Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Byggesak

All informasjon, illustrasjoner og informasjonshefter er hentet fra Norsk Kommunalteknisk forening og dibk.no. 

Hva er unntatt og hva er søknadspliktig
Hva er unntatt og hva er søknadspliktig

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om?

Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2  eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20-3, eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) søke selv dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1.  Her finner du en oversikt over en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til om du må søke eller ikke.

Informasjonshefte.

Bygg garasje uten å søke
Bygg uten å søke

Bygg uten og søke

Fra 1. juli 2015 kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Mer informasjon, se dibk.no

Mindre bygearbeid på bebygd eiendom
Bygg selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom

Bygg selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom

Som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) er det noen mindre byggearbeider du selv kan søke om og også oppføre, endre eller rive, uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner eller ansvarlige foretak. Du kan selv velge å ta ansvar for å søke, prosjektere og utføre disse byggearbeidene. Hvilke byggearbeider dette gjelder finner du omtalt i plan- og bygningsloven § 20-4 og i byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1. For eksempel kan du selv søke om  enkelte mindre tilbygg og garasjer, og om å ta i bruk bod til soverom eller omvendt.

Informasjonshefte.

BYA -figur 2- og 2-2
Bebygd areal

Grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Les mer her.

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt
Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt søknadsplikt?

Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering, dens utforming, maksimale høyde over terreng og avstand til eiendomsgrense,

Informasjonshefte.

Gjerde og levegg

Gjerde og levegg

Definisjoner:

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Informasjonshefte.

Veranda-balkong og terrasse

Veranda,balkong og terrasse

Definisjoner som ofte brukes:

Veranda:  Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket.
Balkong:  Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse,
                omgitt av et rekkverk.
Terrasse:  Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte
                 atkomst fra terreng, ikke overbygd.

Informasjonshefte.

Garasje, bod og lignende
Garasje, bod og lignende

Garasje, bod og lignende

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?
Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Dette avhenger av byggets størrelse og plassering.

Informasjonshefte.

 

Tilbygg til bolig
Tilbygg til bolig

Tilbygg til bolig

Definisjoner
Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke.
Tilbygg; er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså
bebygde areal (BYA).
Påbygg; er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i bebygde areal (BYA).
Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA).

Informasjonshefte.

Bruksendring

Bruksendring

Bruksendring er søknadspliktig dersom:
a) Byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
b) Endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser.
c) Tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. Hva som regnes som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i veildningen til TEK10 §6-1.
 

Informasjonshefte.

Nabovarsel

Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

Skal du bygge/gjøre noe som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, som for eksempel nybygg, garasje, bruksendring eller riving? Eller er du nabo til en eiendom der det skal bygges/gjøres noe? Lurer du på hvilke regler som gjelder for nabovarsling? Her finner du nyttig informasjon om dette. Reglene for nabovarsling finner du i plan- og bygningslovens § 21-3 og byggesaksforskriftens (SAK10) § 5-2.

Informasjonshefte.

Tegninger - hva kreves?
Tegninger - hva kreves?

Tegninger - hva kreves?

Når må du sende inn tegninger?   
Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 – 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 2 og kapittel 3. Tegningene skal etter SAK10 § 5-4 sendes som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre.) Det er viktig at kommunen får tegninger av alle endringene som skal gjøres / alt nytt som skal bygges, utformet slik at det er lett å se hva du søker om.
 

Informasjonshefte.

Situasjonsplan - hva kreves?
Situasjonsplan - hva kreves?

Situasjonsplan - hva kreves?

Ved innsending av søknad om tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre) skal du etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge. Situasjonskart kan bestilles via Ambita infoland(ekstern lenke).

Informasjonshefte.

 

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke?

Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m2?

Informasjonshefte.

Kommunekart.com
Kommunekart.com

Kart

Gå inn på nettsiden kommunekart eller last ned appen kommunekart til android eller iOS.

Informasjonshefte.

Kartbestilling
Kartbestilling

Selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kart

Hammerfest kommune har i samarbeid med Norkart AS og Ambita AS (Infoland) laget en selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI- eller DXF-format.

Les mer her.

Web levert av CustomPublish AS