PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

2018-04-17

Vi er et lokalt PPT-kontor for Hammerfest kommune.  PPT er en kommunal tjeneste som er en sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning i grunnskolen og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Vi  har som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre hverdag i barnehage og skole. Alle kan henvende seg til PPT for råd og veiledning.

Hovedmålet med vår virksomhet er å gi hjelp, støtte og utrede i forhold til personer med spesifikke opplæringsbehov. En del av vår virksomhet er å veilede barnehager og skoler på området spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og tilpasset opplæring.

Alle tjenester er gratis.

PPT kartlegger, veileder og gir råd i forhold til:

  • Læringsmiljø
  • ADHD
  • Ulike typer fagvansker (f.eks. lese-, skrive - og matematikkvansker)
  • Språkvansker
  • Atferdsproblem
  • Ulike typer funksjonshemninger
  • Sosiale/følelsesmessige vansker
  • Mobbing

Ulike behov i forbindelse med overgang til og oppstart i barnehage, skole eller yrkesliv

Hvem kan kontakte PPT?
Henvisning til PPT kan skje gjennom barnehage, skole eller voksenopplæringssenter. Foresatte kan på eget initiativ henvise til PPT og elever kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til tjenesten uten samtykke fra foresatte.

Hvis det er bekymring rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT i kontaktmøte med skole/barnehage, før det blir en formell sak i form av en henvisning. Ta kontakt med sosped på skolen eller pedagogisk leder i barnehagen, dersom du ønsker å drøfte ditt barn på kontaktmøte.
Tiltak skal normalt først være prøvd ut før henvisning sendes.


Samarbeidspartnere
Tjenesten er forankret i Opplæringsloven, og våre nærmeste samarbeidspartnere er foreldre, skoleverket og barnehagene.

Noen ganger er problemene av en slik art at brukere har behov for andre tjenester, for eksempel helsevesen, barneverntjeneste, Barne- og Ungdomspsykiatrien, Barnehabiliteringen, nasjonale kompetansesenter eller trygdekontor.

PPT kan i slike tilfeller være bindeledd og veileder mellom bruker og disse instansene.


Stillinger i PPT
Per i dag er det 8 fagstillinger ved kontoret og 0,5 merkantil stilling. Fagstillingene er per. I dag spesialpedagoger og klinisk barnevernspedagog.

 

ALLE SOM ARBEIDER I PPT HAR NATURLIGVIS TAUSHETSPLIKT!

 


 

Kontaktinformasjon - PPT Hammerfest:

Fagleder Siv Elisabeth Mansika Øyan 78 40 23 11 Siv.Elisabeth.Mansika.Oyan@hammerfest.kommune.no
Sekretær/ekspedisjon Vidar Henriksen 78 40 23 00 vidar.henriksen@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Anita  Andersen 78 40 23 09 Anita.Andersen@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Tove  Larsen 78 40 23 08 Tove.Larsen@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Åsa Westman 78 40 23 15 Asa.Westman@hammerfest.kommune.no
Klinisk barnevernspedagog   Kirsti Høylo Larsen 78 40 23 13 Kirsti.Hoylo.Larsen@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Britt Mauseth 78 40 23 07  Britt.Mauseth@hammerfest.kommune.no
Trivselskontakt Ann Kristin Kjemsaas 78 40 23 22 Ann.Kristin.Kjemsaas@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Eva  Juliussen 78 40 23 24 Eva.Juliussen@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Therese Duurhuus 78 40 27 39 therese.duurhuus@hammerfest.kommune.no
Spesialpedagog Marte E. Hagen 78 40 23 05 Marte.Hagen@hammerfest.kommune.no
Logoped Ellen Hansen 78 40 21 14 Ellen.Hansen@hammerfest.kommune.no

 

 

Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Besøksadresse: Kommunehuset, Storgata 17, 2.etg.
E-post: ppt@hammerfest.kommune.no