Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Valg 2019 – Politikk - Ungdomsrådet - Retningslinjer - Ungdomsrådet - Retningslinjer

Ungdomsrådet - Retningslinjer

Retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd

 

§1 Formål og forankring

Hammerfest Ungdomsråd (HUR) er et utvalg for ungdommer i kommunen, opprettet av kommunestyret den 30.03.06. HUR er ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen, og gir forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som omfatter oppvekstsvilkår og levekår for ungdom i Hammerfest kommune. HUR er partipolitisk uavhengig.

 

§2 Valg og sammensetning

 1. Ungdomsrådets medlemmer velges for ett skoleår av gangen. Valg skal skje så tidlig som mulig etter oppstart av nytt skoleår. Alle som bor i Hammerfest og er mellom 13 og 18 år på valgtidspunktet kan stille til valg. Det oppnevnes ni faste medlemmer til HUR. I tillegg kan det oppnevnes inntil ni varamedlemmer.
 2. Ved ny valgperiode innhenter Ungdomstjenesten navn på ungdommer som ønsker å være med i HUR. I samråd med elevrådene utarbeider Ungdomstjenesten et forslag til sammensetning av medlemmer og varamedlemmer. Geografisk og aldersmessig spredning, samt lik kjønnssammensetning skal tilstrebes. Forslaget oversendes kommunestyret for godkjenning.
 3. HUR velger selv leder og nestleder. Vervet som leder og nestleder gjelder for ett skoleår av gangen.
 4. Fratreden og suppleringsvalg administreres av Ungdomstjenesten.

 

§3 Arbeidsform og organisering

 1. HUR drøfter, gir råd og fremmer forslag i de saker det selv finner nødvendig. Både enkeltungdommer og elevrådene kan fremme saker for HUR. Det samme kan kommunens politiske og administrative ledelse. HUR vurderer selv hvilke saker som skal drøftes videre. HUR skal så tidlig som mulig tas med på råd i saker som kan berøre vilkårene for ungdommen i kommunen.
 2. HUR har tale- og forslagsrett til styret for miljø og utvikling, styret for kultur, omsorg og undervisning, formannskapet og kommunestyret.
 3. HUR har seks faste møter i året. Medlemmene har møteplikt. De faste møtene avholdes på dagtid. Deltakelse på faste møter føres ikke som fravær på vitnemål fra skolen. Eksterne innledere fra kommunens politiske og administrative ledelse, eller fra andre aktuelle fagmiljø, kan inviteres til møtene. Møtene holdes normalt for åpne dører.
 4. Møteinnkalling med saksliste og saksdokumenter sendes til alle medlemmer og varamedlemmer senest én uke før møtet. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling, og har da møteplikt.
 5. HUR er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent, og minst halvparten av rådets faste medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved vanlig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør leder ved dobbeltstemme.
 6. Ungdomsrådet kan etter særskilt vedtak oppnevne egne utvalg med fullmakt til å ta beslutninger i enkeltsaker.
 7. Møteinnkallinger og protokoller offentliggjøres fortløpende. Ved slutten av hvert skoleår utarbeides det en årsmelding som overleveres rådmannen.
 8. Både medlemmer og varamedlemmer har rett til å uttale seg i media på vegne av HUR. Uttalelser på vegne av HUR skal være i tråd med rådets vedtak og mandat.
 9. Ungdomstjenesten er sekretariat for HUR. Sekretariatet har blant annet ansvar for:
   
  1. Opplæring
  2. Veiledning
  3. Skrive innkallinger og protokoller i samråd med leder
  4. Fremme saker til politisk behandling på vegne av HUR
  5. Økonomisk forvaltning
  6. Praktisk tilrettelegging

 

§4 Økonomi

 1. Kommunestyret fastsetter et årlig beløp som disponeres av HUR. HUR setter opp budsjett og disponerer disse midlene slik de finner det formålstjenlig.
 2. Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer mottar godtgjørelse og utgiftsdekning for deltakelse på faste møter. Satser for møtegodtgjørelse og utgiftsdekning fastsettes i eget reglement for godtgjørelse til folkevalgte.

 

§5 Endringer i ungdomsrådets retningslinjer

Eventuelle endringer i disse retningslinjene kan bare fattes av kommunestyret

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS