Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Eiendomsskatt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

EIENDOMSSKATT

Alle som eier bolig, fritidsbolig, tomt og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Skatten er viktig for kommunene, den bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie og omsorgstjenester, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Har du spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til servicekontoret på telefon 78 40 20 00.

Servicekontorets åpningstider:
16 .mai – 15.september:  08.00 – 15.00
16.september – 15.mai:   08.00 – 15.30

Ramme og retningslinjer
«Lov om eigedomsskatt til kommunane» av 1975
Eiendomsskattevedtekter
Ramme for nemdas arbeid
Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag PDF document ODT document
Kommunestyrets vedtak om ny alminelig taksering. politiske sak 95/13
Klage til skatteetaten

Skattesatser og bunnfradrag
Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Da vedtas størrelsen på bunnfradraget, samt skattesats for kommende skatteår. I 2018 gis hver boenhet og hver fritidseiendom et bunnfradrag på kr 1.000.000,-. Boliger med flere boenheter gis et ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m2. Ubebygde bolig-/hyttetomter har ikke bunnfradrag.

Skattesatsen er fastsatt til 2 promille for boliger og fritidseiendommer.  Samme sats gjelder for ubebygde fritids- og boligtomter.  Næringseiendommer skattlegges med 7 promille i sats.  Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Taksering
Hvert 10 år gjennomfører kommunene en alminnelig taksering. Det betyr at alle skattepliktige eiendommer blir taksert på nytt, innenfor det geografiske område som kommunestyret har bestemt skal være virkeområde. I sak 95/13 kan du se hvor grensene for dette området går.  Inneværende takstperiode i Hammerfest kommune er 1. januar 2014 til 31. desember 2023.   Takstene skal normalt stå fast i 10 år – ref eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2)

I tiden mellom de alminnelige takseringer må kommunen fange opp endringer i bygningsmassen.  En eiendom kan være delt eller er påbygd/utvidet, eller et bygg er revet ned eller brent.  En slik endring krever omtaksering, jf. Lov om eigedomsskatt til kommunane (Eigedomsskattelova) § 8 A-3 (5) .  Kommunen plikter også å taksere helt nye eiendommer som er kommet til siden siste alminnelige taksering, jf. Eigedomsskattelova § 4.

Skattyter så vel som formannskapet kan kreve omtaksering dersom verdien på en eiendom er vesentlig endret.  Skattyter må selv dekke kostnadene ved slik omtaksering.  Fristen for å fremme slikt krav er 1. november forut for skatteåret -  ref eiendomsskatteloven § 8 A-3 (6)

Lovens norm:  en objektivisert omsetningsverdi PDF document ODT document
Taksering av næringseiendommer
Taksering av boliger/fritidseiendommer PDF document ODT document

Omtaksering av verker/bruk til næringseiendom

Dagens verk og bruk skal verdsettes som næringseiendom fra og med 2019, og må derfor omtakseres iht. de nye bestemmelsene i eiendomsskattelovens § 4 andre ledd, andre og tredje punktum innen utskrivingsfristen for 2019. Det henvises spesielt til at «Produksjonsutstyr og -installasjonar skal ikkje reknast med i
eigedomsskattegrunnfaget for næringseigedom».
Stortinget har i statsbudsjettet foreslått at verk og bruk ikke lenger skal eksistere som begrep, og at alle tidligere verk og bruk skal takseres som næringseiendommer.

Det særskilte skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og -installasjoner
For at den økonomiske konsekvensen ikke skal bli for stor for kommunene, er det gitt en overgangsregel til eiendomsskatteloven§§ 3 og 4 som gir adgang til fortsatt å beskatte produksjonsutstyr og -installasjoner i de tidligere verk og bruk med en gradvis nedtrapping over sju år.
Skattegrunnlaget i overgangsregelen skal alltid settes lik differansen mellom skattegrunnlaget ved utskrivingen i 2018 (verk og bruk-taksten) og skattegrunnlaget ved utskrivingen i 2019 (nærings-taksten).
Denne differansen kalles det særskilte eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendommens skattegrunnlag som næringseiendom
Kun bygninger og grunn inngår i skattegrunnlaget for næringseiendommer. Ved verdsettelsen skal produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner holdes utenfor. Produksjonsinstallasjoner er et nytt begrep. Det omfatter bygningsmessige anlegg som er utformet og dimensjonert ut fra hensynet til den produksjonen som drives i anlegget. Eksempler er tanker, røropplegg, kabelgater, kulverter, renseanlegg oa. Anlegg som ikke omfatter bygninger vil i sin helhet falle utenfor skattegrunnlaget.

