Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Tili:ut - Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

Tili:Ut – et samhandlingstiltak i regi av rus- og psykiatritjenesten der formålet er å hindre en skjevutvikling i form av psykisk helse, rusmiddelmisbruk og kriminelle handlinger blant barn og unge voksne. Ler mer om rus- og psykiatritjenesten HER.

Tili:ut
Tili:ut

”Man kan ikke se en stein fra alle sider samtidig. Det er bare ved å fortelle hverandre hva man ser at man kan danne seg et helhetlig bilde av steinen” – Indiansk ordtak

 

 

 

Tili:Ut består av et tverretatlig team hvor alle arbeider forebyggende opp imot barn og unge i Hammerfest kommune.

Administreringen av tiltaket er lagt til rus- og psykiatritjenesten, Tili:ut består av et team som har bred faglig kompetanse innenfor bl.a. rus- og psykiatri, barnevern, ungdomshelse, ungdomsarbeid og kriminalitet /påtale.

Målgruppe:

  • Ungdom i aldersgruppen 13-24 år
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens atferd og / eller nettverk
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens skolevegring/ frafall
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens rusbruk
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens psykiske helse
  • Ungdom som hjelpeapparatet har vanskelig for å nå
  • Ungdom som har behov for sammensatte tjenester
  • Ungdom som har behov for bistand i sårbare overgangsfaser

Hvordan henvise?

Både offentlige instanser (bl.a. politi, skoler, helsestasjoner, leger, utekontakt, BUP, VPP, barnevern og PPT) og privatpersoner kan henvise ungdommer til Tili:Ut. Det kan gjøres ved at man tar kontakt med tiltaket på www.tiliut.no eller direkte med oss som jobber i teamet. Kontaktinformasjon finnes på www.tiliut.no. Vi vil da vurdere som vi er rett tiltak og vedtak på tjenesten kan fattes. Målet er å snarest sette oss i kontakt med ungdom og familie for å begynne en kartlegging av styrker og team.

Vi vil derfra gå i gang med en kartlegging for å se om vi er rett tiltak. I disse sakene vil teamet gå i gang med arbeidet uten vedtak. Vi vil i all hovedsak se om en kort intervenering (inntil 3 måneder) er nok for så å kunne avslutte. Dersom det viser seg at det er store sammensatte behov, vil vi bistå ungdommen slik at de får opprettet vedtak fra henholdsvis forebyggende tjeneste, helse og omsorgstjenesten eller andre aktuelle tjenester.  I de tilfeller vi avdekker omsorgssvikt som ikke allerede er kjent av barneverntjenesten vil vi ha samme meldeplikt som øvrige offentlige ansatte.

Det er også mulig å ta kontakt for å drøfte saker anonymt.

Hvordan jobber vi:

Vi jobber alle opp i mot ungdom og foreldre hver dag, og vi ser derfor store fordeler med å jobbe sammen som et team. Det er flere grunner til at et tverretatlig samarbeid kan være en fordel, og vi mener at vi på denne måten kan hjelpe til på en mye bedre måte. Vi samarbeider på forskjellige vis. Blant annet gjennom Tili:Ut hvor vi forsøker å komme frem til gode løsninger som kan være til det beste for den det gjelder. For at et vellykket samarbeid skal kunne skje er grunnverdien i tiltaket at det er ungdommen selv som er ekspert og sitter på løsningen i forhold til sine utfordringer. Vi vil bygge på ungdommenes styrker og ressurser – alle er motivert for noe! Vi danner en ansvarsgruppe rundt hver enkelt, og hvem som skal være med i gruppen er det ungdommen selv som bestemmer.

 


Kontaktinformasjon:

Gry Tove Breivik – Koordinator Tili:ut
Tlf. 78 40 27 25/mob. 923 19 367
E-post: gry.tove.breivik@hammerfest.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS