegg

Søknaden vedlegges:

 • Utskrift av likning for siste oppgjorte år for alle som bor i husstanden og leverer selvangivelse.

 • Trygdeslipp/privat pensjon/ lønnsslipp (pr mnd)

 • Dokumentasjon på husleie/husleiekontrakt (for søkere som leier bolig)

 • Dokumentasjon på fellesutgifter (for søkere som eier leilighet i borettslag).

   

For søkere som er fritatt for likning må inntekt og formue dokumenteres gjennom årsoppgaver fra NAV/rikstrygdeverket, privat pensjonsordning og bank/finansinstitusjoner.

 

Vedtatt av Formannskapet i møte 10.06.2010.

Endret 02.11.17.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS