Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Listeforslag

Print

 

Fristen for å levere listeforslag var 1. april 2019 kl. 12:00.

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag er senest 20. april kl. 12:00, jfr. valgloven § 6-5.
I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

Frist for å søke seg fritatt fra listene er 23. april kl. 15:00. Valgstyret skal godkjenne listene innen 1. juni.

Behandling og godkjenning av lister. For mer info les her.


Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest kommuner i 2020 allerede har trådt i kraft.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Kort om listeforslag til kommunestyrevalget 2019 for nye Hammerfest kommune

 • Minimum 7 kandidater. (valgloven § 6 – 2 annet ledd)
 • Maksimalt 41 kandidater. (like mange kandidater som det skal velges representanter med et tillegg på inntil seks andre kandidatnavn, dvs. 35 + 6)
 • Stemmetillegg – inntil 6 kandidater.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.
 • Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når du skriver ut malen.

Listeforslagene skal inneholde:

 • Hvilket valg listen gjelder. (Kommunestyrevalget 2019)
 • Valgdistrikt partiet tilhører. (Hammerfest eller Kvalsund)
 • Navn på parti. (Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften)
 • Kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. (Kandidatenes riktige etternavn må brukes selv om vedkommende ikke er kjent under dette, men i så fall bør det navnet vedkommende er kjent under tilføyes i parentes.
 • Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.)
 • Underskrift av tillitsvalgt og vararepresentant.

Vedlegg som skal følge listeforslaget:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget.
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Mal for listeforslag:

Det er utarbeidet en veiledning til utfylling av listeforslag som finnes her:
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/ 

Det er også utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag som vi ber om at dere bruker:
https://valg.no/globalassets/dokumenter-2019/lister-og-partier-2019/listeforslag-kommunestyrevalg-2019bm-73-kandidater.pdf


Listeforslagene med vedlegg sendes:

Hammerfest kommune
Valgstyret v/Lena Røbekk 
Postboks 1224
9616 Hammerfest

eller leveres til Lena Røbekk på Hammerfest rådhus.


For å kunne kommunisere effektivt i prosessen ønsker vi å benytte e-post, og vi ber derfor om e-post og telefonnummer til alle underskrivere av listeforslaget.
Vi vil oppfordre forslagsstillere om å levere forslaget i god tid før fristens utløp 1. april 2019 kl. 12:00.

Dersom noe er uklart kan undertegnede kontaktes på lena.robekk@hammerfest.kommune.no eller telefon 78 40 25 92.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS