Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 - 2022

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Hammerfest kommunestyret 16.12.2010.  

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging. Det er den
overordnete planen som fastlegger rammer for fremtidig arealbruk i kommunen, både på land og
i sjø. Arealdelen samordner viktige behov for vern og utbygging og sørger for at planlegging og
gjennomføring av enkelt tiltak skjer innenfor en helhetlig ramme.

Den nye kommuneplanens arealdel erstatter kommuneplanens arealdel fra 1993 og kystsoneplanen fra 2003.
Kommuneplanen forutsetter også at følgende reguleringsplaner skal oppheves:

  • Reguleringsplan for hytteområde på Langstrand, vedtatt 25.09.95
  • Reguleringsplan for en del av Akkarfjord, gnr.3, bnr.75, vedtatt 07.07.89

Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer.
Vurderingene og planprosessen er beskrevet i tilhørende planbeskrivelse og konsekvensutredning. 
 

Plankartet ble endret etter sist kartrevisjon 11.03.2011.
Det ble under revisjon oppdaget feil i plankartet, på bakgrunn av dette ble følgende endringer gjort:

  • Fremtidige vegtrase på Sørøya og på Kvaløya (Saragammen – Fuglenes) er inntegnet, siden dette manglet.
  • Byggeområde nummer 32 ved Kvalfjorden er nummerert i plankartet, siden dette manglet. 

 

Dokumenter:

Web levert av CustomPublish AS