Alkoholpolitiske retningslinjer - 2016 - 2020

2016-05-09 Av Arne Sannvik

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020

Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016

Last ned dokumentet her: Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020.pdf

Innhold

1. Formål 

2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer

3. Definisjoner

4. Salgsbevilling

4.1 Generelt 

4.2 Salgstider 

4.3 Gebyr 

5. Skjenkebevilling

5.1 Alminnelig skjenkebevilling. 

5.2 Ambulerende bevilling. 

5.3 Skjenkebevilling for én enkelt anledning. 

6. Utearealer

7. Endring i eierforhold/konsept 

8. Skjenketider

9. Bevillingsperiode

10. Kontroll 

11. Reaksjoner ved overtredelse/inndragning

11.1 Formål 

11.2 Typer overtredelser 

12. Saksbehandling

14. Bevillingsmyndighet 

15. Trygt uteliv Hammerfest 

 

1. Formål

Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer skal legge premissene for en god håndtering av kommunens alkoholpolitikk innenfor lovverkets rammer.

Hammerfest kommune ønsker å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan medføre. Som ledd i dette arbeidet skal kommunen regulere alkoholpolitikken slik at skjenking og salg av alkohol foregår på en ansvarlig og oversiktlig måte.

Tilbake til toppen av siden

2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer

Lov av 02.06.1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) med tilhørende forskrifter regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk.

Det følger av alkoholloven § 1-7 d at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. De alkoholpolitiske retningslinjene er en del av denne handlingsplanen.

Tilbake til toppen av siden

3. Definisjoner

Salg: overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet, jf. alkoholloven § 1-4 første ledd.

Skjenking: salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser, jf. alkoholloven § 1-4 annet ledd.

Bevilling: salg og skjenking av alkoholholdig drikk som omfattes av retningslinjene, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling, jf. alkoholloven § 1-4a.

Alkoholholdig drikk, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 1-1:

 • Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder mellom 20 og 66 volumprosent alkohol.

Styrer og stedfortreder:

 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.
 • Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven, jf. alkoholloven § 1-7 c. Kunnskapsprøve om alkoholloven kan avlegges på Servicekontoret.
 • Styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel knyttet til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Arrangement: skal det gis bevilling til én enkelt anledning/endrede vilkår for én enkelt anledning, må bevillingen være knyttet til et arrangement på skjenkestedet. Arrangementet må peke seg ut fra den daglige driften, og være en tilstelning ut over det vanlige for skjenkestedet.

Under Hammerfestdagene, Mørketidsfestivalen og store byarrangementer, kan det søkes om skjenkebevilling som for enkeltanledning. Søkes det om flere enn en dag må halvparten knyttes til ett bestemt arrangement.

Tilbake til toppen av siden

4. Salgsbevilling

 

4.1 Generelt

Kommunen avgjør søknader om salgsbevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven § 1-7.

Kommunen har ikke satt tak på antall salgsbevillinger som gis.

Det gis ikke salgsbevilling til kiosk/storkiosk eller bensinstasjon, jf. alkoholloven § 3-4. Det skal være tydelig skilting på salgsstedet med opplysning om aldersgrense for kjøp av alkohol.

Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet salgsbevillingen, jf. alkoholloven § 1-7 c. Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak fra krav om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til salgsstedets størrelse.

Tilbake til toppen av siden

4.2 Salgstider

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå innenfor følgende tidsrom:

Hverdager mellom kl. 08.00 – 20.00.

Lørdager og dager før helligdager mellom kl. 08.00 og 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som hverdag jf. alkoholloven § 3-7.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Salg av alkohol fra faste utsalgssteder er ikke tillatt etter kl. 16.00 på påske-, pinse- og julaften, jf. helligdagsfredloven § 5.

Tilbake til toppen av siden

4.3 Gebyr

Det skal betales gebyr per vareliter for salg av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen krever inn gebyret.

Avgiften med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll, avsettes til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn og unge.

