Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Miljø - Tiltaksanalysen for vannområde Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland - Tiltaksanalysen for vannområde Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland
Rent kystvann og sandstrand

Tiltaksanalysen for vannområde Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland

Av Tor Harry Bjørn

Vannforskriften og EU`s vanndirektiv legger opp til en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge og resten av Europa. Målet er at vannforekomster i Norge skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at alle vannforekomster skal ha god miljøtilstand.

Grunnlaget for å fastsette miljøtilstanden skal være basert på faglige kjemiske, fysiske og biologiske parametre. Vannforskriften krever at vannforekomster som har svært god økologisk tilstand ikke skal forverre sin tilstand og at øvrige vannforekomster skal oppnå minst god økologisk tilstand. I arbeidet med vannforskriften skal vannforvaltningen vurdere miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger i forhold til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann. Klassifisering av et områdes vannressurser krever kunnskap mht. tilstand samt vurderinger av eventuelle tiltak i forekomster som i dag ikke har god tilstand.

Utarbeidelsen av tiltaksanalysen er første skritt på veien mht. analyser og grunnlaget for prioritering av tiltak. Arbeidet ble ledet av Hammerfest kommune og organisert som et interkommunalt prosjekt med deltakere fra kommunene i vannområdet. Tiltaksanalysen for vårt vannområde område er nå ferdigstilt og sendt inn til Fylkeskommunen. Det er enda mulig å komme med innspill.

Rapporten kan leses her.

Web levert av CustomPublish AS