Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Ren Havn - Undersøkelser av Siloksaner i Storvannet - Undersøkelser av Siloksaner i Storvannet

Undersøkelser av Siloksaner i Storvannet

Siloksaner er en stor gruppe stoffer som er mye brukt i mange forskjellige produkter. Vi vet lite om de fleste av stoffene, men noen har vist seg å være skadelig for miljøet. Arbeid pågår både nasjonalt og internasjonalt for å øke kunnskapen. Mest vet vi om de ringformede siloksanene D4 og D5. Disse to stoffene har svært betenkelige egenskaper. Ringformede siloksaner spres både med luft og vann. Siden de fordamper lett kan de ha potensial for å transporteres forholdsvis langt med luftstrømmer. I vann binder de seg lett til partikler og sedimenter. Det er nylig tatt prøver i Storvannet for å se på nivåene av disse stoffene hos oss.

Av Tor Harry Bjørn, Hammerfest kommune

Overvann/kloakkutslipp fra kumme

Overflommet kumme med påfølgende utslipp av kloakk

 

Nytt kloakkanlegg rundt Storvannet: Kan vi evaluere effekten av renoveringen av avløpssystemet på nivåene av miljøgifter.

Fram til 1974 gikk kloakkledningen fra boligene rundt Storvannet rett ut i vannet på 16- 17 meters dyp. Det var ikke noen form for rensing og dette bidro til at store mengder kloakk fra boliger og næringsaktivitet ble sluppet ut i vannet. Avløpsvann inneholder betydelige mengder organisk materiale, samt alt det som skylles ned av vaskevann og annet som folk heller i avløpene. Kloakk er derfor en av kildene for spredning av miljøgifter til miljøet. Tidligere analyser i Storvannet gjennom prosjekt «Ren Havn» av vann, fisk og sedimenter viser funn av flere ulike miljøgifter som PAH, PCB, tungmetaller og dioksiner.

 Akvaplan-Niva og NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) var nylig på Storvannet og tok prøver for å analysere på nivåene av siloksaner. Dette er en type miljøgift som finnes i bl.a. kosmetikk, sjampoer, deodoranter, solkremer, rengjøringsmidler, bilproduktet med mer.  Siloksaner kommer ut i miljøet bl.a. gjennom kloakkvann, men også fra produkter som malinger, fugemidler, klær og elektroniske produkter. Den utstrakte bruken av stoffene i produkter har ført til at store mengder slippes ut og dette er påvist i flere undersøkelser rundt om i landet. Noen av disse stoffene er klassifisert som reproduksjonsskadelig for fisk, men vi vet fortsatt for lite om effektene av disse stoffenes langtidsvirkninger. Ringformede siloksaner spres både med luft og vann, har lang oppholdstid i naturen samt at de hoper seg opp i næringskjeden.

I Storvannet er det i de senere år påvist betydelige kloakkutslipp til vannet på grunn av sprukne kloakkrør og overløp. Dette er spesielt synlig spesielt ved overløp fra kummer, hvor en ofte kan se kloakk som renner direkte inn i vannet.

Disse nye undersøkelsene vil ved siden av å få kunnskap om nivåene av siloksaner i Storvannet (vann, sedimenter og fisk), også kunne gi data om effekten av renoveringen av kloakkanlegg rundt vannet. Nye og tette avløpssystemer vil trolig bidra til at nivåene av miljøgifter går ned i Storvannet. Det er planlagt at renoveringen av kloakken rundt Storvannet vil ferdigstilles i løpet av året.

Det er også planlagt å ta nye prøver til sommeren for å få mer kunnskap om forskjeller i nivåene av siloksaner mellom sesongene, da disse stoffenes flyktighet varierer med både temperaturer og omrøring i vannmassene. De fordamper da også lett og nivåene vil være forskjellig avhengig av om det er isdekke eller ikke. I tillegg legges det opp til å ta prøver etter at renoveringen er ferdigstilt, for å se på om nivåene av miljøgifter går ned etter renoveringen av kloakken.

Det vil også gjennomføres analyserer på andre miljøgiftene for å se om disse nivåene går ned etter renoveringen. Dette vil være nyttig kunnskap for å kunne dokumenter hva som skjer i et vassdrag etter at tiltak for å forbedre miljøtilstanden er gjennomført.

Web levert av CustomPublish AS