Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
utsikt til håja

Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan folkehelsen fordeler seg hos innbyggerne. Målet med folkehelsearbeidet er flere år med god helse i befolkningen og reduksjon av sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid er alles ansvar.

Folkehelsearbeidet i Hammerfest er forankret i kommunens visjon sammen for Hammerfest med verdiene lagånd, stolt, åpen og ha trua, og i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 hvor folkehelse utgjør ett av planens fem tema og satsningsområder.

Folkehelsearbeidet skal fremme helse og trivsel og støtte opp under det gode hverdagsliv for innbyggerne i Hammerfest. Folkehelsearbeid er blant annet å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Det handler om å forebygge sykdom og skader, og beskytte mot helsetrusler, og fremme god helse.

Folkehelsearbeid er alt som medfører friskhet og god helse i en befolkning. Sykdom/ behandling/ habilitering / rehabilitering faller utenfor folkehelsebegrepet.

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunen. En oppgave som påhviler alle politiske utvalg og sektorer.

Folkehelseoversikt 2017

Kommunestyret vedtok mars 2017 å legge revidert folkehelseplan 2017 – 2020 til grunn for det videre folkehelsearbeidet i Hammerfest.

Hovedutfordringene i Hammerfest som fremkommer av folkehelseplan 2017-2020 er:

 • Psykisk helse barn/unge
 • Overvekt barn/unge/voksne
 • Frafall i videregående skole
 • Økende antall barn i lavinntektsfamilier
 • Integrering av innvandrere
 • Fysisk inaktivitet i befolkningen
 • Livsstilssykdommer i den voksne befolkningen
 • Psykisk helse og søvnforstyrrelser hos voksne
 • Flere eldre og økende levealder
 • Tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærområdet og hverdagsaktivitet

Når det gjelder valg av tiltak er de basert på folkehelseutfordringene som er fremkommet i folkehelseplan. Hovedvekten av tiltak er rettet mot befolkningen som helhet, ikke mot enkeltindivider. Det er lagt vekt på at tiltakene skal treffe bredt og dermed være med på å utjevne sosiale helseforskjeller. Tiltakene blir valgt ut ifra hva kommunen kan påvirke og gjøre noe med.

Folkehelseprofil og levekårsundersøkelse

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år folkehelseprofiler for fylker, kommuner og bydeler. Rapportene inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseprofilene kan brukes som en av flere kilder til å finne svar på hvordan helsetilstanden er hos innbyggerne i kommunen, hvilke ressurser vi rår over og hvilke utfordringer vi står overfor. Hammerfest kommunes folkehelseprofil 2017

Hammerfest kommune gjennomførte i 2016 en levekårsundersøkelse blant sine innbyggere. Undersøkelsen kartlegglegger selvopplevd helse og livsstil samt befolkningens trivsel med tilværelsen i kommunen. Levekårsundersøkelsen

Folkehelsegruppen

Folkehelsegruppen er et tverrsektorielt forum med ansvar for årlig oppdatering av kommunens folkehelseoversikt og revidering av folkehelseplan med oversiktsdokument hvert fjerde år.

Folkehelsegruppen består i 2017 av:

 • Torild Ebeltoft, Folkehelsekoordinator. E-post: torild.ebeltoft@hammerfest.kommune.no Tlf: jobb 78 40 29 81, mobil 950 64 317
 • Sonni Schumacher, Kommuneoverlege. E-post:  sonni.schumacher@hammerfest.kommune.no Tlf: jobb 78 40 24 59, mobil 995 15 999
 • Aud Marie Tandberg, Kommuneoverlege. E-post: aud.marie.tandberg@hammerfest.kommune.no Tlf: jobb 78 40 27 47
 • Tone Brun Strand, Virksomhetsleder helsesøstertjenesten
 • Thomas Kristoffersen, Pedagogisk konsulent, sektor barn og unge
 • Reidar Næss, Virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv
 • Grethe Gebhardt, Rådgiver i rådmanns stab.
 • Elin Johannessen, Virksomhetsleder for ergo-fysioterapitjenesten.
 • Mari Moen Erlandsen NAV leder.

 

Web levert av CustomPublish AS