Tilbake til toppen av siden

5. Skjenkebevilling

Kommunen gir skjenkebevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven § 1-7.

Det kan søkes om alminnelig bevilling, ambulerende bevilling og bevilling for én enkelt anledning. Det kan i tillegg søkes om endrede vilkår for én enkelt anledning for allerede eksisterende bevillinger.

Tilbake til toppen av siden

5.1 Alminnelig skjenkebevilling

Alle skjenkesteder som skal servere alkohol må ha skjenkebevilling. Det kan gis bevilling for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) eller alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin).

Kommunen har ikke satt tak på hvor mange skjenkebevillinger som gis.

Før bevilling gis skal det innhentes uttalelse fra politiet, rus- og psykiatritjenesten og skattemyndighetene.

Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet skjenkebevillingen, jf. alkoholloven § 1-7 c. Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til skjenkestedets størrelse.

Alkoholloven § 1-7 a angir momenter som kan vektlegges ved vurdering av om bevilling skal gis; antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer med tilknytning til virksomheten, er egnet til å ha bevilling.

Ved vurdering av om bevilling skal gis, vil Hammerfest kommune også legge vekt på følgende:

 • Skjenkesteder som fremviser et variert tilbud vil bli vurdert positivt.
 • Hvorvidt lokalene er egnede og med god tilgjengelighet for funksjonshemmede.
 • Plassering av skjenkestedet. Det utvises forsiktighet med å gi skjenkebevilling der lokalene ligger i rene boområder eller nært skole- og ungdomsmiljøer.
 • Ved fornyelse eller endring av eksisterende bevilling vektlegges tidligere praktisering av bevillingen.

Gebyr: det skal betales gebyr per vareliter for skjenking av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5 og 60 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen krever inn gebyret.

Avgiften med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll, avsettes til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelbruk blant barn og unge.

Tilbake til toppen av siden

5.2 Ambulerende bevilling

Hammerfest kommune har 5 ambulerende bevillinger som kan disponeres av søkere for en bestemt anledning i sluttet selskap. Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin.

Det skal være en skjenkeansvarlig i tilknytning til bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder ved slik bevilling, jf. alkoholloven § 1-7 c.

Deltakerliste skal leveres til kommunen i forkant av arrangementet.

Bevillingssøker skal varsle naboer på hensiktsmessig måte og i god tid. Bevillingssøker er ansvarlig for å påse at lokalet er i bygningsmessig og brannmessig forsvarlig stand. Dersom et lokale ikke normalt brukes til skjenking har bevillingssøker plikt til å varsle brannmyndighetene i forkant.

For ambulerende bevilling kreves et på forhånd fastsatt gebyr. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Tilbake til toppen av siden

5.3 Skjenkebevilling for én enkelt anledning

Bevilling for én enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet det konkrete skjenkestedet arrangerer.

Under Hammerfestdagene, Mørketidsfestival og arrangementer som kan karakteriseres som byfest, kan det gis bevilling som for enkelt anledning. Søkes det om mer enn en dag i en slik periode, forutsettes det at halvparten av dagene skal knyttes til en bestemt begivenhet ved skjenkestedet.

Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, maksimalt for 6 dagers varighet.

Bevilling for én enkelt anledning kan også søkes for å utvide eksisterende alminnelig bevilling til å omfatte skjenking av brennevin, utvidet skjenkeareal eller utvidet skjenketid.

Bevillingssøker må ha en reell tilknytning til virksomheten som søker bevilling.

Det skal være en skjenkeansvarlig tilknyttet bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder for slik bevilling, jf. alkoholloven § 1-7 c.

Ved store arrangementer skal det vurderes å sette vilkår om bestått kunnskapsprøve for skjenkestyrer. Det kan stilles vilkår om skjenkeareal, aldersgrenser, og at arrangementet har tilstrekkelig vakthold.

