Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Verdens nordligste by - "Verdens nordligste by"

"Verdens nordligste by"

Hammerfest har fått eneretten til varemerket "Verdens nordligste by", "The northernmost town in the world" og "Die nördlichste stadt der welt". Retten gjelder sammen med Hammerfest byvåpen som figurmerke.

Pressemelding:
Hammerfest har fått eneretten til bruk av varemerket

  • Verdene nordligste by
  • The norternmost town in the world
  • Die nördlichste stadt der welt

sammen med Hammerfest kommunes byvåpen som figurmerke.

Oslo Patentkontor har bistått Hammerfest kommune i utarbeidelse av søknaden til Patentstyret  som ble sendt 30.03.2009.

Verdens% 20nordligste% 20by.bmp

Vedtak i Patentstyret
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke.
Merkekategori: Varemerke
Merket er i farger: Ja
Innehaver: Hammerfest kommune, adr.
Fullmektig: Oslo Patentkontor AS
Vare/tjenestefortegnelse: se nedenfor (*)


Historisk grunnlag
Som følge av Den Finnmarske handels frigivelse av 5. desember 1787 (Kjøpsstadsrettigheter) fikk Hammerfest bystatus, sammen med Vardø, 17. juli 1789. Siden den gang har Hammerfest blitt betegnet som Verdens nordligste by og har hatt hevd på dette varemerke i godt over 200 år.  Hammerfest har et solid historisk grunnlag for å kunne kalle seg Verdens nordligste by.

Som en kuriositet kan nevnes fra Hammerfest bys historie 1789 - 1914:
I 1869 foretok Bjørnstjerne Bjørnson en reise i Nord-Norge som bla gikk til Hammerfest.
I byboka siteres en beskrivelse av Bjørnson som følge av besøket i Hammerfest hvor han avslutter med følgende karakteristikk: Dette er værdens nordligste by, under 71de breddegrad. Hele sitatet finnes i den omtalte byboka på side 208.


Lovgrunnlag
Lovgrunnlaget for bruk av varemerker finnes i varemerkeloven. (Lov av 3. mars 1961 nr. 4).
Det finnes ikke særskilte regler om figurmerker. Reglene er like for alle typer varemerker [ordmerker, rene figurmerker, kombinerte merker (slik figurmerket ”Verdens nordligste by” vil være med byvåpen {= figur} og teksten ”Verdens …” {= ord} vil være) osv.].


(*) Vare/ tjenestefortegnelse:
I søknaden om registrering av varemerke er det utarbeidet en vare-/tjenestefortegnelse som er et viktig grunnlag, idet det er denne som definerer og avgrenser det vern som oppnås. Det er også fordelaktig å kunne presentere en slik fortegnelse som er direkte relatert til de aktuelle klasser i det klassesystem som benyttes for varemerke- registrering. De aktuelle klasser er særlig i forbindelse med turist- og reiselivsnæringen som Hammerfest kommune ønsker en beskyttelse for:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsførings-, annonse- og reklamevirksomhet i forbindelse med turisme, turistindustrien, reiser og fritid; bistand til bedrifter gjennom rådgivning om gjennomføring og organisering av messer, fagmesser og utstillinger; markedsanalyser og markedsundersøkelser i forbindelse med turisme, turistindustrien, reiser og fritid; innsamling av informasjon til bruk i databaser innenfor feltet reise og reiseliv, administrasjon av dataarkiver for lagring, gjenfinning og oppdatering av reiseprofiler; reiseinformasjon basert på de data som er lagret i slike dataarkiver; tilveiebringelse av sponsorer; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver); økonomisk planlegging.


Klasse 39: Transportvirksomhet; organisering av cruisefart; organisering av reiser; transport av reisende; plassreservering (transport); opplysnings- og informasjonstjenester relatert til reiser og turisme, herunder informasjon om reiser, destinasjoner, priser, tider for avgang og ankomst, flyselskaper og flyplassinformasjon; reiseledervirksomhet, escorte av reisende; utleie av biler, båter og turistbusser; turistbyråer (unntatt hotell og plassreservering).


Klasse 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; drift av campingplasser; feriehus; hoteller og hotellreservering; moteller, pensjonater og pensjonatreservering; turisthytter; utleie av møterom og værelser.
 

******************************


Aktuelle spørsmål med svar:
Svarene er gitt av jurist ved Oslo patentkontor.

• Kan stedsnavnet Hammerfest brukes i et varemerkeregistrert figurmerke?

Svar: Det er ingenting i veien for at stedsnavnet Hammerfest kan brukes i et figurmerke.
Poenget er imidlertid at det ikke er mulig å få noen enerett til et slikt stedsnavn. Selv ikke kommuneadministrasjonen i byen kan få noen slik enerett. Stedsnavn skal alltid friholdes slik at enhver skal kunne bruke dem i alle aktuelle sammenhenger uhindret av eventuelle varemerkeregistreringer. MRK. Som følge av ovennevnte er ikke Hammerfest brukt i figurmerke.


Hammerfest 11.august 2009
Gerd Hagen, kultursjef

 

Web levert av CustomPublish AS