Verdsettelsesmetoden for næringseiendommer
Næringseiendommer skal verdsettes etter sin normale markedsverdi der det er mulig. Som hovedregel benyttes leieverdimetoden, hvor bygninger med tilhørende tomt verdsettes under ett. Overskytende grunnarealer verdsettes for seg.
Hvis det ikke er mulig å fastsette en normal markedsverdi på bakgrunn av leieverdi, skal bygninger og opparbeidet grunn verdsettes etter teknisk verdi (substansverdi).

Utregning av eiendomsskatten
Boliger med kommunalt fastsatt takst:  fra den vedtatte skattetaksten trekkes bunnfradrag. Takst minus bunnfradrag er grunnlaget for beregning av 2 promille i eiendomsskatt.

Boliger med formuesgrunnlag fra Skatteetaten:  En boligverdi som beregnes av Skatteetaten må ikke forveksles med ligningsverdien. Ligningsverdien utgjør 25 % av boligverdien eller formuesgrunnlaget som Skattetaten har fastsatt for din bolig.  Skatteetaten har bestemt at kommunene hvert år skal trekke fra 20 % av formuesgrunnlag.  Deretter kommer bunnfradrag til fratrekk.  Til sist beregnes 2 promille i eiendomsskatt.  I den taksten du ser i skattelistene som legges ut 1. mars er fratrukket  20 %

Regelen om 20% fratrekk (faktor 0,80) er innført for å sikre at boligverdien ikke overstiger en boligs reelle salgssum.

Klage til kommunen
Mens du tidligere bare hadde adgang til å klage det første året i takstperioden på 10 år, kan du nå klage hvert år.  Begrensningen er at du bare kan klage èn gang for samme forhold i takstperioden. Klagen må være skriftlig og sendes eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene legges ut 1. mars og du mottar skatteseddel eller eget takstvedtak fra kommunen. Klagefrist er 12. april 2019.  Klagen sendes eiendomsskattekontoret i kommunen – ref eiendomsskatteloven § 19. Adressen finner du nederst på denne siden.

Med skatteseddel menes det skrivet som du mottar i posten og som viser takst, sats, bunnfradrag og utregnet skatt. For de som har fått eiendommen omtaksert/nytaksert i 2019 sendes eget vedtak i posten.

Klage til skatteetaten
Selv om boligverdien/formuesgrunnlaget er fastsatt av Skatteetaten skal klage rettes til kommunen dersom det dreier seg om:   antall boenheter og antall bunnfradrag, om skattesatsen, fritak for nybygde boliger eller det gjelder utsettelse eller nedsettelse av eiendomsskatt.  Dreier klagen derimot seg om selve verdien eller taksten må klage rettes til Skatteetaten.  Når du mottar årets selvangivelse vil du få mer informasjon om fremgangsmåten.  Boligopplysninger finner du under pkt 4.3.2 i selvangivelsen.  Du finner mer informasjon her.

Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7
Som en del av det årlige budsjettvedtaket i desember måned kan kommunestyret gi fritak for eiendomsskatt i kommende skatteår.  Kommunestyret kan gi fritak for grupper av eiendommer etter eget initiativ men også etter søknad.  Frist hvert år for å søke er 1. november. De fleste eiendommer som får fritak er ideelle og almennyttige organisasjoner som ikke har utbytte som hovedformål. Også bygg av historisk verdi kan få fritak.  Fritak gis for ett år av gangen.

Fritak for nybygde boliger i 2 år
Nybygde boliger gis fritak i 2 år, regnet fra 1. januar etter at boligen er ferdig bygget og klar for innflytting. Det er kommunestyret som fatter vedtak om fritak for boliger etter eiendomsskatteloven § 7c. 

Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt
Skattyter kan søke skatteinnkreveren om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannsskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skattyter på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med.  Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering.  Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.
Om utsettelse, se eiendomsskatteloven § 25
Om nedsettelse og ettergivelse, se eiendomsskatteloven § 28 .

Du kan bruke vedlagte søknadsskjema eller du kan formulere søknaden som et vanlig brev.

Kunngjøring
Skattelistene legges ut til offentlig gjennomsyn 1. mars på servicekontoret og på biblioteket.  Listene viser takst, bunnfradrag, skattesats og utregnet eiendomsskatt.  I tillegg fremgår det av listene hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og 7.

Hvert år samtidig med at skattelistene legges ut skal du motta skatteseddel.  Det skal fremgå hvilken klagefrist som gjelder og hvor man kan finne informasjon om eiendomsskatt.  For nye og reviderte takster sendes ut eget vedtak.

Faktura
Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt skal betales i 4 terminer, med forfall 20.mars, 20.juni, 20.september og 20.desember.

……………………………..

Skriftlige henvendelser kan skje til:  Hammerfest kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 1224, 9616 Hammerfest eller postmottak@hammerfest.kommune.no

……………………………..

Eiendomsskattelister 2019

 

 


                                                                                                                                                                                                                     

 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Tjenesten oppdatert: 11.03.2019 15:27

Web levert av CustomPublish AS