Før bevillingen gis skal det innhentes uttalelse fra rus- og psykiatritjenesten og politiet. Uttalelser fra høringsinstansene vektlegges i vurderingen av om bevilling skal gis.

Ved vurdering av om bevilling skal gis vil også søkers erfaring med avholdelse av tilsvarende arrangementer bli vektlagt.

Det utvises forsiktighet med å gi bevilling for skjenking av alkoholgruppe 3 ved store arrangementer.

Bevillingssøker skal varsle naboer på hensiktsmessig måte og i god tid. Bevillingssøker er ansvarlig for å påse at lokalet er i bygningsmessig og brannmessig forsvarlig stand. Dersom et lokale ikke normalt brukes til skjenking har bevillingssøker plikt til å varsle brannmyndighetene i forkant.

Gebyr: det skal betales gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikk samt et på forhånd fastsatt gebyr. Gebyrets størrelse reguleres i forskrift om alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

For én enkelt anledning uten alminnelig bevilling skal det leveres inn oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk innen to uker etter at arrangementet er avsluttet. Dersom bevillingshaver ikke leverer oppgave innen oppsatt frist fastsettes gebyr for skjenkevolum til kr. 1000 per arrangementsdag.

Omsetning under 50 kr. Faktureres ikke.

For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes salgsvolumet samtidig med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

Tilbake til toppen av siden

6. Utearealer

Skjenkebevilling for utearealer kan innvilges for hele året.

Kommunen kan sette vilkår for bevilling til utvendige arealer, blant annet om begrensning av musikk og støy, jf. alkoholloven § 4-3.

Der utearealet er tilknyttet et skjenkested, kan stedets bevilling utvides til også å omfatte de utvendige arealene.

Det kan gis skjenkebevilling for én enkelt anledning for utvendige arealer ved spesielle friluftsarrangementer som festivaler, konserter, messer etc.

Det gis ikke bevilling til arrangementer som har barn og unge som målgruppe.

Tilbake til toppen av siden

7. Endring i eierforhold/konsept

Ved eierskifte eller vesentlige endringer i konsept/driftsmønster skal det umiddelbart søkes ny bevilling, jf. alkoholloven §§ 1-10 og § 4-2 fjerde ledd.

Ved endring av styrer eller stedfortreder skal det sendes søknad om godkjenning av disse til kommunen.

Tilbake til toppen av siden

8. Skjenketider

Skjenking av alkoholholdig drikk kan foregå innenfor følgende tidsrom:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:

 • Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 10.00 – 01.00
 • Fredag og lørdag inne og ute kl. 10.00 – 03.00

Alkoholholdig drikk gruppe 3:

 • Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 01.00
 • Fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 03.00

For dagene 26.12, 30.04, 16.05 og 31.12 gjelder skjenketider som for fredag og lørdag for alle alkoholgrupper.

Ved overgang fra sommer- og vintertid skal skjenkestedene i Hammerfest kommune følge «gammel tid» ut natten. Ved overgang til sommertid skal klokken stilles frem en time klokken 02.00. Skjenkestedene kan likevel holde åpent som vanlig en time til. Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake en time kl. 02.00. skjenkestedene kan da ikke holde åpent en time lengre.

Tilbake til toppen av siden

9. Bevillingsperiode

Alminnelige salgs- og skjenkebevillinger gis for inntil fire år, men opphører senest 30. september året etter at kommunestyret er konstituert, jf. alkoholloven § 1-6.

Kommunen kan beslutte at bevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fore år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Hammerfest kommune skal så langt det er mulig benytte adgangen til å videreføre gjeldene bevillinger. Dette vil være forenklende og tidsbesparende både for bevillingshaver, bevillingsmyndigheten og høringsinstansene.

I de tilfeller det ikke er tvilsomt at ny bevilling vil bli gitt, skal bevillingen videreføres.

En forutsetning for å videreføre gjeldende bevillinger er at alkoholpolitikken er gjennomgått etter kommunevalget, jf. alkoholloven § 1-6. Ved videreføring kan det også settes nye vilkår for bevillingen.

