Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Bygge og bo

 

Utsnitt av Bybo. Foto: Hammerfest kommune/Tor Inge Mathisen

Arkitektur

Hammerfest er en spesiell by i nordnorsk sammenheng med tett sentrum, bred tilknytning til sjøen og veldig tydelig bebyggelsesstruktur. Byen har med gjenreisningsarkitekturen, tidstypisk arkitektur gjennom 60-, 70- og 80-årene, boligfeltene med klimatilpasning, nye høyblokkene i sentrum og LNG anlegget på Melkøya, en enestående samling arkitektur i landskap. 

Gjenreisning

Under 2.verdenskrig ble hele regionen rammet av ”den brente jords taktikk”, og Hammerfest stod igjen med én bygning – kapellet. Byen ble gjenreist hovedsakelig basert på eksisterende gatestrukturer, men bygningene ble tegnet i tråd med de nyeste ideene og forskningen til Norges ledende arkitekter på den tiden. Nøktern detaljering og materialbruk er karakteristisk for gjenreisningshusene. Mange hus i Hammerfest bærer fortsatt tydelig gjenreisningspreg. For å ta vare på byens gjenreisningsarkitektur og historie, er et spesielt godt bevart gjenreisningsområde avsatt til ”spesialområde bevaring” i gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum.
Hammerfest kirke og Rådhuset er fine eksempler på offentlige gjenreisningsbygg.

Klimatilpasning

Enkelte områder i Hammerfest er sterkt utsatt for vind, men har lite vegetasjon som kan gi ly for været. Dette forårsaker snødrift som skaper store utfordringer for snørydding og bruk av områdene vinterstid. Klimatilpasning kom på dagsorden på 80-tallet og er fortsatt et viktig tema i arealplanlegging i Hammerfest kommune. De tydeligste eksemplene på klimatilpasning er boligfeltene IV og VI i Fuglenesdalen som ble bygd på 80- og 90-tallet. Her hadde man fokus på klimagunstig utforming av hvert enkelt hus.

Kommunen har nylig regulert et nytt boligfelt i samme området i samarbeid med Husbanken i Hammerfest. Boligfeltet ble planlagt med fokus på klimatilpasning, universell utforming og energieffektivitet. I motsetning til de tidligere klimafeltene, ble klimatilpasningen ivaretatt gjennom utforming av feltet som helhet etter klimamessige prinsipper. I reguleringsarbeidet ble det også lagt vekt på gode utearealer og høy arkitektonisk kvalitet på boligene hver for seg og samlet. Disse ambisjonene resulterte i en detaljert reguleringsplan med eget designhåndbok som skal inspirere og veilede husbyggere til å gjennomføre ambisjonene som ligger i reguleringsplanen.

PDF filer kan du lese ved å benytte Adobe Reader. Dette er et gratisprogram du kan laste ned her.

Betalingssatser

Betalingssatsene i Hammerfest kommune finner du her.

Kartinnsyn

Dersom du planlegger å gjøre noe med eiendommen bør du se på kartinnsyntjenesten fra Hammerfest kommune. Her får du oversikt over målene for din egen eiendom og kan benytte den i planprosessen.

Servicekontoret er kontaktinstans for alle emner under Bygge og bo

 


Web levert av CustomPublish AS