Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Generelt

TFF gir per i dag tjenester til brukere med blant annet diagnosene psykisk utviklingshemming, autismespekterdiagnose og ervervet hjerneskade. Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi gir avlastning etter samme lov til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vi gir behovsprøvde tjenester etter enkeltvedtak, herunder målrettet miljøarbeid, veiledning, tilrettelegging.

Beskrivelse

Virksomheten er organisert med fagstab bestående av virksomhetsleder og to fagkonsulenter, samt 6 avdelinger organisert med hver sin avdelingsleder.

Soria Moria, dag- og aktivitetssenter https://www.facebook.com/pg/SoriaMoriaHammerfest/about/?ref=page_internal

Avlastning for barn og unge

Skaidiveien omsorgsbolig

Finnmarksveien omsorgsbolig

Utsikten bokollektiv, eldre psykisk utviklingshemmede

Vegaveien omsorgsbolig

"Vi lover..."

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse og omsorgstj

https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Tvang/

Pasient- og brukerrettighetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder

Gyri Krogh: 78402791/94287488

Fagkonsulenter:

Lina Bengtsdotter: 78402749

Stine Veronica Halvorsen: 78402771/99228171

Avdelingsleder

Skaidiveien: Sari Monica Mikalsen: 46625425

Avlastningen: Tove Halvorsen: 41926507

Finnmarksveien: Ida Blix: 94832889                                                    

Utsikten: Siv Charani: 41452006

Soria Moria: Korinn Harring: 78402745

Tjenesten oppdatert: 22.03.2018 12:11

Web levert av CustomPublish AS