Bevillingshavere som har fått bevillingen inndratt foregående periode, eller som har stått i fare for å få bevillingen inndratt, må søke om ny bevilling som vanlig. Hammerfest kommune vil varsle bevillingshavere om dette. For øvrig legges momentene i alkoholloven § 1-7 a til grunn ved vurdering av hvorvidt bevilling skal videreføres eller om det må søkes ny bevilling.

Det må påregnes inntil 3 måneders behandlingstid for søknader som skal avgjøres av Formannskapet. For søknader som mottas i perioden mai – juli må det påregnes noe lengre tid på grunn av ferieavvikling.

Søknader om skjenkebevilling for én enkelt anledning samt ambulerende bevillinger behandles fortløpende. Søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning skal behandles innen 14 dager og søknader om ambulerende bevilling innen 21 dager.

Søknader med påkrevde vedlegg må sendes i så god tid at disse fristene kan overholdes. Dette er søkers ansvar.

Tilbake til toppen av siden

10. Kontroll

Kommunen har ansvaret for å føre kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven § 1-9. Det skal også skje kontroll av lukkede selskaper med skjenkebevillinger og selskap med bevilling for én bestemt anledning. Kontrollene foretas av innleide kontrollører.

Kommunen er pålagt å kontrollere føring av internkontroll etter alkoholforskriften kapittel 8, jf. alkoholforskriften § 9-1. Slike kontroller foretas i tilknytning til skjenke- og salgskontrollene.

Hammerfest kommune skal ha skjenkekontroll minst 6 ganger i året.

I tillegg til kommunens skjenkekontroller rapporterer politiet om eventuelle brudd på alkoholloven som de måtte observere.

Tilbake til toppen av siden

11. Reaksjoner ved overtredelse/inndragning

 

11.1 Formål

Dersom et skjenke- eller utsalgssted ikke overholder reglene i alkoholloven, alkoholforskriften og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer samt bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, kan det reageres med advarsel, innkalling til møte med administrasjonen, tildeling av prikker i medhold av alkoholforskriften kapittel 10, inndragning av bevillingen og/eller anmeldelse til politiet.

Formål med sanksjonene er at bevillingen skal utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven og annen lovgivning, og at bevillinger som ikke utøves i samsvar med gjeldende regelverk skal inndras.

Bevillingen inndras dersom forutsetningen for bevillingen ikke lenger er til stede.

Ved 12 tildelte prikker i henhold til alkoholforskriften § 10-3 skal bevillingen inndras.

Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra skjenkekontrollør. Det er kun de to sistnevnte som er grunnlag for tildeling av prikker.

Tilbake til toppen av siden

11.2 Typer overtredelser

Det tildeles prikker basert på overtredelsens art. Normalområdet til den enkelte overtredelse omfatter i utgangspunktet både overtredelser der det er skjerpede omstendigheter og der det er formildende omstendigheter. Tildeling av flere eller færre prikker for den enkelte overtredelse kan vurderes i særlige tilfeller, jf. alkoholforskriften § 10-4.

Følgende overtredelser medfører tildeling av åtte prikker:

 • Salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5(2).
 • Brudd på bistandsplikten, jf. alkoholforskriften § 4-1(2).
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7.
 • Hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.

Følgende overtredelser medfører tildeling av fire prikker:

 • Salg og utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 3-1.
 • Skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 4-2(1).
 • Brudd på salgs- utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven §§ 3-7 og 4-4.
 • Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5(1).
 • Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 (3).

Følgende overtredelse medfører tildeling av to prikker:

 • Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. alkoholforskriften § 4-1.
 • Mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. alkoholforskriften kapittel 8.
 • Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. alkoholforskriften kapittel 6.
 • Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. alkoholforskriften kapittel 6.
 • Brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7 c.
 • Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8(2).
 • Gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 (2).

