Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Miljørettet helsevern

Generelt

Miljørettet helsevern omfatter alt i våre omgivelser som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet er tillagt kommunen med hjemmel i folkehelseloven. For mer informasjon, les her.

Kommunens ansvar på dette området kan ivaretas med ulike virkemidler; gjennom veiledning/rådgivning, tilsyn og deltakelse i planarbeid og samarbeidsorganer.

Beskrivelse

Kommunens ansvar ivaretas av
Forum for Miljørettet helsevern som består av:

 • Kommuneoverlege (leder)
 • en representant for fastlegene
 • ledende helsesøster
 • miljøvernrådgiver
 • rådgiver fra sektor for skole og oppvekst

Forum for Miljørettet helsevern skal på bakgrunn av sin oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på denne, foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak og gi råd og uttalelser om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter, virksomheter og befolkningen for øvrig (jfr §5 i forskriften).

Målgruppe

Hele befolkningen.

Kriterier/vilkår

Alle kan melde inn saker/klager til Forum for Miljørettet helsevern. Meldingen skal være skriftlig.

Av meldingen skal det framgå:

 • Hvem som omfattes av problemet
 • På hvilken måte problemet påvirker helsen
 • Hva som er forsøkt gjort med problemet
 • Hvilke myndigheter som er kontaktet om problemet
 • Hvilke tiltak som ønskes iverksatt

Aktuelle saksområder for Seksjon for Miljørettet helsevern er:

 • Tilsyn med vannforsyning
 • Miljøretta helsevern i barnehager og skoler
 • Forebygging av ulykker
 • Støy-/luft- og vannforurensing
 • Skadedyrbekjempelse
 • Hygieniske forhold i hoteller og restauranter
 • Oppfølging av røykeloven
 • Hygieniske forhold ved offentlige svømmebasseng
 • Hygieniske forhold ved campingplasser
 • Hygieniske forhold i frisørsalonger, solarier og hudpleiesalonger
 • Smittevern: tuberkolose og reisemedisin
 • Sosialt nettverk, bo- og fritidsmiljø
 • Helseforhold i forbindelse med planlegging av lokaler/bygg
 • Annet sykdomsforebyggende arbeid


Viser til retningslinjer for miljørettet helsevern for fullstendig liste over aktuelle saksområder.

Pris for tjenesten

Gratis.

Samarbeidspartnere

Smittevernlege og veterinær.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Saker meldes inn på dette skjemaet.
NB! Viktig med fullstendig kontaktinformasjon, spesielt mobilnummer og e-postadresse. Skjemaet fylles inn direkte på nett, og skrives enten ut for å sende i posten eller lagre det og send som vedlegg på e-post.


Skjema sendes til:
Hammerfest kommune
Forum for Miljørettet helsevern v/Sonni Schumacher
Postboks 1224
9616 Hammerfest

E-post: sonni.schumacher@hammerfest.kommune.no


Meldingen kan også leveres inn til Servicekontoret på Rådhuset, Rådhusplassen 1.

Saksbehandling

Innkomne meldinger behandles fortløpende av Forum for Miljørettet helsevern.  

Forum for Miljørettet helsevern har møter hver 4. til 6. uke.

Saksbehandlingstid

Alle innkomne saker skal bekreftes mottatt innen 3 uker, i henhold til forvaltningsloven.

Klagemulighet

Fylkeslegen er klageinstans i saker som gjelder miljørettet helsevern. Klage skal sendes skriftlig til Hammerfest kommune ved kommuneoverlege. Dersom kommunen ikke finner grunn til å ta klagen til følge, oversendes den Fylkeslegen for endelig behandling. Klagefrist er tre uker fra vedtaket kom frem til riktig adressat.

Kontakt

Kommuneoverlege Sonni Schumacher
Postboks 1224
9616 Hammerfest
E-post: sonni.schumacher@hammerfest.kommune.no
Tlf: 78 40 24 59
Besøksadresse: Strandparken 1, 4.etg., Fag og forvaltning.

Tjenesten oppdatert: 31.01.2018 09:22

Web levert av CustomPublish AS