Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Klage på enkeltvedtak

Hvis du har søkt om en tjeneste, ytelse, tillatelse eller lignende fra Hammerfest kommune og du ikke får det du har søkt om, enten fordi du får avslag eller fordi du ikke får så mye som du søkte om, kan du klage på vedtaket. Det må være truffet et vedtak i saken før man kan klage.

Klagenemnd
Klagene avgjøres av kommunalt klageorgan eller fylkesmannen, avhengig av hvilken lovgivning vedtaket er fattet med hjemmel i.

Uavhengig av hvem som er klageinstans, skal klagen i alle tilfeller sendes vedtaksorganet i kommunen for ny vurdering.
Følgende hovedregler gjelder:

Formkrav til klagen
Det må fremgå av brevet at det er en klage. Klagen må være undertegnet og angi vedtaket det klages over og de endringer som ønskes i vedtaket.

Klage kan også sendes elektronisk via selvbetjeningsportalen til Hammerfest kommune.

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.
Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurdering av klagen.

Tid for gjennomføring av vedtaket
En klage fører normalt ikke til at virkningene av vedtaket stoppes. Det kan imidlertid søkes om utsatt gjennomføring inntil klagefristen er ute eller klagen avgjort. Utsatt gjennomføring kan også besluttes hvis saken bringes inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen eller for retten.

Dekning av kostnader ved klage
Vurderer du å klage, kan du søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for fritt rettsråd. For dette gjelder inntekts- og formuesgrenser. Fritt rettsråd gis av praktiserende advokater, som også kan informere om ordningen.
Fører klagen frem, kan du kreve at nødvendige omkostninger ved klagen blir dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36. Også ellers kan det kreves dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å ivareta dine interesser i klagesaken, dersom det finnes rimelig.

Rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning
Med de begrensinger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i din sak. Du må i tilfelle henvende deg til saksbehandleren i kommunen. Der kan du også få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter.

Bestemmelsene om klage
Bestemmelsene om klage finnes i forvaltningslovens kapittel VI.
 

Web levert av CustomPublish AS