Følgende overtredelser medfører tildeling av én prikk:

 • Brudd på kravet om alkoholfri alternativer jf. alkoholforskriften § 4-6. 
 • Brudd på regler om skjenkemengde, jf. alkoholforskriften § 4-5.
 • Konsum av medbragt alkoholholdig drikk, jf. alkoholforskriften § 4-4.
 • Gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. alkoholforskriften § 4-4.
 • Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. alkoholforskriften § 3-3.
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven §§ 3-2 og 4-3.
 • Brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2 jf. alkoholforskriften kapittel 14.
 • Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8(1), blant annet alkoholloven § 3-1(6), § 4-1(2), § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

Ved overtredelser skal det vurderes om bevillingshaver skal innkalles til møte med Hammerfest kommune ved Service og intern utvikling.

Straffbare forhold vil vurderes politianmeldt, uavhengig av hvor mange prikker overtredelsen gir.

Tilbake til toppen av siden

12. Saksbehandling

Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven kapittel 3, 4 og 7 samt § 1-8 kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark, jf. alkoholloven § 1-16.

Dette gjelder i hovedsak vedtak om:

 • Salgsbevilling
 • Skjenkebevilling
 • Gebyrer og avgifter
 • Prikktildeling
 • Inndragning

Vedtak om tildeling av prikker kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildeling av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag.

Klage på vedtak sendes skriftlig til Hammerfest kommune ved Service og intern utvikling.

Tilbake til toppen av siden

14. Bevillingsmyndighet

Det er kommunen som gir salgs- og skjenkebevilling etter alkoholloven med mindre det gis statlig bevilling.

Hammerfest kommune har delegert myndigheten på følgende måte:

Kommunestyret:

 • Vedtar alkoholpolitiske retningslinjer.

Formannskapet:

 • Avgjør søknader om salgs- og skjenkebevilling.
 • Treffer vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling samt vedtak om tildeling av prikker i de tilfeller tildeling vil medføre inndragning.
 • Avgjør i tvilstilfeller og prinsipielle saker om det skal tildeles flere eller færre prikker, jf. alkoholforskriften § 10-4.
 • Avgjør antallet ambulerende bevillinger i kommunen.

Rådmannen:

 • Avgjør søknader om bevilling for én bestemt anledning, ambulerende bevilling og søknader om endrede vilkår for én enkelt anledning for søkere med alminnelig bevilling.
 • Godkjenner ny styrer og stedfortreder ved eksisterende salgs- og skjenkesteder.
 • Treffer enkeltvedtak om prikktildeling dersom overtredelsen ikke medfører inndragning. Tildeling av prikker skal refereres til Formannskapet to ganger årlig.
 • Avgjør reaksjoner ved overtredelser av alkoholloven som ikke medfører inndragning av bevilling.
 • Avgjør hvorvidt det skal tildeles flere eller færre prikker for overtredelse etter alkoholforskriften § 10-3, jf. alkoholforskriften § 10-4.
 • Kan treffe midlertidige vedtak om øyeblikkelig inndragning frem til saken er behandlet i formannskapet dersom det er nødvendig grunnet overtredelsens art.
 • Inngår avtaler med kontrollører i forbindelse med kontroll av salgs- og skjenkesteder og har ansvar for øvrig praktisk administrasjon av dette.

Tilbake til toppen av siden

15. Trygt uteliv Hammerfest

Hammerfest kommune skal i samarbeid med politiet drive forebyggende arbeid knyttet til utelivsnæringen med det formål å sikre et trygt uteliv i Hammerfest og begrense de skader som alkohol kan medføre.

Som ledd i dette arbeidet skal det arrangeres årlige møter mellom kommunen, politiet og utelivsnæringen der det legges opp til faglig samarbeid og dialog med sikte på en god og forsvarlig alkoholhåndtering.

Både kommunen og politiet skal ha en fast kontaktperson for samarbeidet.

Tilbake til toppen av siden

Last ned dokumentet her: Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020.pdf