Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Varsel om oppstart

Detaljregulering for Skytterhuset i Hammerfest kommune

Med hjemmel i plan- ogbygningsloven § 12-8 varsels det herved at BAR Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid: detaljregulering for Skytterhuset i Hammerfest kommune. MWA AS/Rambøll er engasjert som planfaglige konsulenter på planarbeidet.

Planens formål

BAR Eiendom eier per i dag Skytterhuset hotell (eiendom 24/331), området 1 på skissen under. Selskapet leier i tillegg en del av område 2 hos kommunen, der de har 1 modulbygg. Selskapet ønsker å utvide virksomheten med nye innkvarteringsbygg på hele område 2 og på område 3 med tilhørende uteareal, vei og parkering.  Den nye bebyggelsen planlegges utformet som 2-etasjes bygg med saltak. Dette samsvarer med rekkehusbebyggelsen i området rundt.

Område 1 er ikke regulert per i dag, men er avsatt til næringsbebyggelse i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord. Områdene 2 og 3 er regulert til formålet “Offentlig eller privat tjenesteyting” i gjeldende detaljregulering for barnehage, omsorgsboliger og boligfortetting i Baksalen vedtatt 11.04.13.
Område 2 var i gjeldende reguleringsplan tiltenkt barnehage m/parkering. Kommunen bestemte senere å etablere barnehage i den gamle Baksalen skole etter at den nye skolen er bygd. Tyven barnehage ligger også like i nærheten, i krysset Skaidiveien/Turistveien. Kommunen vurderer at det ikke vil være behov for flere barnehager i området, og at område 2 kan omreguleres til andre formål. BAR Eiendom har fått opsjon på dette området (vedtak i Hammerfest kommunestyre 11.12.18).
Område 3 var i gjeldende reguleringsplan tiltenkt avlastningsbolig med utomhusarealer og parkering. Avlastningsboligen innenfor området er i dårlig stand og var i gjeldende reguleringsplan forutsatt revet og erstattet med ny. Kommunen vurderer nå at det ikke vil være behov for en ny avlastningsbolig i dette området, og at det kan omreguleres til andre formål. Avlastningsboligen som ligger nærmere Turistveien skal bestå. Det ble avklart på oppstartsmøte med kommunen 19.06.19 at grensen mellom innkvartering og avlastningsboligen ved Turistveien skal avklares gjennom planarbeidet.
Det forutsettes ingen vesentlige endringer på resten av området. Avkjørsel fra Skaidiveien i gjeldende reguleringsplan forutsettes beholdt, og skal benyttes til BAR Eiendoms innkvarteringsanlegg, samt til Skaidiveien borettslag. Det forutsettes at avlastningsboligen beholder dagens adkomst fra Turistveien.

Planavgrensing

Planavgrensing Skytterhuset

Konsekvensutredning

Planarbeidet innebærer hovedsakelig endring av formål på et område som allerede er regulert/avsatt i kommunedelplan til bebyggelse og anlegg. Det vurderes at planen ikke vil få vesentlige virkninger og skal derfor ikke behandles i samsvar med forskriften om konsekvensutredninger.

Innspill

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til

MWA AS
Midtgårdvegen 10
9105 Kvaløya
maria.wirkola@mwas.no 

innen 16. august 2019 

Eventuelle  spørsmål i saken kan rettes til

Maria Wirkola
prosessleder 
M 930 38 810 | maria.wirkola@mwas.no

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om planen og saksgang i kommunens planarkiv

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS