Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Adopsjon - Innenlands

Familje icon

Tjenestens målgruppe

De som ønsker å adoptere barn.

Formål med tjenesten

Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og trygt hjem til barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta vare på.

Adopsjon skal være til barnets beste

Tjenesten omfatter

De vanligste formene for innenlands adopsjon er stebarnsadopsjon, fosterbarns adopsjon og adopsjoner der barnets foreldre ber om myndighetenes bistand til å adoptere bort barnet - såkalt samtykkeadopsjon.

Innenlands innebærer adopsjon i hovedsak at saken behandles og avgjøres utelukkende av norske myndigheter og etter norsk rett, og adopsjonene gjennomføres i Norge etter norsk rett.

Ut over stebarnadopsjon, fosterbarn adopsjon og samtykkeadopsjon kan adopsjon også søkes under andre omstendigheter der det er en tilknytning mellom søkerne og den som søkes adoptert. Dette gjelder for eksempel der søkerne har foreldreansvaret for barnet etter reglene i barneloven.

Felles for alle innenlands adopsjoner, uavhengig av hvilket grunnlag søknaden bygger på og hvilken tilknytning det er mellom søkerne og den som ønskes adoptert, er at søknaden blir gjenstand for en konkret vurdering av om adopsjonen kan antas å bli "til gagn for barnet" slik adopsjonslovens § 2 tilsier

Rettsvirkninger av adopsjon:
Adopsjon innebærer at den som adopteres får samme rettsstilling som om den adopterte skulle vært adoptivforeldrenes biologiske barn.

Den adopterte mister sin rettslige tilknytning til sine biologiske foreldre og deres slekt (og vice versa), eventuelt den ene av sine foreldre og dennes slekt ved stebarnadopsjon.
En adopsjon innebærer dermed en endring av den adoptertes familie- og slektsforhold som gjelder for all fremtid, med virkning også for fremtidig slekt.
En adopsjon kan med andre ord ikke oppheves.

Det er restriktiv praksis i forhold til adopsjon.
Det er ikke slik at en adopsjon kan "avtales" mellom partene for deretter å bekreftes av offentlig myndighet. Det kan tenkes at en søknad må avslås helt selv om alle parter er enige og den som søkes adoptert er voksen. Dette henger også sammen med hva som er formålet med en adopsjon; å skaffe barn foreldre eller å bekrefte/ formalisere et allerede eksisterende foreldre-barn forhold.

Adopsjon skal ikke gis eller benyttes med hensikt å oppnå andre formål eller goder, som for eksempel å sikre arv, odel eller opphold i Norge.

Alle søknader blir gjenstand for en konkret vurdering av hvorvidt vilkårene i lov og retningslinjer kan anses oppfylt.

Hva kreves for å motta tjenesten

Et grunnleggende vilkår for å gjennomføre en adopsjon er at adopsjonen skal være til det beste for barnet.

Andre vilkår:
Den som søker om å adoptere ønsker å oppfostre barnet.
Dette er aktuelt når barnet er lite og foreldrene har samtykket i at barnet adopteres.

Den som søker om å adoptere har oppfostret det.
Søkerne må dokumentere at et foreligger oppfostring, det vil si at vedkommende har levd sammen med og fungert som barnets forelder over tid.

Det foreligger annen særlig grunn til adopsjon.
"Særlig grunn" benyttes sjelden, det skal mye til for å oppfylle dette vilkåret.

Krav til søkerne.
I utgangspunktet må søkerne også fylle tilsvarende krav som ifølge departementets retningslinjer gjelder ved søknad om adopsjon fra utlandet.
Retningslinjene gir blant annet følgende føringer:

Alder: Som hovedregel må søkerne være fylt 25 år. Ingen av foreldrene bør være over 45 år.

Ekteskap: For å adoptere må man være gift.

Helse: Fysisk og psykisk helse må være god.

Økonomi: Det kreves en trygg og stabil økonomi, men ikke at søkerne har spesielt høy inntekt.

Adoptivfamilien: En adoptivfamilie bør i minst mulig grad skille seg ut fra andre familier med egenfødte barn. Dette gjelder antall barn, alder osv. Adoptivbarnet bør være det yngste i familien og bør ha vært i familien i minst ett år før en eventuell ny søknad om adopsjon fremmes. Denne ettårsregelen gjelder også når søkerne har fått eget født barn eller fosterbarn.


Etter omstendighetene vil imidlertid tilknytning mellom søkerne og barnet (eller "oppfostring") kunne oppveie slik at det lempes på kravene, for eksempel i forhold til alder og helse.

Selv om dette er tilfelle, må imidlertid søkerne alltid dokumenterer forhold som alder, helse og vandel.
Dette gjelder uavhengig av tilknytning til barnet og om den som søkes adoptert er voksen.

Den som er under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.
Forelder som ikke har del i foreldreansvaret, skal så vidt det er mulig få anledning til å uttale seg før vedtak blir gjort.

Barn som er 12 år kan ikke adopteres uten eget samtykke.

Øvrige vilkår for å gjennomføre en adopsjon er avhengig av hvilken situasjon som ligger til grunn for adopsjonssøknaden.

Hva gjør kommunen

SØKNAD OG SAKSBEHANDLING.
1.
Søknadsprosessen starter i søkernes hjemkommune.
Søknadsskjema om adopsjon og nærmere opplysninger om den dokumentasjon som må følge søknaden fås av Barneverntjenesten.

2.
Det må avtales tid for hjemmebesøk. Ta kontakt med Barneverntjenesten.
På bakgrunn av hjemmebesøk, intervju og samtaler med søkerne, skal Barneverntjenesten utarbeide en sosialrapport.
Sosialrapporten skal også inneholde kommunens tilrådning i saken.

Videre saksgang og dokumentasjon vil du få veiledning om fra Barnevernstjenesten underveis i prosessen.

Hvordan søke tjenesten

Nærmere informasjon om innenlands adopsjon fås ved henvendelse til:

Barneverntjenesten i Hammerfest kommune
Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Tlf 78 40 23 95

Kontakt for mer informasjon
Barneverntjenesten
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 78 40 23 95
Fax: 78 42 90 01
bvtj@hammerfest.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS